"to ameliorate" in het Nederlands

EN

"to ameliorate" - vertaling Nederlands

EN

to ameliorate [ameliorated|ameliorated] {werkwoord}

volume_up
1. formeel
to ameliorate
I therefore urge the Commission and the Presidency of the Council to do everything possible to ameliorate that state of affairs.
Daarom roep ik de Commissie en het Raadsvoorzitterschap op alles in het werk te stellen om de situatie te verbeteren.
The situation in Chechnya can be ameliorated by EU involvement, and this motion contains ideas which we must ensure are taken forward.
De situatie in Tsjetsjenië kan worden verbeterd door de betrokkenheid van de EU, en we moeten ervoor zorgen dat de ideeën in deze resolutie worden bevorderd.
I welcome all that has been said about the vulnerability of small businesses and I wonder if the UK is going to introduce any measures to ameliorate their situation.
Ik ben blij met al hetgeen er is gezegd over de kwetsbaarheid van kleine ondernemingen en ik vraag me af of het Verenigd Koninkrijk überhaupt maatregelen zal invoeren om hun situatie te verbeteren.

Voorbeeldzinnen voor "to ameliorate" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThere is no point in setting up funds to ameliorate the effects of recurring crises.
Terecht zoekt de Commissie naar oplossingen om het inkomen van varkenshouders veilig te stellen.
EnglishA centralised policy would compound, not ameliorate, the problem.
Een centraal beleid zal niet voor verbetering zorgen, maar het probleem juist groter maken.
EnglishHowever, we should note that the Commission has endeavoured to ameliorate this problem with some success.
Er zij echter opgemerkt dat de Commissie heeft getracht hier iets aan doen, en met enig succes.
EnglishI therefore urge the Commission and the Presidency of the Council to do everything possible to ameliorate that state of affairs.
Daarom roep ik de Commissie en het Raadsvoorzitterschap op alles in het werk te stellen om de situatie te verbeteren.
EnglishWe work to promote healthy vibrant societies, to ameliorate human suffering, to promote a more thoughtful, substantive, empathic world order.
We werken om een gezonde, levendige maatschappij te bevorderen, om menselijk lijden te verlichten, om een attentere, inhoudelijke, empathische wereldorde te bevorderen.
EnglishAffordable, effective, accessible and safe vaccines, drugs and microbicides are urgently required to prevent or ameliorate malaria, HIV and tuberculosis.
Er zijn betaalbare, effectieve, veilige en eenvoudig toegankelijke vaccins, medicijnen en microbiciden nodig ter voorkoming of genezing van malaria, HIV en tuberculose.
EnglishWith that in mind, last week I secured for my group agreement to an amendment which I believe will help to ameliorate the consequences of the proposed changes.
Met dit in gedachten zorgde ik er vorige week voor dat mijn fractie akkoord ging met een amendement dat mijns inziens zal helpen de gevolgen van de voorgestelde wijzigingen te verzachten.
EnglishI welcome all that has been said about the vulnerability of small businesses and I wonder if the UK is going to introduce any measures to ameliorate their situation.
Ik ben blij met al hetgeen er is gezegd over de kwetsbaarheid van kleine ondernemingen en ik vraag me af of het Verenigd Koninkrijk überhaupt maatregelen zal invoeren om hun situatie te verbeteren.

Synoniemen (Engels) voor "ameliorative":

ameliorative
amelioration