EN

to analyse [analysed|analysed] {werkwoord}

volume_up
The Commission will then analyse and evaluate those measures.
De Commissie zal deze maatregelen vervolgens analyseren en evalueren.
We must be quite specific about this and analyse the situation honestly.
We moeten heel nauwkeurig argumenteren en de zaken eerlijk analyseren.
However, we must be pragmatic and analyse the circumstances.
Desalniettemin moeten wij pragmatisch te werk gaan en de omstandigheden analyseren.
NL

analyse {de}

volume_up
1. algemeen
Ik moet zeggen dat die analyse niet altijd vrolijk stemt, maar wel correct is.
I have to say that it is a stark analysis, but it is the right analysis.
de verzameling, opslag, verwerking, analyse en uitwisseling van relevante informatie;
the collection, storage, processing, analysis and exchange of relevant information;
Deze verwachting, die voortvloeide uit onze economische analyse, kwam overeen met onze monetaire analyse.
This expectation resulting from our economic analysis was in line with our monetary analysis.
2. "wiskunde", wiskunde
analyse
Deze hoort bij een van de eerste video's over analyse.
This is actually from one of the original calculus videos.
Als Isaac Newton YouTube-video's had gemaakt over analyse, dan hoefde ik het niet te doen.
If Isaac Newton had done YouTube videos on calculus, I wouldn't have to.
Analyse wordt traditioneel pas laat onderwezen.
So calculus has traditionally been taught very late.

Voorbeeldzinnen voor "to analyse" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishYou can analyse the composition of the Commission in as much detail as you like.
Ik zou u willen vragen om dat aspect ook heel minutieus onder de loep te nemen.
EnglishI believe that it is desirable to analyse how certain patents are presented.
Mijns inziens is het goed na te gaan hoe bepaalde octrooien worden gepresenteerd.
EnglishLet us then analyse the content of these proposals, albeit in general terms.
In grove lijnen neem ik de inhoud van die voorstellen even onder de loep.
EnglishAnd so what I should like to analyse is why these jobs of the present have a future.
Dus wil ik eens analyseren waarom deze reeds bestaande arbeidsplaatsen toekomst hebben.
EnglishI believe it is enough to analyse what we already have in that respect.
Ik meen dat wij over voldoende informatie over de situatie in die landen beschikken.
EnglishAll politicians should analyse what a war with Iraq would lead to.
Alle politici moeten goed bedenken wat de mogelijke gevolgen van een oorlog zijn.
EnglishThirdly, we must analyse very carefully where our industry has structural problems.
Ten derde moeten we heel precies analyseren waar onze industrie structurele problemen heeft.
EnglishThe resolution calls on the Commission to analyse the functioning of the COM.
In dezelfde resolutie wordt van de Commissie een analyse van de werking van de GMO gevraagd.
EnglishWe will have to analyse this outcome and learn why this has happened.
We zullen dit resultaat moeten analyseren en moeten uitzoeken waarom dit is gebeurd.
EnglishIf we analyse the report, it is clearly demonstrated that we have advanced since then.
Uit het verslag blijkt duidelijk dat wij vooruitgang hebben geboekt.
EnglishWe must be quite specific about this and analyse the situation honestly.
We moeten heel nauwkeurig argumenteren en de zaken eerlijk analyseren.
EnglishThis is a very positive point, for the inability to analyse is a point I have just criticized.
Dat is heel positief gezien de opmerking die ik hierover zopas gemaakt heb.
EnglishThey must therefore be taught how to analyse the information they receive.
Kinderen moet daarom worden geleerd hoe zij met de informatie die zijn krijgen, moeten omgaan.
EnglishLet us take the necessary time to analyse and digest the result.
Laat ons de nodige tijd nemen om het resultaat te analyseren en te verteren.
EnglishSo, we have one strict criterion to analyse the French proposal.
We hebben dus een strikt criterium voor de analyse van het Franse voorstel.
EnglishThe Court of Auditor's constant refrain is that they do not have sufficient staff to analyse this.
De Rekenkamer zegt steeds dat ze niet voldoende personeel heeft om dat te analyseren.
EnglishFor instance, in December could you analyse what we could do better during Question Time?
Zou u bijvoorbeeld in december een analyse kunnen geven van wat er beter kan in het vragenuur?
EnglishThe level ought to be at least as low as half, as this is possible to analyse.
Die waarde moet minstens tot de helft worden teruggebracht.
EnglishHowever, we must be pragmatic and analyse the circumstances.
Desalniettemin moeten wij pragmatisch te werk gaan en de omstandigheden analyseren.
EnglishThat is why we will now have to analyse what we have received as input with these 150 contributions.
We zullen nu dus de inhoud van de 150 geleverde bijdragen moeten analyseren.