EN

amount {zelfstandig naamwoord}

volume_up
amount (ook: sum)
The amount of money spent on this policy is also ridiculously large.
Het bedrag dat voor dit beleid wordt uitgetrokken is bovendien belachelijk hoog.
In this proposal it amounts to only half of the amount proposed by the Commission.
In dit voorstel wordt een bedrag genoemd dat tweemaal zo laag is als het door de Commissie aangegeven bedrag.
In reality therefore it is just a fraction of the original amount.
In werkelijkheid is het dus slechts een fractie van het oorspronkelijke bedrag.
None of these techniques result in any amount of recycling in any significant way.
Geen van deze technieken leidt tot een aanzienlijke hoeveelheid recyclage.
The amount of aid given and the number of new aid commitments have been substantial.
De hoeveelheid gegeven hulp en nieuwe steunverplichtingen is aanzienlijk.
The extra amount that disappeared last fall was equivalent to this much.
De extra hoeveelheid die vorige herfst verdween staat hieraan gelijk.
amount (ook: number, quota)
So, there is quite an impressive amount of project proposals that are there.
Er ligt dus een indrukwekkend aantal projectvoorstellen.
This is applicable to any amount of things: monuments, objects, you name it.
Dat doen we tenslotte voor een groot aantal zaken: monumenten, objecten en noem maar op.
Normal shipping operations account for double this amount.
Het dubbele aantal komt voort uit het normale operationele handelen van schepen.
amount (ook: sum, total)
As regards amphetamines, the total amount in 1990 was 380 kg seized as against 184 in 1989.
Verder werd in 1990 in totaal 380 kg amfetamine in beslag genomen tegen 184 kg in 1989.
In 1999 a total amount of 63.5 million tonnes of packaging waste was generated in the European Union.
In 1999 werd in de Europese Unie in totaal 63,5 miljoen ton verpakkingsafval geproduceerd.
The overall amount was 6 500 tonnes of canned tomatoes.
Het ging in totaal om 6.500 ton tomaten in blik.
amount (ook: example, sum, total)
This amount includes the EUR 196 million currently being mobilised from the Commission's budgetary reserves.
In dit bedrag is ook de som van 196 miljoen euro begrepen die uit de begrotingsreserve van de Commissie werd vrijgemaakt.
It involves a sum of EUR 9 475 million and the provision of guarantees amounting to a maximum of 60 %.
Het gaat om een som van 9475 miljoen euro en om een garantie ter hoogte van maximaal 60%.
The main issue was the amount the applicants were invited to pay for the right to the licence under clause 19.
De belangrijkste kwestie was de som die de inschrijvers moesten betalen voor het recht op de vergunning onder clausule 19.
amount (ook: number)
Rejecting it would therefore amount to contesting the figures, which at present are not in dispute.
Verwerping zou dus betekenen dat er getallen worden aangevochten die tot op heden niet in twijfel zijn getrokken.
Looked at in terms of actual figures, 15 % of the EU's GDP of about EUR 900 billion per annum amounts to EUR 125 to EUR 130 billion, not a small sum by any means.
Vijftien procent: als dit percentage wordt uitgedrukt in absolute getallen spreken wij bij een jaarlijks communautair BBP van rond 900 miljard euro over bedragen van zo'n 125 à 130 miljard euro.
Of an available amount of ECU 76.89 billion, only ECU 66.91 billion has been spent.
Van een beschikbaar totaalbedrag van 76, 89 miljard ecu is er slechts 66, 91 miljard ecu uitgegeven.
This also implies a consideration by the Council of the total amount for this heading.
Daarom is het van wezenlijk belang dat de Raad het totaalbedrag van deze rubriek in overweging neemt.
During the period 1991 to 1995, the total value of this aid amounted to ECU 185.4 m.
Voor de periode tussen 1991 en 1995 bedraagt het totaalbedrag hiervan 185, 4 miljoen ecu.
Because these places, these habitats, are inducing immense amounts of anxiety and depression in children, and they don't have a lot of experience with medication.
Omdat deze plekken, deze leefomgevingen, in groten getale angst en depressie teweegbrengen bij kinderen, en zij hebben niet zo veel ervaring met medicijnen.
amount
As a result of a stagnating implementation of Community policy, the monies claimed back by the Member States in 2001 amounted to no less than EUR 15 billion on balance.
Als gevolg van stagnerende tenuitvoerlegging van communautair beleid bedroegen de door de lidstaten teruggevorderde gelden in 2001 per saldo maar liefst 15 miljard EUR.
amount (ook: sum)
amount (ook: sum)
amount (ook: sum)

