"ambient air" in het Nederlands

EN

"ambient air" - vertaling Nederlands

EN

ambient air {zelfstandig naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "ambient air" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe directive will therefore provide a benchmark for the levels of ozone in ambient air.
De richtlijn dient dus als referentie voor de concentraties van ozon in de lucht.
EnglishThe quality of ambient air is not improved merely by mapping out pollution.
Door de vervuiling alleen in kaart te brengen wordt de luchtkwaliteit niet verhoogd.
EnglishThis is, however, considered in a new Commission proposal on ambient air quality.
In een nieuw voorstel van de Commissie inzake de luchtkwaliteit wordt dit echter overwogen.
EnglishThis week, we are voting on reports on improving the ambient air quality.
Deze week stemmen wij over verslagen betreffende het verbeteren van de luchtkwaliteit.
EnglishFrom a technical point of view, Directive 96/ 62 defines ambient air as 'outdoor air ' only.
In richtlijn 96/62 gaat het uitsluitend om de kwaliteit van de buitenlucht.
EnglishThe proposal sets target values and long-term objectives for ozone in ambient air.
In het voorstel worden streefwaarden en langetermijndoelstellingen voor ozon in de lucht vastgesteld.
EnglishIt sets long-term objectives and interim target values for ozone in ambient air.
Het voorstel omvat een aantal langetermijndoelstellingen en voorlopige streefwaarden voor ozon in de lucht.
EnglishThe Commission has promised to propose measures at European Union level to improve ambient air.
De Commissie heeft beloofd maatregelen voor te stellen op Europees vlak ter verbetering van de luchtkwaliteit.
EnglishAmbient air quality is a vital factor in the health and quality of life of Europe’ s citizens.
De luchtkwaliteit is van doorslaggevend belang voor de gezondheid en de kwaliteit van het bestaan van de Europese burgers.
EnglishThese substances do not belong in the ambient air.
EnglishOne of the main elements of the strategy is the proposed review of current legislation on ambient air quality.
Een van de hoofdelementen in de strategie is de voorgestelde herziening van de bestaande wetgeving betreffende de luchtkwaliteit.
EnglishLimit values for pollutants in ambient air - Strategy to combat acidification - Sulphur content of liquid fuels
Grenswaarden voor verontreinigende stoffen in de lucht - Bestrijding van de verzuring - Zwavelgehalte van vloeibare brandstoffen
EnglishI take the view that we should make every effort to remove those harmful substances from our ambient air as much as possible.
Ik ben van mening dat we er alles aan moeten doen om deze schadelijke stoffen zoveel mogelijk uit onze lucht te halen.
EnglishThe Commission is aware that the ambient air quality situation, particularly in metropolitan cities such as Athens, needs to be improved.
De Commissie beseft dat de kwaliteit van de lucht, met name in metropolen zoals Athene, moet worden verbeterd.
EnglishThis debate on air quality concerns the particular problem of ozone in ambient air, as set out in the Davies report.
Tijdens dit debat over de luchtkwaliteit hebben wij het, naar aanleiding van het verslag-Davies, over het probleem van ozon in de lucht.
EnglishMr President, I voted for the recommendation, which sets limit values for benzene and carbon monoxide in the ambient air.
Mijnheer de Voorzitter, ik heb voor de aanbeveling gestemd waarin minimumwaarden worden vastgesteld voor benzeen en koolmonoxide in de lucht.
EnglishWe are today debating a legislative proposal which affects us all directly as it aims to improve ambient air quality.
Wij debatteren vandaag over een wetgevingsvoorstel dat ons allemaal rechtstreeks aangaat, aangezien het ten doel heeft de luchtkwaliteit te verbeteren.
EnglishQuality of ambient air
EnglishAmbient air pollution is a growing problem in cities and along motorways, but also for people, animals and plants throughout the Union.
De luchtverontreiniging is immers een groeiend probleem in steden en langs snelwegen, maar ook voor mensen, dieren en planten in de hele Unie.
EnglishMr President, I agree with the rapporteur that this directive will not bring us any closer to the objective of good ambient air quality.
Mijnheer de Voorzitter, ik ben het met de rapporteur eens dat deze richtlijn ons niet dichter bij het doel van een goede luchtkwaliteit brengt.

Vergelijkbare vertalingen voor "ambient air" in Nederlands

ambient bijvoeglijk naamwoord
air zelfstandig naamwoord
to walk on air
open air zelfstandig naamwoord
ambient light zelfstandig naamwoord
to air werkwoord
Dutch
ambient temperature zelfstandig naamwoord
mountain air zelfstandig naamwoord
indoor air zelfstandig naamwoord
country air zelfstandig naamwoord
hot air zelfstandig naamwoord
to clear the air