"Americanism" in het Nederlands

EN

"Americanism" - vertaling Nederlands

EN

Americanism {zelfstandig naamwoord}

volume_up
We need full cooperation, leaving aside the hypocritical demagoguery of facile anti-Americanism.
Wij hebben een volledige samenwerking nodig zonder hypocriete demagogie in de vorm van makkelijk anti-Amerikanisme.
Previously, the enthusiasm of so many European politicians for European integration has been fuelled by anti-Americanism.
Eerder werd het enthousiasme van veel Europese politici voor de Europese integratie gevoed door anti-Amerikanisme.
Both the extremely stretched British loyalty to Washington and continuing French anti-Americanism are a poor guide for European policy.
Zowel de extreem opgerekte Britse loyaliteit aan Washington als het doorgeslagen Franse anti-Amerikanisme zijn een slechte leidraad voor Europees beleid.

Voorbeeldzinnen voor "Americanism" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI oppose this generalised anti-Americanism in the strongest possible terms.
Ik ontken ten stelligste dat er sprake is van een algemeen verspreide, anti-Amerikaanse houding.
EnglishSome Members of this House have a reflex anti-Americanism.
Sommige leden van dit Parlement hebben anti-Amerikaanse reflexen.
EnglishI agree with the numerous speakers who say that 'anti-Americanism ' versus 'pro-American policy ' is a false dilemma.
Ik ben het met vele sprekers eens dat de keuze ' voor of tegen Amerika? een vals dilemma is.
EnglishWe need full cooperation, leaving aside the hypocritical demagoguery of facile anti-Americanism.
Wij hebben een volledige samenwerking nodig zonder hypocriete demagogie in de vorm van makkelijk anti-Amerikanisme.
EnglishWe are already distancing ourselves from the USA, and an objectionable anti-Americanism occasionally puts in an appearance.
We nemen al afstand van de VS en af en toe steken zelfs weerzinwekkende anti-Amerikaanse gevoelens de kop op.
EnglishPreviously, the enthusiasm of so many European politicians for European integration has been fuelled by anti-Americanism.
Eerder werd het enthousiasme van veel Europese politici voor de Europese integratie gevoed door anti-Amerikanisme.
EnglishWe cannot pretend that in protecting human rights, we never use them as an ideological tool of anti-Americanism.
We kunnen niet voorspiegelen dat, als men de rechten van de mens beschermt, we deze nooit gebruiken als een ideologisch anti-Amerikaans instrument.
EnglishBoth the extremely stretched British loyalty to Washington and continuing French anti-Americanism are a poor guide for European policy.
Zowel de extreem opgerekte Britse loyaliteit aan Washington als het doorgeslagen Franse anti-Amerikanisme zijn een slechte leidraad voor Europees beleid.
EnglishI want to comment too on Commissioner Patten's very welcome statement that he did not see any connection between being European and anti-Americanism.
Ik wil ook graag ingaan op de welkome opmerking van commissaris Patten dat hij geen verband ziet tussen Europees zijn en anti-Amerikanisme.
EnglishThat is why there is absolutely no reason for anti-Americanism in this debate, because exactly the same debate is going on in America as here in Europe.
Er is dan ook geen enkele reden voor anti-Amerikanisme in dit debat, want in Amerika is dit vraagstuk evenals in Europa een bron van discussie.
EnglishI have to say that the poisonous thread that has run through the diplomatic manoeuvrings in the run-up to the Iraq war has been anti-Americanism.
Ik moet zeggen dat het anti-Amerikanisme een giftige rode draad is geweest in het diplomatieke steekspel dat zich voltrok in de aanloop tot de oorlog in Irak.
EnglishThe report is, in our view, based on the current trend for anti-Americanism, which does not take account of the serious threat of international terrorism.
Naar onze mening is dit verslag gebaseerd op de huidige trend van anti-Amerikanisme die geen rekening houdt met de dreigingen van het internationale terrorisme.
EnglishWe heard this during the hearing on Iraq the other day in the Foreign Affairs Committee, and there is a subtext of anti-Americanism.
Wij kwamen hier achter tijdens de hoorzitting over Irak die onlangs heeft plaatsgevonden in de Commissie buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke veiligheid en defensiebeleid.
EnglishTo conclude, I sense that a veiled but widespread feeling of ideological anti-Americanism reigns in this Parliament, and especially in certain of its constituent committees.
Afrondend heb ik het gevoel dat er in dit Parlement en vooral in bepaalde commissies een nauwelijks verholen en wijdverbreide anti-Amerikaanse stemming heerst.
EnglishHaving said that, we should also admit that there is in this Parliament a certain kind of primary anti-Americanism, which certainly does not make things any easier.
Dit gezegd zijnde moeten wij ook durven vaststellen ook in dit Parlement een bepaald soort primair anti-Amerikanisme aanwezig is dat de zaken er niet bepaald gemakkelijker op maakt.
EnglishMr President, sadly the anti-Americanism of some in Europe is so great that I sense that some even take a perverse satisfaction from the turmoil prevailing in Iraq.
- Mijnheer de Voorzitter, bij sommige Europeanen zijn de anti-Amerikaanse sentimenten helaas zo sterk dat ze zelfs een pervers genoegen lijken te ontlenen aan al het geweld in Irak.
EnglishObsessive anti-Americanism is a disaster, but it is equally disastrous to be deprived of the right to ask our friends questions, for example to do with Guantanamo Bay.
Obsessief anti-amerikanisme is rampzalig, maar het is net zo slecht om afstand te doen van het recht om onze vrienden kritische vragen te stellen, bijvoorbeeld over Guantanamo Bay.
EnglishWe would underline that all these initiatives are not in the context of an old fashioned kind of anti-Americanism, but are based on the recognition that all good-willed people need each other.
We onderstrepen dat dit alles niet past in het kader van een ouderwets soort anti-amerikanisme, maar gebaseerd is op de erkenning dat alle mensen van goede wil elkaar nodig hebben.
EnglishWe can undoubtedly learn from the United States some other time, when there is occasion to do so, so this is not a question of anti-Americanism, but one of factual discussion.
Een andere keer kunnen wij beslist weer van de Verenigde Staten leren als daar reden voor is, zodat er nu absoluut geen sprake is van een anti-Amerikaanse grondhouding, maar van een zakelijk debat.
EnglishI too feel that attempts are, in effect, being made in Europe to develop a European identity based on totally unfounded and purely rhetorical anti-Americanism, which is ultimately just irresponsible.
Mijns inziens worden in Europa inderdaad pogingen ondernomen om een Europese identiteit op te bouwen gebaseerd op een inhoudsloos, enkel verbaal en dus eigenlijk onverantwoord antiamerikanisme.

Synoniemen (Engels) voor "American":

American
African American