"amidst" in het Nederlands

EN

"amidst" - vertaling Nederlands

EN

amidst {voorzetsel}

volume_up
amidst (ook: among)
amidst (ook: amid, among)
In the UK, as in many other countries, we have now set up our own agency amidst similar enthusiasm.
Net als in vele andere landen hebben wij ook in het Verenigd Koninkrijk te midden van even grote bijval onze eigen dienst opgericht.
amidst (ook: among)
amidst (ook: amid)
In the UK, as in many other countries, we have now set up our own agency amidst similar enthusiasm.
Net als in vele andere landen hebben wij ook in het Verenigd Koninkrijk te midden van even grote bijval onze eigen dienst opgericht.

Voorbeeldzinnen voor "amidst" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI am very happy and honored to be amidst very, very innovative and intelligent people.
Ik ben erg blij en vereerd om temidden van erg innovatieve en intelligente mensen te zijn.
EnglishEnlargement was finally accomplished amidst much rejoicing and celebration in Dublin on 1 May.
De uitbreiding is uiteindelijk tijdens de plechtigheid in Dublin op 1 mei zeer stijlvol afgerond.
EnglishMr President, amidst all the fuss about Turkey, Slovakia got off lightly in Luxembourg in December.
Voorzitter, bij alle heisa rond Turkije is Slowakije er in feite in december in Luxemburg nog genadig vanaf gekomen.
EnglishUnfortunately, these have remained virtually unnoticed in the Netherlands amidst the commotion and unrest in recent weeks.
In Nederland zij deze helaas bijna onopgemerkt gebleven door de commotie en onrust van de laatste weken.
EnglishIn the UK, as in many other countries, we have now set up our own agency amidst similar enthusiasm.
Net als in vele andere landen hebben wij ook in het Verenigd Koninkrijk te midden van even grote bijval onze eigen dienst opgericht.
EnglishHave they not learnt from Bosnia that detachment amidst these kind of massacres automatically means co-responsibility?
Heeft men in Bosnië dan niet geleerd dat afzijdigheid in een dergelijk bloedbad automatisch medeverantwoordelijkheid betekent?
EnglishI am very, very happy to be amidst some of the most -- the lights are really disturbing my eyes and they're reflecting on my glasses.
Ik ben enorm blij dat ik temidden van de meest -- de lichten verblinden me, ze weerspiegelen in mijn brillenglazen.
EnglishIt would mean having to mention the 3 000 French women who were deported to Algeria in 1962 amidst total indifference.
Dan zou je moeten spreken over de 3.000 Franse vrouwen die in 1962 naar Algerije gedeporteerd zijn, wat niemand ook maar iets kon schelen.
EnglishSince the European Parliament did not possess the self-respect to do so, it has been reduced to voting on them amidst a fair deal of confusion.
Het Europees Parlement heeft zich echter niet zo waardig getoond en heeft enigszins verward over deze verslagen gestemd.
EnglishWe can certainly identify with the social focus which the rapporteur, Mrs Lucas, has opted for amidst the needs of the Mexican population.
Wij herkennen ons zeker in het sociale oog dat de rapporteur, mevrouw Lucas, heeft voor de noden van de Mexicaanse bevolking.
EnglishInstead, again, it is as if we are all sitting together in a theater, but we can only see amidst the fog the people immediately around us.
In plaats daarvan, alweer, is het alsof we allemaal samen in een theater zitten maar in de mist alleen maar de mensen vlak om ons heen kunnen zien.
EnglishAmidst the chaos accompanying the breakdown of law and order, this island would give the children the opportunity to join the mainstream of society and enjoy normal lives.
Nu iedereen het recht in eigen handen neemt, biedt het " Eiland van de Hoop " de kinderen de kans later een normaal leven te leiden.
EnglishThey see their current President, Lukashenko, as guaranteeing stability and minimum living conditions amidst the confusion of their neighbouring countries.
De huidige president Loekasjenko beschouwen zij als een waarborg voor stabiliteit en bestaanszekerheid, temidden van de verwarring in hun buurlanden.
EnglishAmidst the enormous flood of reports it is almost impossible to see what the Commission's vision is, because in various ways those reports contradict each other.
Het is bijna onmogelijk uit de enorme regen van rapporten te zien wat de visie is van de Commissie daar waar die rapporten elkander ook nog op verschillende wijze tegenspreken.
EnglishThe Foundation has developed itself successfully amidst the significant problems involved in a foundation, and which are, after all, entirely typical to this community.
De stichting heeft zich op succesvolle wijze ontwikkeld binnen de grote problemen die samenhangen met het bestaan van een stichting en die nu eenmaal eigen zijn aan deze gemeenschap.
EnglishIt is true that just a few months before the European elections, national concessions are difficult to win amidst this vast bargaining process of European reform.
Natuurlijk hoeven wij, enkele maanden voor de Europese verkiezingen en gezien het gemarchandeer waarmee de hervorming van Europa gepaard gaat, niet op concessies van de lidstaten te rekenen.
EnglishIt is a testament to this House's maturity and common sense that, amidst the emotions of a turbulent 18 months, it has maintained a positive and objective approach.
Het feit dat het Parlement ondanks alle emoties van de turbulente voorbije achttien maanden steeds positief en objectief is gebleven, is voor mij een bewijs van zijn rijpheid en gezond verstand.
EnglishAmidst the momentous changes affecting contemporary society, there is one spectre hovering over Europe which could have undesirable consequences if not properly handled: globalisation.
In het tijdsgewricht waar onze samenleving zich momenteel in bevindt waart er een spook door Europa dat zeer ernstige schade kan aanrichten als het niet naar behoren in toom wordt gehouden.