EN

ammonium {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. scheikunde
ammonium
left a residue of ammonium oxylate potassium chloride.
heeft 'n restje ammonium oxylaat achtergelaten
NL

ammonium {het}

volume_up
1. scheikunde
ammonium
heeft 'n restje ammonium oxylaat achtergelaten
left a residue of ammonium oxylate potassium chloride.

Voorbeeldzinnen voor "ammonium" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

Englishleft a residue of ammonium oxylate potassium chloride.
Dynamiet? heeft 'n restje ammonium oxylaat achtergelaten
EnglishFurthermore, its scope was tightened with regard to explosive and pyrotechnic substances as well as ammonium nitrate.
Bovendien is de richtlijn aangescherpt met betrekking tot ontplofbare en pyrotechnische stoffen, evenals ammoniumnitraat.
EnglishThe effects of what seems to have been a mass explosion of ammonium nitrate were felt far outside the establishment's boundaries.
Tot ver in de omtrek van de fabriek waren de gevolgen merkbaar van wat blijkbaar een enorme explosie van ammoniumnitraat is geweest.
EnglishRegarding ammonium nitrate, the Commission can accept Amendment No 39, in principle Amendment No 48, and in part Amendment No 53.
Wat ammoniumnitraat betreft, accepteert de Commissie amendement 39 in zijn geheel, amendement 48 in beginsel en amendement 53 gedeeltelijk.
EnglishHowever, we believed that it was also necessary to amend the thresholds for ammonium nitrate so as to take into account the accident in Toulouse.
Het leek ons evenwel noodzakelijk eveneens de drempelwaarden voor ammoniumnitraat te herzien om rekening te kunnen houden met het ongeluk in Toulouse.
EnglishFor technical reasons and because of lack of time, the issue of ammonium nitrate, the substance responsible for the explosion, has not been addressed by the Commission.
Om technische redenen en om tijdskwesties is de kwestie van ammoniumnitraat, waardoor de ontploffing werd veroorzaakt, niet door de Commissie behandeld.
EnglishIt actually improves upon the revision proposed by the Commission, and amongst other things it will give us a better grasp of the issue of ammonium nitrates.
Met dit verslag wordt het herzieningsvoorstel van de Commissie verbeterd en met name de mogelijkheid geboden het vraagstuk van de ammoniumnitraten beter af te bakenen.
EnglishAmongst other dangerous substances it held important quantities of liquefied ammonia and chlorine, combustibles, solid ammonium nitrate and fertilisers, as well as methanol.
Naast andere gevaarlijke stoffen bevonden zich in deze fabriek aanzienlijke hoeveelheden vloeibare ammoniak en chloor, brandbare stoffen, vast ammoniumnitraat en vaste kunstmest, en methanol.

Synoniemen (Engels) voor "ammonium":

ammonium
ammonium ion
English
ammonium hydroxide