EN

to amend [amended|amended] {overgankelijk werkwoord}

volume_up
Parliament has not even had the opportunity to discuss or amend this agreement.
Het Parlement heeft dit akkoord niet eens kunnen bespreken of amenderen.
Tomorrow, we need at least 367 votes to amend or reject the Council’ s text.
Morgen zijn er tenminste 367 stemmen nodig om de Raadstekst te amenderen of te verwerpen.
Unfortunately, it was no longer possible to amend these compromise amendments as I would have liked.
Het was helaas niet meer mogelijk deze compromisamendementen te amenderen.
It is not always necessary to amend the Treaties in order to improve the operation of the institutions.
We hoeven niet altijd aan de Verdragen te sleutelen om de werking van de instellingen te verbeteren.
Better to heed calls to amend and improve existing legislation than to embark on new proposals.
Het is beter de bestaande wetgeving te amenderen en te verbeteren, zoals velen willen, dan met nieuwe voorstellen van wal te steken.
In my view, we should have amended it and improved on it, for a balanced package of amendments was before us.
Ik vind dat we het voorstel van de Commissie hadden moeten amenderen en verbeteren, want er lag een evenwichtig pakket met amendementen op tafel.
to amend
to amend
However, in reality, it is a piece of continuity work, of amendments to amendments, of amendments correcting an amended text, etc., which, in truth, require in-depth legal knowledge.
Het gaat hier om amendementen op andere amendementen, om amendementen die dan weer een eerder geamendeerde tekst rechtzetten enz. en dit vereist een grondige juridische kennis.

Voorbeeldzinnen voor "to amend" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt will be open to Parliament to amend the legal principles if it so wishes.
Het staat het Parlement vrij de juridische beginselen, indien gewenst, te wijzigen
EnglishWe need to amend it as described in the amendments tabled by the European Parliament.
Daartoe heeft het Europees Parlement in zijn amendementen voorstellen gedaan.
EnglishParliament has not even had the opportunity to discuss or amend this agreement.
Het Parlement heeft dit akkoord niet eens kunnen bespreken of amenderen.
EnglishBut why are we trying to amend the United Nations Charter, Commissioner?
Zijn wij soms bezig met een wijziging van het Handvest van de Verenigde Naties?
EnglishWe have also sought to amend the Commission proposal to make it slightly more flexible.
We hebben ook geprobeerd om het voorstel van de Commissie iets flexibeler te maken.
EnglishIf not, are you prepared to amend this legislation again if necessary?
En zo nee, bent u dan bereid deze wetgeving weer aan te passen als dat nodig is?
EnglishIf it is necessary to amend the international rules for this, then we must do so.
Als het nodig is daarvoor de internationale regels aan te passen, dan moeten we dat doen.
EnglishThe only way to do so would be to amend the Community legislation on meat preparations.
Dit kan alleen door de communautaire wetgeving inzake vleesbereidingen te wijzigen.
EnglishIt is, therefore, only fair that we should amend the current visa regime.
Daarom is het alleen maar billijk dat we de huidige visumregeling aanpassen.
EnglishWe must also think about the reforms we would need in order to amend the Treaties.
Tenslotte moet ook worden nagedacht over hervormingen die een verdragswijziging vereisen.
EnglishSo as far as we are concerned this means there is no need to amend the Minutes.
Dat betekent dus dat het wat ons betreft niet nodig is om nog terug te komen op de Notulen.
EnglishHence the proposal to amend Rule 49, which I have the honour to put to the House.
Vandaar dit voorstel tot wijziging van artikel 49 dat ik aan de Vergadering mag voorleggen.
EnglishWe now find ourselves faced with a text but without the means either to amend or discuss it.
Wij krijgen hier nu een tekst voor ons die wij niet kunnen wijzigen of bespreken.
EnglishTomorrow, we need at least 367 votes to amend or reject the Council’ s text.
Morgen zijn er tenminste 367 stemmen nodig om de Raadstekst te amenderen of te verwerpen.
EnglishI urge you to support this initiative to amend the Rules of Procedure.
Ik verzoek u dit initiatief tot wijziging van het Reglement te ondersteunen.
EnglishThe EU Constitution makes it incredibly difficult to amend the contents of laws.
De Grondwet van de EU maakt wetswijzigingen ongelooflijk moeilijk.
EnglishFirstly, I wonder whether it is correct that a form can amend a ruling.
In de allereerste plaats vraag ik mij af of een formulier een reglement mag wijzigen.
EnglishThe proposal before us is intended to amend and update the regulation.
Het onderhavige voorstel is bedoeld om de verordening te wijzigen en te actualiseren.
EnglishThere are therefore powerful reasons to amend our policy and to design a new one.
Er zijn dan ook zeer goede redenen om ons beleid te wijzigen en een nieuw beleid op te zetten.
EnglishIn this case, the instrument necessary to amend a directive is another directive.
Een richtlijn kan enkel gewijzigd worden met een andere richtlijn.