"analyses" in het Nederlands

EN

"analyses" - vertaling Nederlands

volume_up
analysed {volt.deelw.}
NL

"analyses" - vertaling Engels

EN

analyses {meervoud}

volume_up
If change and effective action are to be achieved, specific analyses are needed.
Om veranderingen en effectieve maatregelen te bereiken, zijn nauwkeurige analyses nodig.
Reliable risk assessment requires comprehensive analyses and reference measurements.
Voor een betrouwbare risicobeoordeling zijn uitgebreide analyses en referentiemetingen nodig.
The Commission broadly supports many of the proposals and analyses in this report.
De Commissie is het grotendeels eens met de meeste voorstellen en analyses van het verslag.
NL

analyses {meervoud}

volume_up
Om veranderingen en effectieve maatregelen te bereiken, zijn nauwkeurige analyses nodig.
If change and effective action are to be achieved, specific analyses are needed.
Voor een betrouwbare risicobeoordeling zijn uitgebreide analyses en referentiemetingen nodig.
Reliable risk assessment requires comprehensive analyses and reference measurements.
De Commissie is het grotendeels eens met de meeste voorstellen en analyses van het verslag.
The Commission broadly supports many of the proposals and analyses in this report.

Voorbeeldzinnen voor "analyses" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishENISA will be a centre of excellence that coordinates, analyses and gives advice.
ENISA wordt een expertisecentrum dat coördineert, analyseert en adviseert.
EnglishThe Commission should not carry out detailed analyses of the causes of forest fires.
De Commissie moet geen gedetailleerde analyses maken van de oorzaken van bosbranden.
EnglishIf change and effective action are to be achieved, specific analyses are needed.
Om veranderingen en effectieve maatregelen te bereiken, zijn nauwkeurige analyses nodig.
EnglishYour analyses bear out the impression that this is happening on a large scale.
Uw analyses bevestigen het beeld dat het om een grote groep vrouwen gaat.
EnglishWe in Parliament thus ask the Commission to enlarge its valuable analyses further.
Het Parlement vraagt de Commissie daarom haar waardevolle analyses verder uit te werken.
EnglishThat's where, according to my analyses, the Iranians were at the beginning of this year.
Dat is waar, volgens mijn analyses, de Iraniërs stonden in het begin van dit jaar.
EnglishThe fact is that there are no analyses of accidents to which we can refer.
We beschikken nog niet over ongevallenanalysen van dit soort zitplaatsen.
EnglishThe Commission broadly supports many of the proposals and analyses in this report.
De Commissie is het grotendeels eens met de meeste voorstellen en analyses van het verslag.
EnglishThese analyses clearly enhance our understanding of euro area developments.
Deze analyses dragen duidelijk bij aan onze kennis over de ontwikkelingen in de eurozone.
EnglishThere should be greater transparency, we need new analyses: which ones then?
Er moet meer transparantie komen en er moet een nieuw onderzoek komen.
EnglishBut other countries, in other situations, may have alternative analyses.
In andere landen en andere situaties kan het uitgangspunt echter wezenlijk verschillen.
EnglishIt would appear that, once again, no thorough cost-benefit analyses have been carried out.
Het lijkt erop dat er nog steeds geen grondige kosten- en batenanalyses zijn gemaakt.
EnglishWe must be careful not to close our borders before we have conducted thorough analyses.
Wij moeten oppassen de grenzen dicht te gooien zonder grondige analyses.
EnglishI agree with most of the analyses and proposals made by our colleague.
Ik ben het tevens grotendeels eens met de analyse en de voorstellen van onze collega.
EnglishThe rapporteur analyses the common position in the spirit of constructive criticism.
De rapporteur heeft het gemeenschappelijk standpunt kritisch maar constructief geanalyseerd.
EnglishAnalyses and the demands for action resulting from them belong together.
Een analyse en de te nemen maatregelen die daaruit voortvloeien horen immers bij elkaar.
EnglishReliable risk assessment requires comprehensive analyses and reference measurements.
Voor een betrouwbare risicobeoordeling zijn uitgebreide analyses en referentiemetingen nodig.
EnglishLet us think of the future and develop the approaches and analyses we need.
Laat ons aan de toekomst denken en de juiste analyses ontwikkelen.
EnglishIt is high time splendid analyses were translated into still more splendid policy action.
Het wordt de hoogste tijd dat de mooie analyses in nog mooiere beleidsdaden worden omgezet.
EnglishHow can the good advice that we give, the good analyses, actually be put into effect?
Hoe kunnen de goede adviezen die wij geven, de goede analyses, echt in praktijk worden gebracht?