"amount paid" in het Nederlands

EN

"amount paid" - vertaling Nederlands

EN

amount paid {zelfstandig naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "amount paid" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishOnly a limited amount of the compensation paid out goes to the local population.
De uitbetaalde vergoedingen gaan in slechts beperkte mate naar de lokale bevolking.
EnglishAt the end of 2002, the amount still to be paid had been reduced by a further 50 %.
Eind 2002 is het nog betaalbaar te stellen bedrag nog eens met 50 procent verminderd.
EnglishThe sum of compensation ought to be proportional to the final amount paid for the ticket.
Het compensatiebedrag hoort in verhouding te staan tot het uiteindelijke bedrag dat je voor het ticket betaalt.
EnglishThis must not, however, lead to an increase in the total amount of support paid to olive-growers by each Member State.
Dat mag er echter niet toe leiden dat het totale bedrag dat in een bepaalde lidstaat aan de olijfboeren wordt betaald stijgt.
EnglishIn this connection, I can only wonder at the exaggerated amount of attention being paid to the interests of the least-developed countries.
Ik verbaas mij in dit verband over de overdreven aandacht die uitgaat naar de belangen van de minst ontwikkelde landen.
EnglishIt informed the Commission that most project managers met this requirement, and the remaining amount was paid to them.
De Vergadering heeft de Commissie laten weten dat de meeste projectleiders aan dat verzoek hebben voldaan en dat het resterende bedrag hun was uitbetaald.
EnglishIn Member States where there are large ports revenue from customs duty is considerable and, for that reason, the amount of duty paid in contributions is substantial.
In lidstaten met grote havens zijn de inkomsten uit invoerrechten hoog en daardoor is ook het aandeel van de invoerrechten in de bijdrage aanzienlijk.
EnglishThe Commission supports VMS purchase and installation costs, and in fact the maximum amount paid during recent years has been in the region of EUR 2 250 for each blue box.
De Commissie subsidieert de aankoop en installatie van VMS, en in de afgelopen jaren is in feite voor elke blauwe doos tot ongeveer 2250 euro betaald.
EnglishEnvironmental taxes and levies are worthwhile and effective only if related to emissions and imposed in such a way as to be neutral in their effect on the amount of tax paid by the citizen.
Milieugerelateerde belastingen of heffingen zijn alleen zinvol en effectief als deze verband houden met de emissies en voor de burger geen fiscale gevolgen hebben.
EnglishThe subsidies that the governments of industrialised countries pay to their own farmers are forty-eight times higher than the amount paid to support agriculture in poor countries.
De subsidies die de geïndustrialiseerde landen aan hun landbouwers verstrekken zijn 48 maal hoger dan de bedragen die ten behoeve van de landbouw in de arme landen worden uitgetrokken.
EnglishThe amount paid by way of compensation should depend on the time of notification and on the extent to which the alternative flights offered differ from the original travel contract.
De compensatiebetalingen zouden afhankelijk moeten zijn van het tijdstip van melding en van de mate waarin de aangeboden alternatieve vlucht afwijkt van de oorspronkelijke reisovereenkomst.
EnglishThese compensatory payments were not linked to quality, which, logically speaking, was right, because the amount paid out was, of course, supposed to be the same as that by which prices had fallen.
Deze compensatiebetalingen waren niet aan kwaliteit gerelateerd, wat logisch gezien juist was daar de hoogte afhankelijk diende te zijn van de mate waarin de prijzen daalden.

Vergelijkbare vertalingen voor "amount paid" in Nederlands

paid werkwoord
amount zelfstandig naamwoord
amount to be paid zelfstandig naamwoord
amount of work zelfstandig naamwoord