"amongst other things" in het Nederlands

EN

"amongst other things" - vertaling Nederlands

EN

amongst other things {bijwoord}

volume_up
amongst other things (ook: among other things)
They are essential to us, amongst other things in order to prevent climate change.
Bossen zijn onmisbaar voor ons, onder andere om klimaatveranderingen tegen te gaan.
This applies, amongst other things, to pensions and coverage for part-time workers.
Dit geldt onder andere voor de pensioenrechten en de bescherming van deeltijdse werknemers.
Amongst other things, with the sensation that they are not going to be discriminated against.
Daar heeft men onder andere de indruk gekregen in ieder geval niet gediscrimineerd te zullen worden.

Voorbeeldzinnen voor "amongst other things" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThat is by way of a precaution, amongst other things, and I think it is correct.
Hiermee wordt het zekere voor het onzekere genomen, hetgeen ik terecht vind.
EnglishThey are essential to us, amongst other things in order to prevent climate change.
Bossen zijn onmisbaar voor ons, onder andere om klimaatveranderingen tegen te gaan.
EnglishI am thinking here, amongst other things, of issues such as the law on abortion.
Ik denk meer in het bijzonder aan de wettelijke regeling voor abortus.
EnglishIn the annual report itself, we tackle the question of durum wheat, amongst other things.
In het jaarverslag zelf gaan we onder meer in op de kwestie van de durumtarwe.
EnglishThis is evident from the emergence of low-budget companies, amongst other things.
Dat blijkt onder meer uit de opkomst van de lowbudget maatschappijen.
EnglishAmongst other things, it proposes decisive action in connection with energy demand.
Er wordt onder meer in gepleit voor een resoluut optreden ten opzichte van de energievraag.
EnglishThis applies, amongst other things, to pensions and coverage for part-time workers.
Dit geldt onder andere voor de pensioenrechten en de bescherming van deeltijdse werknemers.
EnglishAmongst other things, the preliminary checking level, on payments, is to be increased.
O.a. wil men de voorafgaande controle van uitbetalingen intensiveren.
EnglishIt would have benefited from the structural funds, amongst other things.
Dan had het kunnen profiteren van regelingen als de Structuurfondsen.
EnglishAmongst other things, it does not allow us to exercise real control over the Commission.
Zij laat onder meer niet toe een degelijke controle uit te oefenen op de Europese Commissie.
EnglishAmongst other things, this ensures that air travel is in fact the safest form of transportation.
Dit heeft er mede voor gezorgd dat het vliegverkeer de veiligste vorm van vervoer is.
EnglishThere is mention here of a 'definitive'system for, amongst other things, value added tax.
Daar wordt gesproken over de behoefte aan een " definitief " systeem voor onder andere de BTW.
EnglishAmongst other things, women have to learn to lay claim to a role in leadership and decision making.
Vrouwen moeten onder andere leren om leiding en besluitvorming op te eisen.
EnglishI think it is good to focus on poverty, the environment and women, amongst other things.
Ik vind het positief dat men zich speciaal richt op onder andere de armoede, het milieu en vrouwen.
EnglishAmongst other things, setting out these formulas is not the main objective of this report.
Zij zijn niet de belangrijkste doelstelling van dit verslag.
EnglishMeanwhile, the politicisation of food aid in Zimbabwe is continuing, amongst other things.
In de tussentijd gaat echter bijvoorbeeld de politisering van voedselhulp in Zimbabwe nog steeds door.
EnglishAmongst other things, with the sensation that they are not going to be discriminated against.
Daar heeft men onder andere de indruk gekregen in ieder geval niet gediscrimineerd te zullen worden.
EnglishSmet proposes, amongst other things, that a European definition of domestic work be introduced.
Mevrouw Smet stelt onder andere de invoering voor van een Europese definitie van huishoudelijk werk.
EnglishIt is therefore essential, amongst other things, to encourage and promote the culture of dialogue.
Daarom moeten wij onder meer aandringen op een intensivering en versterking van de overlegcultuur.
EnglishAmongst other things, they allow support to be provided by third parties in terms of staff or materials.
Ze laten bijvoorbeeld toe dat derden voor personeel of materiaal economische steun verlenen.

Vergelijkbare vertalingen voor "amongst other things" in Nederlands

amongst voorzetsel
things zelfstandig naamwoord
other bijvoeglijk naamwoord
among other things bijwoord
among other things