"among us" in het Nederlands

EN

"among us" - vertaling Nederlands

EN

among us {bijwoord}

volume_up
1. Amerikaans Engels
I hope that there is no misunderstanding among us on the following point.
Ik hoop dat er onder ons geen misverstand bestaat over het volgende punt.
On democracy there can be no divisions among us.
Over de democratie op zich kan er onder ons geen onenigheid bestaan.
They are nerds, and they are heroes among us.
Het zijn nerds en het zijn de helden onder ons.

Voorbeeldzinnen voor "among us" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI hope there will be better opportunities for close co-operation among us in the future.
Ik hoop dat er in de toekomst nog meer mogelijkheden voor nauwe samenwerking zijn.
EnglishThis is a problem of great concern to Mr Linkohr as well as to many others among us.
Dit is een kwestie die zowel Rolf Linkohr als een groot aantal van ons sterk bezighoudt.
EnglishEven the most sophisticated among us seem powerless to break this cycle.
Zelfs de meest ontwikkelde mensen zijn machteloos bij het doorbreken van deze cyclus.
EnglishI believe there is a growing agreement among us on the question of which reforms are needed.
Ik geloof dat er een groeiende consensus is over de noodzakelijke hervormingen.
EnglishShe may not be the eldest, but she is the longest-serving among us.
Ze overtreft ons allemaal -- weliswaar niet in leeftijd, maar wel in arbeidstijd.
EnglishI hope that there is no misunderstanding among us on the following point.
Ik hoop dat er onder ons geen misverstand bestaat over het volgende punt.
EnglishBut differences in income among us have only grown, as has the information gap in many cases.
De inkomsten- en kennisverschillen zijn bij ons alleen maar toegenomen.
EnglishEvery democrat among us should therefore condemn these moves.
Elke democraat in ons midden zou deze maatregelen dan ook moeten veroordelen.
EnglishI too am very pleased to have Mr Alexander here among us.
- Ook ik ben zeer ingenomen met de aanwezigheid van de heer Alexander onder ons.
EnglishThese peoples naturally belong among us, and they have earned their place in our midst.
Het gaat om volkeren die nu weer hun terechte en natuurlijke plaats in ons midden kunnen innemen.
EnglishAnd who among us has paid the blood sacrifice owed to the heathen gods?
En wie van ons heeft het bloedoffer tot de heidense goden gedaan?
EnglishI do not know whether or not the author is among us but I hope not.
Ik weet niet of de opsteller hier aanwezig is, maar ik hoop van niet.
EnglishWho among us is not following these events with growing concern?
Wie van ons volgt deze gebeurtenissen niet met groeiende bezorgdheid?
EnglishThese are important points although they are not controversial among us.
Het betreft belangrijke onderwerpen, ook al bestaat er tussen ons hierover geen verschil van mening.
EnglishEUR 8 million are being shared out among us and it is clearly being done with the utmost discretion.
We verdelen acht miljoen euro onder elkaar, en dat doen we vanzelfsprekend zeer discreet.
EnglishProtecting the very youngest among us is also the way to give every chance to the Europe of tomorrow.
De allerjongsten beschermen, dat is ook het Europa van morgen alle kans van slagen geven.
EnglishLet many among us here share this hope: the hope in the future of having a Russia of shared values.
Laten wij hier samen hopen dat wij in de toekomst dezelfde waarden met Rusland zullen delen.
EnglishWho among us will be able to check whether these alarmist forecasts have proved accurate in 2050?
Wie van ons zal in 2050 kunnen controleren of die onrustbarende vooruitzichten zijn uitgekomen?
EnglishBut even here among us, most -- in the most advanced society in the world, we have poverty.
Maar zelfs hier onder ons, vooral -- in de meest geavanceerde gemeenschap ter wereld, hebben we armoede.
EnglishAnd who among us would actually say that people who do try to read this actually get anything out of it?
Wie gelooft echt dat mensen die zoiets lezen er iets aan hebben?

Vergelijkbare vertalingen voor "among us" in Nederlands

us voornaamwoord
among voorzetsel
to us voornaamwoord
among whom bijwoord
among which
all of us voornaamwoord
among them bijwoord
among other bijwoord
among other
contact us tussenwerpsel
among people bijwoord