"anchoring" in het Nederlands

EN

"anchoring" - vertaling Nederlands

NL
volume_up
anchored {volt.deelw.}
NL

"anchor tenant" - vertaling Engels

EN

anchoring {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. scheepvaart
Rules on the anchoring of, and support system for, steps can hardly be amongst these, however.
Regels over de verankering van en steunsystemen voor ladders horen daar echter zeer waarschijnlijk niet toe.
Monetary cooperation must be maintained in its present form, and will have the result of truly anchoring the euro.
De monetaire samenwerking moet in haar huidige vorm worden voortgezet met als resultaat een echte verankering aan de euro.
All of this underlines the concrete interest in anchoring the concept of the European dimension in the different educational systems.
Wat voorafgaat bewijst het concrete belang van het concept voor de verankering van de Europese dimensie in de verschillende onderwijssystemen.
NL

anchor tenant {de}

volume_up
anchor tenant

Voorbeeldzinnen voor "anchoring" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe swivel towards each other, we do what we call the "anchoring gaze" and we talk.
We draaien naar elkaar toe, we doen wat we noemen een "anker staar" en we praten.
EnglishToday it is a question of anchoring the rule of law more firmly in the State.
Waar het vandaag om gaat, is de rechtsstaat dieper te verankeren.
EnglishRules on the anchoring of, and support system for, steps can hardly be amongst these, however.
Regels over de verankering van en steunsystemen voor ladders horen daar echter zeer waarschijnlijk niet toe.
EnglishThis is a defining period in anchoring Russia firmly in the community of democratic nations.
Dit is een beslissende periode als we Rusland stevig in de gemeenschap van democratische landen willen verankeren.
EnglishMonetary cooperation must be maintained in its present form, and will have the result of truly anchoring the euro.
De monetaire samenwerking moet in haar huidige vorm worden voortgezet met als resultaat een echte verankering aan de euro.
EnglishAll of this underlines the concrete interest in anchoring the concept of the European dimension in the different educational systems.
Wat voorafgaat bewijst het concrete belang van het concept voor de verankering van de Europese dimensie in de verschillende onderwijssystemen.
EnglishThis is good because it broadens out the scope by anchoring in Africa the kind of discussion we have to go through with Zimbabwe.
Dit is een goede zaak, omdat het daarmee een breder doel dient en omdat zo het soort gesprekken dat we met Zimbabwe moeten voeren in Afrika verankerd raakt.
EnglishFar more important is greater awareness of the need for anchoring more firmly the character of the Union as a union of democratic constitutional states.
Veeleer is er grotere bewustheid gewenst van de noodzaak om het karakter van de Unie als bond van democratische rechtsstaten krachtiger te verankeren.
EnglishWe would also be making an immense contribution towards anchoring the idea of Europe more firmly in the minds of our young people than some of us may have managed in the past.
Zo zouden wij de Europese gedachte vooral bij de jongeren beter ingang kunnen doen vinden dan iemand dat voor ons ooit heeft gedaan.
EnglishI hope that Parliament will be able to support us in this frontal approach, because in my opinion it is the best way of anchoring the Lomé V Convention.
Ik hoop dat het Parlement ons in deze rechtstreekse benadering wil volgen, want naar mijn mening is dit de beste manier om de Overeenkomst van Lomé V stevig te verankeren.
EnglishI am thinking here of the Balkan states in particular and neighbouring countries such as Ukraine which need anchoring in peace, prosperity and western security.
Ik denk daarbij met name aan de Balkanlanden en naburige landen, zoals Oekraïne, die aansluiting moeten kunnen vinden bij onze vrede, welvaart en westerse veiligheid.
EnglishThis anchoring of the Union in the law is strikingly symbolised by its highest officials taking the oath in front of the entire European Court of Justice.
Deze verankering van de Unie in het recht wordt treffend gesymboliseerd door de eedaflegging van haar hoogste functionarissen ten overstaan van het voltallige Europese Hof van Justitie.
EnglishThe first thing we noticed is that, contrary to what is sometimes thought, the Stability Pact has proven its usefulness in anchoring budget deficits.
Het eerste dat wij opmerkten was dat het Stabiliteits- en Groeipact, in tegenstelling tot wat soms gedacht wordt, zijn nut bewezen heeft in het binnen de perken houden van begrotingstekorten.
EnglishAnchoring partnership more powerfully in the new regulations should mean defining realistically and accurately the scope, allocation of roles and function of partnership.
Een verdere formalisering van het partnerschap door de nieuwe verordeningen moet de omvang, rolverdeling en functie van het partnerschap op realistische wijze zorgvuldig omschrijven.
EnglishWe wo n't know whether to laugh or cry when the country least sympathetic to integration turns out to be the winner when it comes to anchoring policing issues within the national framework.
Men weet niet of men moet huilen of lachen als het land dat het minst geneigd is tot integratie, het land lijkt te zijn dat als eerste zal komen met nationale steun voor de politiële kwesties.