EN

analog {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Its origins are firmly rooted in the analog age.
De oorsprong ervan is stevig geworteld in het analoge tijdperk.
We live in a digital world, but we're fairly analog creatures.
We leven in een digitale wereld, maar we zijn vrij analoge wezens.
You have to present yourself in digital life in a similar way that you would in your analog life.
Je moet jezelf digitaal presenteren zoals je je ook gedraagt in het echte, analoge leven.
I believe we need to bring the humanitarian world from analog to digital.
Ik denk dat de humanitaire wereld van analoog naar digitaal moet worden gebracht.
Look, the world has changed from analog to digital.
En het is tijd om onze wiskundeprogramma's te veranderen van analoog naar digitaal.
First of all, you're going to pick up an analog device: a pen.
Allereerst neem je een analoog apparaat, een pen.
NL

analoge {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
analoge (ook: analoog)
De oorsprong ervan is stevig geworteld in het analoge tijdperk.
Its origins are firmly rooted in the analog age.
We leven in een digitale wereld, maar we zijn vrij analoge wezens.
We live in a digital world, but we're fairly analog creatures.
Je moet jezelf digitaal presenteren zoals je je ook gedraagt in het echte, analoge leven.
You have to present yourself in digital life in a similar way that you would in your analog life.
analoge (ook: analoog)
-- We hebben voor het verslag over de overgang van analoge naar digitale omroep gestemd.
We voted in favour of the report on the transition from analogue to digital broadcasting.
Nog altijd heeft niemand durven definiëren onder welke voorwaarden de analoge uitzendingen stopgezet kunnen worden.
No one has yet been able to define under which conditions analogue broadcasts can cease.
Wij worden echter ook met een groot probleem geconfronteerd bij het omzetten van de analoge inhoud in digitale inhoud.
We also face a huge problem in connection with the conversion of analogue content into digital content.

Voorbeeldzinnen voor "analog" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI believe we need to bring the humanitarian world from analog to digital.
Ik denk dat de humanitaire wereld van analoog naar digitaal moet worden gebracht.
EnglishYou have to present yourself in digital life in a similar way that you would in your analog life.
Je moet jezelf digitaal presenteren zoals je je ook gedraagt in het echte, analoge leven.
EnglishLook, the world has changed from analog to digital.
En het is tijd om onze wiskundeprogramma's te veranderen van analoog naar digitaal.
EnglishWe live in a digital world, but we're fairly analog creatures.
We leven in een digitale wereld, maar we zijn vrij analoge wezens.
EnglishIt is so novel to see this, that somebody actually picked up an analog device and has written to me.
Het is zo vernieuwend dat iemand een analoog apparaat heeft vastgenomen en me heeft geschreven.
EnglishTogether you have changed the zeitgeist from analog to digital, and pushed the boundaries.
Samen hebben jullie de Zeitgeist van analoog naar digitaal veranderd, en de grenzen steeds verder opgeschoven.
EnglishFirst of all, you're going to pick up an analog device: a pen.
Allereerst neem je een analoog apparaat, een pen.
EnglishIts origins are firmly rooted in the analog age.
De oorsprong ervan is stevig geworteld in het analoge tijdperk.
EnglishThat means they're totally out of sync in traditional classes, which are analog, static, interactively passive.
Dat betekent dat ze totaal niet passen in de traditionele schoolklassen, die analoog, statisch, passief interactief zijn.
EnglishAnd not all of the people who are of those 50,000 men who are bombardiers have the ability to properly program an analog computer.
Niet alle mensen in die groep van 50.000 bombardiers hebben het talent om een analoge computer goed te programmeren.
EnglishSo it's a really nice analog for all sorts of environmental issues, where we're asking people to make a sacrifice and they themselves don't really benefit from their own sacrifice.
Bij elke ronde van het spel kunnen ze geld in een gemeenschappelijke pot steken.
EnglishInstead, I have progressed, and I am, today, launching a brand new analog teaching technology that I picked up from IKEA: this box.
Maar ik zal geen digitale technologie gebruiken zoals ik heb gedaan in mijn eerste vijf TEDTalks. ~~~ In plaats daarvan ben ik gevorderd.
EnglishWe've been digitizing it now for almost 20 years; when we sequenced the human genome, it was going from the analog world of biology into the digital world of the computer.
We zijn het nu bijna 20 jaar aan het digitaliseren.
EnglishAnd just like the signals that we send and receive here on Earth, we can convert these transmissions into sound using simple analog techniques.
Net als de signalen die we sturen en ontvangen hier op Aarde, kunnen we deze omzetten in geluid door middel van eenvoudige analoge technieken.
EnglishBut most important in this, the exponent, the analog to that three-quarters for the metabolic rate, is bigger than one -- it's about 1.15 to 1,:,2.
Maar het meest belangrijk hieraan is dat de exponent, analoog met die driekwart voor de stofwisseling, groter is dan 1 - het is ongeveer 1,15 tot 1,2.
EnglishAnd slowly, slowly, at the end of the 20th century, that scarcity started to get eroded -- and I don't mean by digital technology; I mean by analog technology.
Heel langzaam, tegen het einde van de 20ste eeuw, werd die schaarste uitgehold, niet door digitale technologie, maar door analoge technologie.
EnglishThe grassroots has been strengthened through the social power of sharing and they are challenging the old models, the old analog models of control and command.
De basis wordt versterkt via de sociale kracht van het delen. ~~~ Ze verdringen de oude modellen, de oude analoge modellen van controle en beheersing.
EnglishAnd the concept of the company was that we would leapfrog past the analog processes of optical printers and so on, and we would go right to digital production.
En het concept van het bedrijf was dat we een sprong zouden maken, voorbij de analoge processen van optische printers en dergelijke en we zouden direct op digitale productie overstappen.
EnglishYou can view it as a computing problem, an artificial intelligence problem: do you need to incorporate some sort of analog of happiness into a computer brain to make it work properly?
Je kunt het als een computerprobleem zien, een kunstmatige intelligentie probleem. ~~~ "Waarom dien je een soort analoog geluk in het computerbrein te implementeren om het goed te laten werken?
EnglishAnd they trained 50,000 bombardiers on how to use them -- long extensive, months-long training sessions -- because these things are essentially analog computers; they're not easy to use.
Ze trainden 50.000 bombardiers in het gebruik ervan -- lange, uitgebreide, maandenlange trainingssessies -- want die dingen zijn eigenlijk analoge computers. ~~~ Ze zijn niet gebruiksvriendelijk.

Synoniemen (Engels) voor "analog":

analog
analogy
analogous