Voorbeeldzinnen voor "amount" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThat is the reason why I propose the amount of budget earmarked for this sector.
Daarom stel ik voor dit begrotingsbedrag speciaal voor deze sector te bestemmen.
EnglishSince feed costs amount to 60 % of overheads, producers will be heavily squeezed.
Als gevolg hiervan zullen de prijzen onder uitzonderlijk hoge druk komen te staan.
EnglishTo put it mildly, does that not amount to an unfortunate clash in our agenda?
Hebben we hier niet op z'n minst te maken met een ongelukkige tegenstrijdigheid?
EnglishOnly a limited amount of the compensation paid out goes to the local population.
De uitbetaalde vergoedingen gaan in slechts beperkte mate naar de lokale bevolking.
EnglishNevertheless, one thing is necessary: we must do a certain amount of stocktaking.
Een ding moet echter wel gebeuren: er moet een zekere balans worden opgemaakt.
EnglishWe have a coherent strategy and we have made a remarkable amount of progress.
Wij hebben een coherente strategie en we hebben opmerkelijke vooruitgang geboekt.
EnglishThe amount of guarantee or insurance is currently the subject of some debate.
Over de hoogte van de borgsom of verzekering bestaat momenteel enige discussie.
English(Laughter) The amount of time spent drawing ranged from four seconds to 46 minutes.
(Gelach) De tijd besteed aan het tekenen varieerde van 4 seconden tot 46 minuten.
EnglishHospitals use two and a half times the amount of energy as office buildings.
Ziekenhuizen gebruiken twee en een half keer zoveel energie als kantoorgebouwen.
EnglishThe structural surpluses in the EU still amount to about 15 million hectolitres.
De structurele overschotten in de EU bedragen nog steeds zo'n 15 miljoen hectoliter.
EnglishThe amount needed to restructure the sector cannot be specified by the Commission.
De Commissie kan niet bepalen hoeveel er nodig is om de sector te herstructureren.
EnglishDo you think they have the capacity to deal with such a large amount of money?
Denkt u dat deze landen de capaciteiten hebben om met zoveel geld om te gaan?
EnglishIt's a very scary moment; a lot has to happen in a very short amount of time.
Dat is een angstaanjagend moment: er moet veel gebeuren in een erg korte tijd.
EnglishThe proposals in the Monfils report amount to an important signal to the people.
De voorstellen van het verslag-Monfils vormen een belangrijk signaal voor de burgers.
EnglishThat way at least the small amount that was achieved in Amsterdam is landed.
Dan wordt immers het weinige dat wel is gepresteerd in Amsterdam binnengehaald.
EnglishIn Amendment 650 on budget line A360, the final amount should read EUR 38 219 720.
In amendement 650 op begrotingslijn A-360 moet het eindbedrag 38.219.720 euro zijn.
EnglishFirstly, this agreement does not permit the exchange of a larger amount of data.
Ten eerste staat deze overeenkomst niet toe meer gegevens uit te wisselen.
EnglishIt has been a lengthy process and he has made a tremendous amount of progress.
Het is een langdurig proces geweest en hij heeft enorme vooruitgang weten te boeken.
EnglishAnd I have an information charity which has done huge scale amount of work in India.
Ook heb ik een informatiestichting, die op enorme schaal werk verzet in India.
EnglishThe overall amount is estimated to be $400 billion for the whole of the euro area.
Al deze reserves worden op 400 miljard dollar geschat voor de hele eurozone.

Synoniemen (Engels) voor "amount":

amount