"ambiguity" in het Nederlands

EN

"ambiguity" - vertaling Nederlands

EN

ambiguity {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Amendment No 1 would introduce an unacceptable ambiguity in this respect.
Amendement 1 zou wat dat betreft een onaanvaardbare dubbelzinnigheid introduceren.
This distressing ambiguity on the part of the Kremlin is not really surprising.
Deze navrante dubbelzinnigheid van het Kremlin hoeft eigenlijk niet te verbazen.
Ambiguity appears to be the hallmark of the Commission's attitude to this matter.
De houding van de Commissie in dezen lijkt gekenmerkt te worden door dubbelzinnigheid.

Voorbeeldzinnen voor "ambiguity" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThere is no complacency, no fragility and no ambiguity about any of that at all.
Van inschikkelijkheid, zwakheid of dubbelzinnigheid is dus volstrekt geen sprake.
EnglishThis distressing ambiguity on the part of the Kremlin is not really surprising.
Deze navrante dubbelzinnigheid van het Kremlin hoeft eigenlijk niet te verbazen.
EnglishIn a number of cases, this has led to ambiguity and to long drawn-out procedures.
Dat leidt in een aantal gevallen tot onduidelijkheid en tot slepende procedures.
EnglishThis sort of ambiguity cannot go on, and we hope that the Council will admit that.
Dat soort tegenstrijdigheden kan natuurlijk niet en wij hopen dat de Raad dit inziet.
EnglishAmbiguity appears to be the hallmark of the Commission's attitude to this matter.
De houding van de Commissie in dezen lijkt gekenmerkt te worden door dubbelzinnigheid.
EnglishAmendment No 1 would introduce an unacceptable ambiguity in this respect.
Amendement 1 zou wat dat betreft een onaanvaardbare dubbelzinnigheid introduceren.
EnglishI believe that it is the duty of this Parliament to remove this ambiguity.
Ik meen dat het de plicht van dit Parlement is deze dubbelzinnigheid te elimineren.
EnglishThere's an ambiguity of what that should be that we should do, and then we do something.
Er is dubbelzinnigheid over wat het moet zijn dat we moeten doen, en dan doen we iets.
EnglishLet us stop creating ambiguity in this Chamber, but, above all, also outside of it.
Laten we stoppen met het creëren van onduidelijkheid in deze zaal, maar vooral ook daarbuiten.
EnglishAnd ambiguity, to me, is very uncomfortable in my life, and I have it.
En ik vind dubbelzinnigheid erg onaagenaam in mijn leven, en ik heb het.
EnglishLet there be no ambiguity: the Irish people are a generous people.
Laat er geen misverstand over bestaan: de Ieren zijn een grootmoedig volk.
EnglishNegotiation or ambiguity will not help to defeat terrorism.
Wij kunnen het terrorisme niet overwinnen met onderhandelingen of tweeslachtigheid.
EnglishRight at the end of the 60s, moral ambiguity is going up, inspiration is kind of on the wane.
Helemaal op het eind van de jaren '60, gaat morele ambiguïteit omhoog, inspiratie is tanende.
EnglishAs regards the scope of this security policy, there is deliberate ambiguity.
Wat het toepassingsgebied van het veiligheidsbeleid betreft, wordt alles opzettelijk in het vage gelaten.
EnglishSignificant action is required, in my opinion, to put an end to this terrible ambiguity.
In mijn ogen moeten we krachtig optreden om deze afschuwelijke dubbelzinnigheid de kop in te drukken.
EnglishIn this way there can be no ambiguity or reason for any concern in the mind of the consumer.
Op die manier wordt alle twijfel of ongerustheid weggenomen.
EnglishTherefore, I think that in procedural terms, there is no ambiguity.
Ik denk dus dat er procedureel geen dubbelzinnigheid bestaat.
EnglishI shall therefore vote for Amendment Nos 1, 14, 19 and 24 which aim to remove this ambiguity.
Ik stem daarom ook voor de amendementen 1, 14, 19 en 24, die deze dubbelzinnigheid willen uitsluiten.
EnglishTheir absence suggests a degree of ambiguity, and that worries me.
Deze leemte, die enige dubbelzinnigheid verraadt, stoort me.
EnglishWhat concerns us is the ambiguity of a certain number of amendments dealing with virtual products.
Een aantal amendementen, waarin sprake is van virtuele producties, is wat dat betreft dubbelzinnig.

Synoniemen (Engels) voor "ambiguity":

ambiguity
ambiguous
English