"anchor" in het Nederlands

EN

"anchor" - vertaling Nederlands

NL
volume_up
anchored {volt.deelw.}
NL

"anchor tenant" - vertaling Engels

EN

anchor {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Boats often lie at anchor, but environmental policy must also be anchored.
Boten liggen vaak voor anker, maar ook het milieubeleid moet verankerd zijn.
And then the text functions as this cruel anchor that kind of nails it to the ground.
Dan dient de tekst als het wrede anker dat hem aan de grond nagelt.
For that country, we remain the fundamental anchor.
Voor dat land blijven wij het fundamentele anker.
NL

anchor tenant {de}

volume_up
anchor tenant

Voorbeeldzinnen voor "anchor" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishBoats often lie at anchor, but environmental policy must also be anchored.
Boten liggen vaak voor anker, maar ook het milieubeleid moet verankerd zijn.
EnglishWe must also anchor this in specific basic aspects of economic policy for the year 2001.
Wij moeten dit ook concreet verankeren in het economisch beleid voor het jaar 2001.
EnglishWe are engaged in a dialogue to anchor the process at country level.
We voeren een dialoog om dit proces op nationaal niveau ingang te doen vinden.
EnglishShe parks her dirigible, lowers the anchor rope and climbs down for a closer look inside.
Ze parkeert, laat het ankertouw zakken en klimt naar binnen voor een nadere inspectie.
EnglishThe euro must become a catalyst and a sheet anchor for the continuing unification of Europe.
De euro moet een katalysator en hefboom voor de verdere Europese integratie worden.
EnglishAnd then the text functions as this cruel anchor that kind of nails it to the ground.
Dan dient de tekst als het wrede anker dat hem aan de grond nagelt.
EnglishAn FTA with an Asian country will anchor the presence of the EU in that region.
Een VHZ met een Aziatisch land is een middel om de presentie van de EU in die regio te verankeren.
EnglishDo I want to walk in, because unless I have Ariadne's thread to anchor -- enough metaphors for you?
Ga ik binnen? ~~~ Want zonder draad van Ariadne als ankerpunt -- genoeg metaforen?
EnglishEveryone wants to hear their news anchor say, "Mister Splashy Pants."
Iedereen wil de nieuwslezer "Mister Splashy Pants" horen zeggen.
EnglishI say that the mark will remain the anchor currency 'for the time being ' quite deliberately.
Ik zeg wel met opzet dat de mark voorlopig de ankermunt blijft.
EnglishIn addition, the agreements with the EU will act as an anchor.
Bovendien zal de overeenkomst met de EU als een anker fungeren.
EnglishThe Council stated that it favoured an asymmetric system in which the euro acts as an anchor.
De Raad heeft zich uitgesproken voor een asymmetrisch systeem waarin de euro als spilkoers gaat fungeren.
EnglishI needed an anchor, an image, a peg to peg this process on, so that I could go from there.
Ik had een anker nodig, een beeld, een haak om dit proces aan op te hangen, zodat ik van daaruit kon beginnen.
EnglishWe do not think that the mobility of labour is the anchor for growth and continued welfare.
Wij vinden niet dat het vrije verkeer van werknemers een wezenlijke factor is voor groei en verdere welvaart.
EnglishSo China is becoming the anchor of the economy in the region.
Dus China wordt het economische ankerpunt van de regio.
EnglishFinancial planning will need to be adjusted in order to anchor these items of expenditure in the Budget.
Om deze uitgaven in de begroting te kunnen verantwoorden, moest de financiële planning aangepast worden.
EnglishAs far as necessary the structure of the State must be adapted to anchor all the democratic requirements.
Voor zover nodig moet de staatsstructuur worden aangepast om alle democratische vereisten te verankeren.
EnglishFor that country, we remain the fundamental anchor.
Voor dat land blijven wij het fundamentele anker.
EnglishThe policy needs an anchor so that clear choices can be made and the consumer needs to have confidence.
De politiek heeft nood aan een houvast om duidelijke keuzes te kunnen maken en de consument heeft nood aan vertrouwen.
EnglishNews Anchor: The clashes over the fence continue.
Nieuwslezer: De botsingen over de muur gaan door.