"Amsterdam" in het Nederlands

EN

"Amsterdam" - vertaling Nederlands

NL

"Amsterdam" - vertaling Engels

EN

Amsterdam {eigennaam}

volume_up
1. "capital city of the Netherlands", geografie
Amsterdam
volume_up
Amsterdam {eigenn.} (hoofdstad van Nederland)
A text had to be laid down prior to Amsterdam and this is still the case after Amsterdam.
Voor Amsterdam moest er een tekst vastgesteld worden en na Amsterdam is dat nog steeds zo.
The major disappointment of Amsterdam is in the institutional area.
De voornaamste teleurstelling van Amsterdam ligt in de institutionele sector.
Implementation of the Amsterdam Treaty: implications of closer cooperation
Tenuitvoerlegging van het Verdrag van Amsterdam: gevolgenvan nauwere samenwerking
NL

Amsterdam {eigennaam}

volume_up
1. "hoofdstad van Nederland", geografie
Amsterdam
volume_up
Amsterdam {eigenn.} (capital city of the Netherlands)
Voor Amsterdam moest er een tekst vastgesteld worden en na Amsterdam is dat nog steeds zo.
A text had to be laid down prior to Amsterdam and this is still the case after Amsterdam.
De voornaamste teleurstelling van Amsterdam ligt in de institutionele sector.
The major disappointment of Amsterdam is in the institutional area.
Tenuitvoerlegging van het Verdrag van Amsterdam: gevolgenvan nauwere samenwerking
Implementation of the Amsterdam Treaty: implications of closer cooperation

Voorbeeldzinnen voor "Amsterdam" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe biggest omission from the Amsterdam Treaty was the reform of the Commission.
De grote lacune in het Verdrag van Amsterdam is de hervorming van de Commissie.
EnglishThis has come about via Amsterdam and Lisbon and is now continuing in Stockholm.
Dit veranderingsproces loopt van Amsterdam via Lissabon verder naar Stockholm.
EnglishI reject suggestions that fears over Irish neutrality were allayed at Amsterdam.
Ik ontken dat de bezorgdheid voor de Ierse neutraliteit in Amsterdam is weggenomen.
EnglishAnd then the city of Amsterdam gave us a plaza and asked us to do something.
En toen gaf de stad Amsterdam ons een plein en vroeg ons om er iets mee te doen.
EnglishThe time has come for the European Union to lay foundations after Amsterdam.
Dit zal het uur zijn dat de Europese Unie, na Amsterdam, hoekstenen gaat leggen.
EnglishThis is our role, confirmed yet again, I might say, by the Treaty of Amsterdam.
Dat is onze rol, die overigens door het Verdrag van Amsterdam opnieuw bevestigd is.
EnglishIn Amsterdam the Federal Republic of Germany put on the brakes for the first time.
In Amsterdam is de Duitse Bondsrepubliek voor het eerst op de rem gaan staan.
EnglishSince then, the Treaty of Amsterdam has led to improvements in the procedure.
Later heeft het Verdrag van Amsterdam verbeteringen in deze procedure aangebracht.
EnglishThe Amsterdam Treaty represents progress along the road to equal opportunities.
Het Verdrag van Amsterdam is een stap naar voren op weg naar gelijke kansen.
EnglishThe major achievement of your presidency is undoubtedly the Treaty of Amsterdam.
De grote voltooiing van uw voorzitterschap is ongetwijfeld het Verdrag van Amsterdam.
EnglishMr President, much had been hoped for from the European Council in Amsterdam.
Mijnheer de Voorzitter, van de Europese Raad van Amsterdam werd veel verwacht.
EnglishThat way at least the small amount that was achieved in Amsterdam is landed.
Dan wordt immers het weinige dat wel is gepresteerd in Amsterdam binnengehaald.
EnglishI would ask French citizens to remember this when ratifying the Amsterdam Treaty.
Ik hoop dat de Fransen zich dit herinneren bij de ratificatie van Amsterdam!
EnglishThis is a task emanating from the Treaty of Amsterdam and the Tampere Summit.
Deze verplichting vloeit voort uit het Verdrag van Amsterdam en de Top van Tampere.
EnglishWhen I look around this TEDxAmsterdam venue, I see a very special audience.
Als ik rondkijk op deze TEDxAmsterdam locatie, zie ik een heel bijzonder publiek.
EnglishSo in Amsterdam we are creating jobs and in Cadiz we are creating unemployment.
Dat wil zeggen dat men in Amsterdam werkgelegenheid en in Cadiz werkloosheid creëert.
EnglishEurope itself did not take the opportunity during the Council of Amsterdam.
Europa zelf heeft die kansen laten liggen tijdens de Europese Raad van Amsterdam.
EnglishTaken together with Amsterdam, we will have a substantial increase in legislation.
Met het Verdrag van Amsterdam zullen wij aanzienlijk meer wetgevende rechten hebben.
EnglishPeople may say that the Treaty of Amsterdam has been ratified, or just about.
Nu zult u zeggen dat het Verdrag van Amsterdam zo goed als geratificeerd is.
EnglishWith the entry into force of the Treaty of Amsterdam, the legal basis has changed.
Na de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam is de rechtsgrondslag veranderd.

Synoniemen (Engels) voor "Amsterdam":

Amsterdam