EN

amazement {zelfstandig naamwoord}

volume_up
amazement (ook: surprise)
And to their amazement, after it was over, he began speaking like he was perfectly well.
Tot hun verbazing begon hij na afloop te spreken alsof hij volkomen in orde was.
Tonight, a new act for your...... personal amazement.
Vanavond 'n nieuw nummer voor uw... persoonlijke verbazing.
I just wish to express my amazement to the House so that at least it is recorded in the Minutes.
Ik wens slechts mijn verbazing uit te spreken ten overstaan van de Vergadering opdat dit ten minste in de notulen wordt opgenomen.

Voorbeeldzinnen voor "amazement" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishMr President-in-Office of the Council, allow me to hide my amazement at your reply.
Mijnheer de Raadsvoorzitter, sta mij toe niet verbaasd te zijn over uw antwoord.
EnglishAnd to their amazement, after it was over, he began speaking like he was perfectly well.
Tot hun verbazing begon hij na afloop te spreken alsof hij volkomen in orde was.
EnglishTonight, a new act for your...... personal amazement.
Vanavond 'n nieuw nummer voor uw... persoonlijke verbazing.
EnglishI just wish to express my amazement to the House so that at least it is recorded in the Minutes.
Ik wens slechts mijn verbazing uit te spreken ten overstaan van de Vergadering opdat dit ten minste in de notulen wordt opgenomen.
EnglishThe finale defies logic, gives new insight into the problem, and audiences express their amazement with laughter.
De finale tart de logica, biedt nieuwe inzichten in het probleem, en het publiek drukt zijn bewondering uit door te lachen.
EnglishMr President, I have listened with complete amazement to some of the things that have been said here tonight.
-- Mijnheer de Voorzitter, ik heb met complete verbijstering geluisterd naar een aantal van de dingen die hier vanavond gezegd zijn.
EnglishThey were unable to do this, and I would like, Madam President, to express my amazement and surprise at this omission.
Zij hebben dit niet kunnen doen en ik wil dan ook duidelijk maken dat ik verbaasd en verbijsterd ben dat hieraan zo is voorbijgegaan.
EnglishLet me express my amazement, Mr President, at the Commission's ingenuousness with regard to some of these crucial issues.
Mijnheer de voorzitter, sta mij tevens toe dat ik de naïveteit van de Commissie in bepaalde, heel belangrijke aangelegenheden bewonder.
English   – Mr President, it is with great amazement that I see that, in a debate as important as this one, the Commission is conspicuous by its absence.
-- Mijnheer de Voorzitter, ik stel vol verbazing vast dat de Commissie in dit belangrijke debat schittert door afwezigheid.
EnglishThat is why we show solidarity with the actions, the amazement and the protest against the appointment of presidents or senators for life.
Daarom zijn wij solidair met de acties en de verwondering en de protesten tegen de benoeming tot president voor het leven of senator voor het leven.
EnglishMr President, I note with amazement that we are interrupting this debate for Question Time, and that it will not be continued until 9 p. m.
Mijnheer de Voorzitter, ik constateer met verbazing dat dit debat onderbroken wordt vanwege het vragenuur, en dat het pas om 21.00 uur hervat wordt.
EnglishAnd it's something so astounding and so astonishing that I think maybe as I remove this cloth a suitable gasp of amazement might be appropriate.
En het is zo ongelooflijk en verbazingwekkend dat ik denk dat, als ik deze doek weg trek, een passende uiting van verbazing op zijn plaats zou zijn.
EnglishNumerous frustrating government measures can in fact be abolished in a short time and it is a constant source of amazement that this does not happen.
Tal van frustrerende overheidsmaatregelen kunnen in feite in korte tijd worden afgeschaft en het wekt altijd weer verbazing dat dat niet gebeurt.
EnglishWe will look back in amazement at how much more progress Europe made on cutting red tape on goods and businesses than it did on people.
Wij zullen er met verbazing op terugkijken hoeveel meer vooruitgang Europa heeft geboekt met vermindering van bureaucratie voor goederen en bedrijven dan voor personen.
EnglishMr President, I have to say that I have listened to this debate in increasing amazement, especially when I hear the socialist group talk about our resolution.
Voorzitter, ik moet zeggen dat ik dit debat met stijgende verbazing heb gehoord, vooral als ik naar de socialistische fractie luister over onze resolutie.
EnglishI watch in silence and amazement and I am reminded that the real Saladin made a solemn pledge to the Arabs never to make a pact with non-believers.
Zwijgend en vol verbazing kijk ik toe, en ik moet eraan denken dat de werkelijke Saladin de Arabieren plechtig beloofde nooit een pact met de ongelovigen te sluiten.
EnglishI really do not know what kind of world we are living in, and I cannot get over my amazement, regardless of the economic and legal reasons this multinational may have.
Ik sta versteld en vraag mij af in wat voor wereld wij leven, dit los van de economische en juridische beweegredenen die Nestlé tot deze daad aanzetten.
EnglishThe requirement laid down in the directive that lorry drivers who wear glasses should lose their licence after 1 July has caused great amazement among the Finns.
De bepaling in de richtlijn dat vrachtwagenchauffeurs die een bril dragen per 1 juli hun rijbewijs moeten inleveren heeft in Finland uiterst grote verbazing gewekt.
EnglishIt can, then, be only a cause for amazement if we readily accept a monopoly from a foreign State and expose our users to the risk of provision being less than optimal.
Is het niet verbazend dat wij uit vrije wil een monopolie van een externe staat aanvaarden en onze consumenten aan een mogelijk niet-optimale voorziening blootstellen?
EnglishToday, we should place on record our amazement at the attitude of the Council, which amended Article 8 on commitology, and decided to consult Parliament again.
Wij zijn vandaag dan ook verbaasd over de houding van de Raad, die artikel 8 inzake comitologie gewijzigd heeft en besloten heeft het Europees Parlement opnieuw te raadplegen.

Synoniemen (Engels) voor "amazement":

amazement
amazing
amazingly