EN

ancillary {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
It is not some ancillary add-on element in this.
Het is niet een of ander ondergeschikt, bijkomend aspect.

Voorbeeldzinnen voor "ancillary" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThey could not tolerate a further increase in ancillary wage costs.
Een nieuwe verhoging van de loonkosten kan het midden- en kleinbedrijf niet meer aan.
EnglishWe have debated the ancillary clauses while the Council was delaying the basic decisions.
Wij hebben over bijzaken gediscussieerd terwijl de Raad de belangrijke beslissingen uitstelde.
EnglishIn Lithuania, 5 000 employees, including ones in ancillary companies, are losing their jobs.
In Litouwen raken 5 000 werknemers, waaronder werknemers van toeleveringsbedrijven, hun baan kwijt.
EnglishThe extension of inspection by ancillary staff in the case of red meat causes us special concern.
Met name de uitbreiding van de controle door personeel in het geval van rood vlees baart ons veel zorgen.
EnglishEveryone involved in this crisis has suffered: producers, consumers and the ancillary industries.
Alle betrokkenen hebben van de crisis te lijden gehad: producenten, consumenten en de bijbehorende sectoren.
EnglishMobile services and the ancillary services on which they depend need to be upgraded and extended.
Nodig is een opwaardering en uitbreiding van mobiele zorgverlening en de daarvoor noodzakelijke tweedelijnszorg.
EnglishIt is not some ancillary add-on element in this.
Het is niet een of ander ondergeschikt, bijkomend aspect.
EnglishFor its part, Parliament must also demonstrate a capacity to distinguish between the essential and the ancillary.
Anderzijds moet ook het Parlement tonen dat het een duidelijk onderscheid kan maken tussen hoofd- en bijzaken.
EnglishAs rights of usage, the slots belong neither to the air carriers nor to the airports, and have only an ancillary role.
De slots zijn te beschouwen als gebruiksrecht en mogen geen eigendom zijn van luchtvaartmaatschappijen of luchthavens.
EnglishI have drawn attention to the need for a European dimension in ancillary education services, such as vocational guidance.
Ik heb gewezen op de noodzaak een Europese dimensie toe te voegen aan aanvullende onderwijstaken, zoals studiebegeleiding.
EnglishThe emission of CO2, the use of natural ancillary resources, harmful substances and residual waste must definitely form part of the equation.
CO2-uitstoot, gebruik van natuurlijke hulpbronnen, schadelijke stoffen en restafval moeten in ieder geval meetellen.
EnglishThis has gone hand in hand with an appreciable change in the administration of ancillary aid programmes, namely deconcentration.
Dit traject ging gepaard met een substantiële verandering in het beheer van de secundaire hulpprogramma's, namelijk deconcentratie.
EnglishBritish Conservatives cannot accept the report, based on the long list of ancillary items which are not on the agenda of the IGC.
De Britse conservatieven kunnen niet akkoord gaan met het verslag op grond van de lange lijst met bijkomende zaken die niet op de IGC-agenda staan.
EnglishMr President, I am one of those who would very much like to thank you, Mr Priestley, the ancillary and administrative staff.
Mijnheer de Voorzitter, ik wil me graag scharen achter de dankbetuigingen aan u, aan de heer Priestley, het hulppersoneel en de administratieve diensten.
EnglishI have in mind, in particular, the financing of ancillary measures, which has suffered major cuts, for example in the case of beef and veal.
Ik denk hierbij met name aan de financiering van de begeleidende maatregelen, die aanzienlijk is teruggeschroefd, voor bijvoorbeeld rundvlees.
EnglishThe harbour workers and ancillary staff who rely on the white fish fleet for a living are now teetering on the brink of bankruptcy.
De havenarbeiders en ondersteunende werknemers die afhankelijk zijn van de witvisvloot voor hun levensonderhoud staan aan de rand van een faillissement.
EnglishSecondly, for the purposes of enforcement, police forces and the judiciary need more expertise regarding the Internet and ancillary digital technology.
In de tweede plaats is voor handhaving nodig dat er meer kennis is over Internet en aanverwante digitale technieken bij politiekorpsen en bij justitie.
EnglishThis has come about because in the last six months farmers and the ancillary agro-industries of Northern Ireland have been discriminated against.
Dit heeft kunnen gebeuren omdat de landbouwers en de toeleveringsbedrijven van de landbouwindustrie in NoordIerland de voorbije zes maanden gediscrimineerd zijn.
EnglishI also share the rapporteur's concern for specific policies and measures to take priority over emissions trading, which should be ancillary to them.
Ik ben het ook met rapporteur eens dat concrete maatregelen en een concreet beleid de voorkeur verdienen boven de handel in emissierechten, die daarop een aanvulling moet zijn.
EnglishI would like to emphasize that the Council takes note of the explanations of the honourable Member with interest, and also regarding the ancillary question he has raised.
Ik wil benadrukken dat de Raad met belangstelling kennis neemt van de uiteenzetting van de geachte afgevaardigde en van de vragen die hij daaromtrent stelt.

Synoniemen (Engels) voor "ancillary":

ancillary