"to amount to" in het Nederlands

EN

"to amount to" - vertaling Nederlands

EN

to amount to {onovergankelijk werkwoord}

volume_up
to amount to (ook: to amount)
The amount that we are asking for is no great mountain of useless expenditure.
De bedragen die we vragen zijn niet exorbitant hoog en betreffen geen onnodige uitgaven.
So the amount of money online crime generates is significant.
Dus de bedragen die in internetcriminaliteit omgaan, zijn aanzienlijk.
The structural surpluses in the EU still amount to about 15 million hectolitres.
De structurele overschotten in de EU bedragen nog steeds zo'n 15 miljoen hectoliter.
to amount to
The amount contributed by the Solidarity Fund will be EUR 48.5 million.
De toegekende middelen belopen 48,5 miljoen euro.
It will amount to only 1.03 % of Europe's GNP.
Het zal slechts 1,03% van het Europese BBP belopen.
The contribution under the Ignalina Programme may, for certain measures, amount to up to 100  % of the total expenditure.
    De bijdrage in het kader van het Ignalina-programma kan voor bepaalde maatregelen tot 100  % van de totale uitgaven belopen.

Voorbeeldzinnen voor "to amount to" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThat is the reason why I propose the amount of budget earmarked for this sector.
Daarom stel ik voor dit begrotingsbedrag speciaal voor deze sector te bestemmen.
EnglishSince feed costs amount to 60 % of overheads, producers will be heavily squeezed.
Als gevolg hiervan zullen de prijzen onder uitzonderlijk hoge druk komen te staan.
EnglishTo put it mildly, does that not amount to an unfortunate clash in our agenda?
Hebben we hier niet op z'n minst te maken met een ongelukkige tegenstrijdigheid?
EnglishOnly a limited amount of the compensation paid out goes to the local population.
De uitbetaalde vergoedingen gaan in slechts beperkte mate naar de lokale bevolking.
EnglishNevertheless, one thing is necessary: we must do a certain amount of stocktaking.
Een ding moet echter wel gebeuren: er moet een zekere balans worden opgemaakt.
EnglishWe have a coherent strategy and we have made a remarkable amount of progress.
Wij hebben een coherente strategie en we hebben opmerkelijke vooruitgang geboekt.
EnglishThe amount of guarantee or insurance is currently the subject of some debate.
Over de hoogte van de borgsom of verzekering bestaat momenteel enige discussie.
English(Laughter) The amount of time spent drawing ranged from four seconds to 46 minutes.
(Gelach) De tijd besteed aan het tekenen varieerde van 4 seconden tot 46 minuten.
EnglishHospitals use two and a half times the amount of energy as office buildings.
Ziekenhuizen gebruiken twee en een half keer zoveel energie als kantoorgebouwen.
EnglishThe structural surpluses in the EU still amount to about 15 million hectolitres.
De structurele overschotten in de EU bedragen nog steeds zo'n 15 miljoen hectoliter.
EnglishThe amount needed to restructure the sector cannot be specified by the Commission.
De Commissie kan niet bepalen hoeveel er nodig is om de sector te herstructureren.
EnglishDo you think they have the capacity to deal with such a large amount of money?
Denkt u dat deze landen de capaciteiten hebben om met zoveel geld om te gaan?
EnglishIt's a very scary moment; a lot has to happen in a very short amount of time.
Dat is een angstaanjagend moment: er moet veel gebeuren in een erg korte tijd.
EnglishThe proposals in the Monfils report amount to an important signal to the people.
De voorstellen van het verslag-Monfils vormen een belangrijk signaal voor de burgers.
EnglishThat way at least the small amount that was achieved in Amsterdam is landed.
Dan wordt immers het weinige dat wel is gepresteerd in Amsterdam binnengehaald.
EnglishIn Amendment 650 on budget line A360, the final amount should read EUR 38 219 720.
In amendement 650 op begrotingslijn A-360 moet het eindbedrag 38.219.720 euro zijn.
EnglishFirstly, this agreement does not permit the exchange of a larger amount of data.
Ten eerste staat deze overeenkomst niet toe meer gegevens uit te wisselen.
EnglishIt has been a lengthy process and he has made a tremendous amount of progress.
Het is een langdurig proces geweest en hij heeft enorme vooruitgang weten te boeken.
EnglishAnd I have an information charity which has done huge scale amount of work in India.
Ook heb ik een informatiestichting, die op enorme schaal werk verzet in India.
EnglishThe overall amount is estimated to be $400 billion for the whole of the euro area.
Al deze reserves worden op 400 miljard dollar geschat voor de hele eurozone.

Vergelijkbare vertalingen voor "to amount to" in Nederlands

amount zelfstandig naamwoord
to voorzetsel