EN

analogous {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
analogous (ook: analog, analogue)
And let's reproduce them by a process of recombination analogous to sex."
Reproduceer ze via een proces van hercombinatie dat analoog is aan seks."
An analogous difference, we have already heard, concerns the regulation of unsolicited communications for direct marketing purposes.
Een analoog verschil - we hebben het al gehoord - heeft betrekking op de reglementering van ongevraagde directe reclame.
As has already been mentioned, the directive is analogous to the one on grid access for cross-border trade in electricity.
Zoals al gezegd, is deze richtlijn analoog aan de richtlijn betreffende de toegang tot het net voor de grensoverschrijdende handel in elektriciteit.
analogous (ook: analog, analogue)

Voorbeeldzinnen voor "analogous" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd let's reproduce them by a process of recombination analogous to sex."
Reproduceer ze via een proces van hercombinatie dat analoog is aan seks."
EnglishAnalogous to ordinary cigarettes, a maximum tar content must be set for rolling tobacco.
Voor roltabak moet in analogie met gewone sigaretten een maximumteergehalte worden vastgelegd.
EnglishIn the beef and veal sector an analogous situation has occurred.
Ook in de rundvleessector doet zich een soortgelijke situatie voor.
EnglishThey are long-term residents, they are not analogous to beneficiaries of temporary protection.
Het betreft namelijk bescherming van langdurig ingezetenen, wat niet hetzelfde is als tijdelijke bescherming.
EnglishAnalogous agreements between both sides of industry might also be considered at the branch or company level.
Dergelijke overeenkomsten van de sociale partners zijn evengoed op branche- en concernniveau denkbaar.
EnglishAn analogous difference, we have already heard, concerns the regulation of unsolicited communications for direct marketing purposes.
Een analoog verschil - we hebben het al gehoord - heeft betrekking op de reglementering van ongevraagde directe reclame.
EnglishAs has already been mentioned, the directive is analogous to the one on grid access for cross-border trade in electricity.
Zoals al gezegd, is deze richtlijn analoog aan de richtlijn betreffende de toegang tot het net voor de grensoverschrijdende handel in elektriciteit.
EnglishThirdly, we must entrust the management of these services to an economic security council analogous to the United Nations Security Council.
Ten derde: het beheer van deze diensten in handen geven van een economische veiligheidsraad, vergelijkbaar met de Veiligheidsraad van de VN.
EnglishAn analogous system could be considered, though with a smaller financial commitment, in the case of finance for countries with derogations.
Deze faciliteit kan als een analoog mechanisme worden beschouwd, maar met een lagere verplichting dan bij leningen aan landen met een derogatie.
EnglishThese powers of immunity are extraordinary and not analogous to those enjoyed by any police force within the EU.
De verreikende immuniteitsbevoegdheden die de stafleden van Europol zouden genieten zijn niet in overeenstemming met de bevoegdheden die de politie in de lidstaten geniet.
EnglishThe report gives a clear impression that the concerted strategy for modernising social protection in Europe will be accompanied by an analogous process of cohesion.
Modernisering dus, maar ook cohesie, zoals tot uiting komt in het verslag van de rapporteur, wiens mening wij onderschrijven.
EnglishThat's analogous to imagine learning to ride a bicycle, and maybe I give you a lecture ahead of time, and I give you that bicycle for two weeks.
Dat is alsof je leert fietsen en ik je vooraf les geef, en je dan twee weken lang een fiets geef, en ik dan na twee weken terugkom en zeg: "Even kijken.
EnglishWe would like to set up something analogous to the very successful Iran-US claims tribunal, which, in a simple and elegant way, resolves thousands of disputes.
We willen graag iets vergelijkbaars opzetten als het zeer succesvolle Iran-US Claims Tribunal, dat, op eenvoudige en elegante wijze, duizenden geschillen oplost.
EnglishThe principles behind the two directives are analogous to the principles that should be inspiring the services directive, and their aims are the same.
De beginselen die ten grondslag liggen aan de twee richtlijnen hebben veel weg van de beginselen die aan ten grondslag moeten liggen aan de dienstenrichtlijn, en ook de doelstellingen zijn dezelfde.
EnglishCertainly, we must now realise that EU Community law has become a term in its own right, and that this must be analogous to the evolving definition of the term 'European Union '.
Wij moeten echter vaststellen dat het EU-recht zich geleidelijk aan heeft verdicht tot een zelfstandig begrip, ongetwijfeld analoog aan de verdichting van het begrip " Europese Unie ".
EnglishWe specifically regret the change to the legal basis, particularly since Parliament did decide in favour of Article 308 being the only correct legal basis in previous, analogous votes.
Met name de wijziging van de rechtsgrondslag betreuren wij, temeer daar het Parlement in eerdere, vergelijkbare stemmingen wel gekozen heeft voor artikel 308 als enige juiste rechtsgrondslag.

Synoniemen (Engels) voor "analogous":

analogous
analog
analogy