"anachronism" in het Nederlands

EN

"anachronism" - vertaling Nederlands

NL

"anachronisme" - vertaling Engels

EN

anachronism {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. literatuur
anachronism
Contrary to what one speaker has just argued, the arms embargo is no anachronism.
Dat wapenembargo is geen anachronisme, zoals daarjuist door een spreker werd gesteld.
The members of my group - and we are not the only ones - regard that as an anachronism.
Dit is in de ogen van mijn fractie, en niet alleen van mijn fractie, een anachronisme.
It is not acceptable to argue in favour of a larger budget as long as this anachronism is maintained.
Het heeft geen zin om argumenten aan te dragen voor een ruimere begroting, zolang dit anachronisme blijft bestaan.
NL

anachronisme {het}

volume_up
1. literatuur
Dat wapenembargo is geen anachronisme, zoals daarjuist door een spreker werd gesteld.
Contrary to what one speaker has just argued, the arms embargo is no anachronism.
Dit is in de ogen van mijn fractie, en niet alleen van mijn fractie, een anachronisme.
The members of my group - and we are not the only ones - regard that as an anachronism.
Het heeft geen zin om argumenten aan te dragen voor een ruimere begroting, zolang dit anachronisme blijft bestaan.
It is not acceptable to argue in favour of a larger budget as long as this anachronism is maintained.

Voorbeeldzinnen voor "anachronism" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishContrary to what one speaker has just argued, the arms embargo is no anachronism.
Dat wapenembargo is geen anachronisme, zoals daarjuist door een spreker werd gesteld.
EnglishThe members of my group - and we are not the only ones - regard that as an anachronism.
Dit is in de ogen van mijn fractie, en niet alleen van mijn fractie, een anachronisme.
EnglishIt is not acceptable to argue in favour of a larger budget as long as this anachronism is maintained.
Het heeft geen zin om argumenten aan te dragen voor een ruimere begroting, zolang dit anachronisme blijft bestaan.
EnglishThe General Assembly has been unable to reform itself, and the Security Council is a pure anachronism.
De Algemene Vergadering heeft zichzelf niet kunnen hervormen, en de Veiligheidsraad is niets anders dan een anachronisme.
EnglishThe truth is that the Cuban regime is an anachronism in the Ibero-American group of nations and in the world.
En het Cubaanse regime vormt inderdaad een anachronisme in de groep van LatijnsAmerikaanse landen en de rest van de wereld.
EnglishI believe this is something of an anachronism!
EnglishAs an advisory and administrative body, the interim committee is an anachronism and must be replaced by a political council.
Het interim-comité als raadgevend en administratief orgaan is achterhaald en dient te worden vervangen door een politieke raad.
EnglishMr President, my proposal may be utopian, as Mr Spinelli's was, but the proposal in the report is an anachronism.
Mijn voorstel, mijnheer de Voorzitter, moge wellicht utopisch zijn, zoals dat van Spinelli, maar het voorstel in het verslag is achterhaald.
EnglishThis is an anachronism in a Europe in which we have a labour market where people can move freely from one country to another.
Dit is een anachronisme voor de Europese arbeidsmarkt, waarin het iedereen immers vrijstaat om van het ene land naar het andere te verhuizen.
EnglishUnilateral action by either Europe or the US is an anachronism in an age when we are jointly responsible in our global village.
Unilateraal optreden van òf Europa òf de VS is een anachronisme in een tijd waarin we gezamenlijk verantwoordelijk zijn op onze global village.
EnglishIt almost escapes logical explanation why today aviation is still not subject to fuel tax or VAT, and this anachronism surely needs to be corrected.
Het is nauwelijks te begrijpen waarom de luchtvaart nog steeds geen brandstofheffing of BTW hoeft te betalen, en dit anachronisme moet natuurlijk gecorrigeerd worden.
EnglishNevertheless, the fact that women quite literally suffer segregation and have not been able to vote or stand for office is a blatant anachronism.
Het feit dat de segregatie van vrouwen nog steeds voortduurt - - zij mochten niet stemmen en zich ook niet verkiesbaar stellen - - wijst echter op een duidelijk anachronisme.
EnglishI am not turning this into a matter of national honour, nor is this the moment to condemn the territorial anachronism represented by Gibraltar.
Ik wil niet doen alsof onze nationale eer op het spel staat en dit is ook niet het juiste moment om de anachronistische territoriale status van Gibraltar aan de kaak te stellen.
EnglishIt is an anachronism that the Republic of Moldova is the only country in the Stability Pact for South Eastern Europe to have no prospect of accession to the European Union.
Het is een anachronisme dat de Republiek Moldavië het enige land is van het stabiliteitspact voor Zuidoost-Europa dat geen uitzicht heeft op toetreding tot de Europese Unie.
EnglishFinally, I would like to highlight a fundamental issue, that is, the complete anachronism of the Security Council and its anti-democratic nature, which is symbolised by the right of veto.
Tot slot wil ik het accent leggen op een fundamentele kwestie: de Veiligheidsraad is een compleet anachronistische en antidemocratische instelling, zoals gesymboliseerd wordt door het vetorecht.

Synoniemen (Engels) voor "anachronism":

anachronism
anachronic
anachronous