"among which" in het Nederlands

EN

"among which" - vertaling Nederlands

EN

among which [voorbeeld]

volume_up
among which (ook: among them)
The articles on military matters, among which there is a new model for structural cooperation, were agreed at Naples.
De artikelen betreffende militaire aangelegenheden, waaronder een nieuw model voor structurele samenwerking, zijn in Napels goedgekeurd.

Voorbeeldzinnen voor "among which" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThere are many organisations among the Kurds which do respect the rules of democracy.
Er zijn tal van andere organisaties die wel democratische regels respecteren onder de Koerden.
EnglishThere is a great demand among consumers for goods which are not genetically modified.
Onder de consumenten is er veel vraag naar levensmiddelen die niet genetisch gemodificeerd zijn.
EnglishThis is inconsistent with reports issued by Greenpeace, among others, which are far more alarming.
De berichten die ons bereiken, onder meer via Greenpeace, zijn een stuk zorgwekkender.
EnglishMr Nassauer's report cites thirteen such texts, which are among the most important ones.
In zijn verslag citeert de heer Nassauer 13 van dergelijke gevallen, en zeker niet de onbelangrijkste.
EnglishIncinerated PVC produces dioxins, which are among the most dangerous toxins that exist.
Bij de verbranding van PVC ontstaat dioxine, een van de gevaarlijkste giftige stoffen voor de gezondheid.
EnglishThere is often a very great problem with verbal communication among the crew, which often leads to accidents.
De bemanningsleden begrijpen elkaar soms helemaal niet en dat leidt regelmatig tot ongelukken.
EnglishMexico now ranks among the states in which democratic changeovers of power will become the norm.
Mexico schaart zich daardoor achter de landen waar een democratische wisseling van de macht een normale zaak is.
EnglishIt would be invidious of me to select specific issues from among all those which have been commented on today.
Het zou niet correct zijn als ik uit alle vandaag besproken zaken specifieke kwesties zou plukken.
EnglishFrom among several points of which I am critical in the report I wish to mention the following examples:
Van de vele punten in het verslag waar ik kritisch tegenover sta, wil ik de volgende voorbeelden bespreken:
EnglishAmong the matters to which we must attach importance are the fight against poverty and better access to education.
Zo moeten wij onder andere aandacht besteden aan armoedebestrijding en een betere toegang tot onderwijs.
EnglishThese principles are among the Copenhagen criteria, which have to be met by all states desirous of joining the EU.
Deze principes behoren tot de criteria van Kopenhagen waaraan alle staten moeten voldoen die tot de EU willen toetreden.
EnglishThen there is deforestation, which means among other things that forestry can no longer perform its protective function.
Daarbij komt de ontbossing, die er ook toe bijdraagt dat het bos zijn beschermende functie niet meer kan vervullen.
EnglishThen we have the Prüm Convention among seven Member States, which seems to go back to the Trevi system of the 1970s.
Dan is er nog het Verdrag van Prüm tussen zeven lidstaten, dat terug lijkt te gaan naar het TREVI-systeem van de jaren '70.
EnglishThis is the message which I have not yet heard today, among all the speeches which I otherwise support wholeheartedly.
Deze boodschap heb ik hier vandaag nog in geen enkele bijdrage gehoord, hoewel ik het overigens met alle bijdragen eens ben.
EnglishWe will continue this discussion which, among other matters, concerns the celebration of national days in the coming weeks.
De komende weken geven wij een vervolg aan deze bespreking die onder andere over de viering van nationale feestdagen gaat.
EnglishThis clearly shows that it is the four countries which benefit from the Cohesion Fund, among other things, which come at the top of the list.
Men stelt dan vast dat de vier landen die gelden ontvangen uit onder meer het Cohesiefonds de kroon spannen.
EnglishThis solution, which was approved unanimously by the Council, is the outcome of discussions among the Council which lasted many years.
De heer Gordon Adams heeft in zijn interventie trouwens al op de betekenis en de noodzaak van dit evenwicht gewezen.
EnglishIt is unacceptable for a profitable factory to close, factories which are among the most productive in the whole group.
Er is geen begrip voor dat een winstgevend bedrijf wordt gesloten, bedrijven die tot de meest productieve van de ganse groep behoren.
EnglishThe articles on military matters, among which there is a new model for structural cooperation, were agreed at Naples.
De artikelen betreffende militaire aangelegenheden, waaronder een nieuw model voor structurele samenwerking, zijn in Napels goedgekeurd.
EnglishThose research activities have to address important new requirements among which enhanced security plays a prime role.
Deze onderzoeksactiviteiten moeten zich richten op belangrijke nieuwe vereisten, waarvan grotere veiligheid een van de belangrijkste is.

Vergelijkbare vertalingen voor "among which" in Nederlands

among voorzetsel
which voornaamwoord
of which bijvoeglijk naamwoord
through which
Dutch
in which bijwoord
Dutch
among whom bijwoord