EN

analysis {zelfstandig naamwoord}

volume_up
I have to say that it is a stark analysis, but it is the right analysis.
Ik moet zeggen dat die analyse niet altijd vrolijk stemt, maar wel correct is.
the collection, storage, processing, analysis and exchange of relevant information;
de verzameling, opslag, verwerking, analyse en uitwisseling van relevante informatie;
This expectation resulting from our economic analysis was in line with our monetary analysis.
Deze verwachting, die voortvloeide uit onze economische analyse, kwam overeen met onze monetaire analyse.
analysis (ook: construal)
A sober, yet correct analysis and evaluation of the treaty and a recommendation which, as Jean Racine put it, contains neither this excess of honour nor this indignity.
Een nuchtere doch correcte ontleding en evaluatie van het Verdrag en een advies dat, om het met Jean Racine te zeggen, ni cet excès d'honneur, ni cette indignité bevat.
analysis (ook: dissection)

Voorbeeldzinnen voor "analysis" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWhat's new is that that process has typically taken days or months of analysis.
Nieuw is dat er altijd dagen of maanden nodig waren om dat proces te analyseren.
EnglishThirdly, there is the issue of the use of personal data linked to genome analysis.
Derde punt: het gebruik van persoonlijke gegevens verkregen uit genoomonderzoek.
EnglishIt is sad that such an incomplete and one-sided analysis has been carried out.
Het is triest dat men met zo'n onvolledige en eenzijdige analyse aan komt zetten.
EnglishBut we do not have a cost/ benefit analysis and enough concrete information.
Een kosten-batenanalyse ontbreekt echter, evenals voldoende concrete informatie.
EnglishI also share the analysis that the Council is rather weaker than had been hoped.
Ik ben het eens met de opvatting dat de raad zwakker is dan men had gehoopt.
EnglishWith regard to the collection analysis of data, I can be somewhat more upbeat.
Wat betreft de verzameling en de analyse van data kan ik iets positiever zijn.
EnglishThe Commission welcomes the overall thrust of the analysis and recommendations.
De Commissie kan zich vinden in de algemene tendens van de analyse en aanbevelingen.
EnglishWe must have time and the proper analysis of how the process has been functioning.
We moeten de tijd nemen om te analyseren hoe alles precies in zijn werk gaat.
EnglishEach Member State sets it on the basis of its economic analysis and capabilities.
Elk land stelt deze vast aan de hand van zijn economische analyses en mogelijkheden.
EnglishI hope that the relevant parliamentary delegations will look at the analysis.
Ik hoop dat de relevante parlementaire delegaties zich over de analyse buigen.
EnglishThe report contains a good analysis of the 'democratic deficiency ' in the EU.
Het verslag bevat een goede analyse van het " democratisch tekort " in de EU.
EnglishI wonder whether a proper analysis of the consequences has been carried out.
Ik vraag me af of er wel behoorlijk onderzoek is gedaan naar de gevolgen hiervan.
EnglishWhy has DNA analysis not been accepted, when it is very much state-of-the-art?
Waarom wordt er geen voorstel gedaan voor de actuele methode van DNAanalyse?
EnglishEnough of words, enough of statements, enough of analysis, enough of literature...
Genoeg woorden, genoeg vaststellingen, genoeg analyses, genoeg literatuur...
EnglishBoth Members of Parliament have the Commission on their side as regards that analysis.
Beide afgevaardigden hebben de Commissie aan hun kant wat deze analyse betreft.
EnglishIn the final analysis, this is about one of the Union’ s common external borders.
Per slot van rekening gaat het hier om een gemeenschappelijke buitengrens van de Unie.
EnglishThe problem is that when an analysis is carried out, the results are not believed.
Het probleem is dat als er een analyse komt, de resultaten ervan niet worden geloofd.
EnglishIt is fine by me if you wish to re-examine Modigliani's life cycle analysis.
Ik ga akkoord dat u de analyses van Modigliani herneemt over de levenscyclus.
EnglishThis solution can only result from an in-depth analysis and from an open debate.
Zo'n oplossing kan alleen maar voortkomen uit een diepgaande analyse en een open debat.
EnglishThe starting point has got to be a strengthening of the analysis of energy demand.
Een grondiger analyse van de vraag naar energie moet het uitgangspunt zijn.

Synoniemen (Engels) voor "analysis":

analysis
fundamental analysis