"ambition" in het Nederlands

EN

"ambition" - vertaling Nederlands

NL
EN

ambition {zelfstandig naamwoord}

volume_up
ambition (ook: fervor, fervour, zeal)
Ambition is not realised through communiqués and great and grand statements.
Ambitie krijgt geen gestalte met communiqués en grote en hoogdravende woorden.
The motivational component of compassion creates ambition for greater good.
De motivatiecomponent van compassie creëert ambitie gericht op het algemeen belang.
This is, of course, also the Commission's and the Council's express ambition.
Dit is immers ook de uitdrukkelijke ambitie van de Commissie en de Raad.
Actually, I realize fear of embarrassment drives me as much as any ambition.
Ik besef dat angst om voor gek te staan mij even sterk drijft als eerzucht.
foot-soldiers, which they find in fragile environments by playing on nationalism, religion, ambition, dreams, revenge, poverty or despair...
strijders, die in kwetsbare kringen worden gerecruteerd door in te spelen op nationalistische gevoelens, religie, eerzucht, idealen, vergelding, armoede of wanhoop;
There is also no reason to assume that it has such ambitions, since these would be totally indefensible under international law.
Er is ook geen enkele aanleiding voor ons om te veronderstellen dat een dergelijke aspiratie zou bestaan omdat die ook volkenrechtelijk op geen enkele manier te verdedigen zou zijn.

Voorbeeldzinnen voor "ambition" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt is a report that, like all great reports, combines vision, realism and ambition.
Zoals alle grote verslagen, is het realistisch, ambitieus en heeft het een visie.
EnglishThis, of course, will be an even more challenging ambition within an enlarged Union.
Dit zal binnen een uitgebreide Unie uiteraard een nog grotere uitdaging worden.
EnglishHow does this relate to the EU's ambition to be able to take unilateral decisions?
Hoe verhoudt dit zich tot de ambitie van de EU om alleen besluiten te kunnen nemen?
EnglishThis raises the question: what is our ambition for the Europe of tomorrow?
De volgende vraag dringt zich dan op: wat willen wij voor het Europa van morgen?
EnglishAmbition is not realised through communiqués and great and grand statements.
Ambitie krijgt geen gestalte met communiqués en grote en hoogdravende woorden.
EnglishA dose of ambition is now called for, and we need to make more of the successes.
Wij moeten ambitieuzer zijn en meer nadruk leggen op onze verworvenheden.
EnglishOur ambition has been to improve the Council of Ministers’ common position.
Het was onze ambitie om het gemeenschappelijk standpunt van de Raad te verbeteren.
EnglishA Europe that is close to the citizen - that is our ambition and our desire.
Een Europa dat dicht bij zijn burgers staat, dat is onze ambitie, dat is onze wens.
EnglishThe motivational component of compassion creates ambition for greater good.
De motivatiecomponent van compassie creëert ambitie gericht op het algemeen belang.
EnglishIts ambition to join the European Union by 2007 is realistic and we should say so.
EU-lidmaatschap in 2007 is een realistisch doel, en dat moeten wij beamen.
EnglishThe ambition is also for the EU to speak for the European countries in NATO and the UN.
Ook willen zij dat de EU de Europese landen in de NAVO en de VN vertegenwoordigt.
EnglishTo the younger generation, this was, above all, an inspiring ambition and a challenge.
Voor de jongere generatie was het bovenal een inspirerend ideaal en een uitdaging.
EnglishActually, I realize fear of embarrassment drives me as much as any ambition.
Ik besef dat angst om voor gek te staan mij even sterk drijft als eerzucht.
EnglishOur ambition for 2006 extends to Europe ’ s becoming a more influential global partner.
Ons streven voor 2006 is dat Europa een invloedrijkere mondiale partner wordt.
EnglishIt is clear, however, that the EU's ambition is to garner that role to itself.
Het is echter duidelijk dat de EU de ambitie koestert die rol voor zichzelf op te eisen.
EnglishIntegration into Europe has been the hope and ambition of many nations, including Poland.
De Europese integratie is een groot goed en een bron van hoop voor deze landen.
EnglishFortunately, this ambition remains unabated even after this year's events.
Deze ambitie blijft ook na de perikelen van dit jaar gelukkig onverminderd.
EnglishThis is, of course, also the Commission's and the Council's express ambition.
Dit is immers ook de uitdrukkelijke ambitie van de Commissie en de Raad.
EnglishThese only confirm the sense of purpose and ambition which we all share.
Zij bevestigen het gevoel van vastberadenheid en ambitie dat wij allen delen.
EnglishIn this way, we hope to increase the ambition levels of the Member States.
Op die manier hopen we het niveau van de ambities in de lidstaten te kunnen verhogen.

Synoniemen (Engels) voor "ambition":

ambition
ambit