EN

anchored {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
For the first time, information policy is not firmly anchored in the guidelines.
Allereerst is in de richtsnoeren het voorlichtingsbeleid niet vast verankerd.
After all, they are anchored in the recitals of this directive.
Die zijn per slot van rekening verankerd in de overwegingen van deze richtlijn.
We have anchored all of this even more strongly in the strategic guidelines.
We hebben dit allemaal nog sterker verankerd in de strategische richtsnoeren.

Voorbeeldzinnen voor "anchored" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishFor the first time, information policy is not firmly anchored in the guidelines.
Allereerst is in de richtsnoeren het voorlichtingsbeleid niet vast verankerd.
EnglishWe have anchored all of this even more strongly in the strategic guidelines.
We hebben dit allemaal nog sterker verankerd in de strategische richtsnoeren.
EnglishThe right to freedom of movement is already anchored in the Treaty of Rome.
In de Verdragen van Rome is het recht op vrij personenverkeer al vastgelegd.
EnglishWell, my task was to produce an own-initiative report firmly anchored to the first pillar.
Wel, ik moest een initiatiefverslag schrijven in het kader van de eerste pijler.
EnglishBoats often lie at anchor, but environmental policy must also be anchored.
Boten liggen vaak voor anker, maar ook het milieubeleid moet verankerd zijn.
EnglishThe funds required for this task need to be anchored in the budget accordingly.
De vereiste middelen voor deze opgave dienen bijgevolg ook in de begroting te worden opgenomen.
EnglishAfter all, they are anchored in the recitals of this directive.
Die zijn per slot van rekening verankerd in de overwegingen van deze richtlijn.
EnglishPortable ladders must be anchored down and be solid, but they must remain serviceable.
Draagbare ladders moeten verankerd worden en veilig staan, maar het moet wel werkbaar blijven.
EnglishSocial Europe is still inadequately anchored; hence a critical ‘ yes’.
Het sociaal Europa is nog te zwak verankerd, daarom een kritisch ja.
EnglishThirdly, climate change has to be anchored more firmly in sectoral policy.
Ten derde, een betere integratie van klimaatverandering in de sectorale politiek is noodzakelijk.
EnglishThe financial controller is also anchored in the Treaty.
Bovendien is de instelling van financieel controleurs in het Verdrag vastgelegd.
EnglishThat is where the parties are anchored, that is where their members and electorate are.
Dat is waar de partijen hun wortels, leden en kiezers hebben.
EnglishTo ensure that this would be the case, firm criteria for stability were anchored in the Treaty.
Daarom werden strenge stabiliteitscriteria in het Verdrag opgenomen.
EnglishYet the constitutional status of all Member States in the European Union is fixed and securely anchored.
Toch is de vorm van de rechtsstaat in alle lidstaten van de Europese Unie verankerd.
EnglishDo we want Turkey to become firmly anchored in the democratic system of Western values or not?
Willen wij dat Turkije wordt opgenomen in een democratisch systeem met westerse waarden of niet?
EnglishThe stronger the Union institutions are, the more firmly they must be anchored in democracy.
Hoe sterker de instellingen van de Unie zijn, hoe sterker ook haar democratische grondslag moet zijn.
EnglishThis precautionary principle must be anchored in the WTO rules and regulations in a legally binding manner.
Dit voorzorgsbeginsel moet rechtsgeldig zijn en zijn beslag vinden in de WTO-regelgeving.
EnglishThey're probably just...... anchored up the channel somewhere.
Ze zijn misschien alleen...... ergens voor anker gegaan.
EnglishTo move forward, the European project needs to be anchored in people ’ s wishes and expectations.
Om vooruit te kunnen, moet het Europese project aansluiten bij de wensen en verwachtingen van de burgers.
EnglishIn order to be effective, it must be well anchored in the Member States ' national authorities.
Het moet een stevig draagvlak hebben bij de nationale autoriteiten van de lidstaten om effect te kunnen hebben.