EN

amazing {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
And the impact of the learning landscape has been pretty surprising and amazing.
En de impact van het "lerend landschap" is vrij verrassend en verbazingwekkend.
The quality of these amateur photographs can, at times, be amazing.
De kwaliteit van deze amateurfoto's is soms verbazingwekkend.
I find the President-in-Office's remarks quite amazing.
-- Ik vind de opmerkingen van de fungerend voorzitter bepaald verbazingwekkend.
It's absolutely amazing -- and they text you back the answer.
Het is absoluut wonderbaarlijk -- en zij sms-en je het antwoord terug.
Het is wonderbaarlijk wat je allemaal kunt doen.
En dat is echt wonderbaarlijk.

Voorbeeldzinnen voor "amazing" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd the impact of the learning landscape has been pretty surprising and amazing.
En de impact van het "lerend landschap" is vrij verrassend en verbazingwekkend.
EnglishAnd the amazing thing was that not one of them had to be there -- yet they were.
Het verbazingwekkende was dat niet één van hen daar moest zijn - maar ze waren er.
EnglishHe was talking about this amazing, three-year-old Australopithecine child, Selam.
Hij sprak over het wonderbaarlijke Australophiticeense kind, de 3-jarige Selam.
EnglishBut despite this amazing longevity, they're now considered critically endangered.
Maar, ondanks hun wonderbaarlijke levensduur, worden ze nu met uitsterven bedreigd.
EnglishHe's doing some amazing work now with veterans coming back from Iraq and Afghanistan.
Hij doet fantastisch werk met veteranen die terugkomen van Irak en Afghanistan.
EnglishThe ocean has an amazing ability to recover, if we'll just leave it alone.
Ze stopten de stroom van chemicaliën, de baai in. ~~~ En de baai herstelde zich.
EnglishIt is amazing that the Commission has seen fit to accept it in its current form.
Het wekt bevreemding dat de Commissie het voorstel in zijn huidige vorm heeft aanvaard.
EnglishIt was amazing how everyone was so empowered and now asking for their rights.
Het was verbazend te zien hoe iedereen zoveel macht had en nu om zijn rechten vroeg.
EnglishWhen I did "Mission: Impossible III," we had amazing visual effects stuff.
Toen ik "Mission Impossible III" deed, hadden we verbluffende visuele effecten.
EnglishI find it totally amazing that groups in Parliament will vote against this amendment.
Ik vind het verbijsterend dat sommige fracties tegen dit amendement willen stemmen.
EnglishAnd everyone should open a beehive, because it is the most amazing, incredible thing.
Iedereen zou een bijenkorf moeten openmaken, want het is een verbazingwekkend ding.
EnglishIt's amazing what people will say when they know how the story turned out.
Het is fantastisch wat mensen zeggen wanneer ze weten hoe het verhaal verlopen is.
EnglishThis polymer is amazing because it's present in so many different organisms.
Dit polymeer is verbazingwekkend omdat het in zo veel verschillende soorten voorkomt.
EnglishWe must fly again, because amazing, never-been-done-before things require that you fly.
We moeten weer vliegen, omdat geweldige, nooit-gedane zaken vereisen dat je vliegt.
EnglishIt was an amazing story -- how everyone started feeling the ownership.
Het was een ongelooflijk verhaal -- hoe iedereen zich eigenaar begon te voelen.
EnglishAfter Justin was given anti-seizure medication, the change in him was amazing.
Toen Justin daar de juiste medicatie voor kreeg onderging hij een verbazende verandering.
EnglishWhen I came home off that elephant, do you know what the most amazing part was?
Toen ik van die olifant af ging, weet je wat toen het geweldigste was?
EnglishWhat really makes it amazing: that the circulation of these newspapers were growing too.
Wat het echt fantastisch maakt is dat de oplage van deze kranten ook groeide.
EnglishWe are smart, in fact, we really are quite amazing, but we do love a good crisis.
In feite zijn we eigenlijk heel verbazingwekkend. ~~~ Maar we houden van een goede crisis.
EnglishAnd they reduced child mortality, with an amazing 4.7 percent per year.
En ze verminderden de kindersterfte met een verbazingwekkende 4,7 procent per jaar.

Synoniemen (Engels) voor "amazing":

amazing
amazingly
amazement