"am" in het Nederlands

EN

"am" - vertaling Nederlands

NL
volume_up
am [afkorting]
NL
volume_up
AM [afkorting]
NL
NL

"am" - vertaling Engels

volume_up
am [afkorting]
EN
EN
EN

am {werkwoord}

volume_up
I am aware of the financial constraints, and I am no illusionist either.
Ik ben mij bewust van de financiële beperkingen en ik ben ook geen illusionist.
I am pro-Europe - without any hesitation at all - but I am anti the status quo.
Ik ben voor Europa, zonder de minste aarzeling, maar ik ben tegen de status-quo.
It might seem that I am against this whole initiative, but I am not.
Het lijkt misschien dat ik tegen dit hele initiatief ben, maar dat ben ik niet.
NL

am [afkorting]

volume_up
1. "ante meridiem"
am
volume_up
AM [afk.] (ante meridiem)
Dit is een pro-amateur, of pro-am, mediacriticus die een hoog bereik heeft.
This is a pro-amateur, or pro-am media critic who has this high fan-out rate.
AM: Ja, ik moet echt lopen, en balanceren is een beetje een kunst in deze.
AM: Yeah, I definitely have to be moving, and balance is a little bit of an art in them.
AM: Ik ben een laatste jaars aan het Buitenlandse Dienst-programma van Georgetown.
AM: I'm a senior in Georgetown in the Foreign Service program.
am
volume_up
am [afk.] (Ante Meridiem)
Dit is een pro-amateur, of pro-am, mediacriticus die een hoog bereik heeft.
This is a pro-amateur, or pro-am media critic who has this high fan-out rate.
AM: Ja, ik moet echt lopen, en balanceren is een beetje een kunst in deze.
AM: Yeah, I definitely have to be moving, and balance is a little bit of an art in them.
AM: Ik ben een laatste jaars aan het Buitenlandse Dienst-programma van Georgetown.
AM: I'm a senior in Georgetown in the Foreign Service program.

Voorbeeldzinnen voor "am" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI am aware of the difficulties the Council experienced in finding a compromise.
Ik weet dat de Raad slechts met veel moeite een compromis heeft kunnen bereiken.
EnglishNow you can start the clock, because I am going to talk about the matter in hand.
Ik kom nu tot het onderwerp van dit debat, en dus kunt u de klok nu laten lopen.
EnglishMay I also state clearly that I am absolutely in favour of a multiethnic Kosovo.
Laat ik ook duidelijk zeggen dat ik absoluut voor een multi-etnisch Kosovo ben.
EnglishThat is why I am in favor of manned -- or should I say, personed -- space flight.
Dat is waarom ik ben voor bemande -- of moet ik zeggen, bepersoonde ruimtevaart.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, I am grateful to all those who have spoken.
Mijnheer de Voorzitter, geachte afgevaardigden, ik wil alle sprekers dankzeggen.
EnglishI am pro-Europe - without any hesitation at all - but I am anti the status quo.
Ik ben voor Europa, zonder de minste aarzeling, maar ik ben tegen de status-quo.
EnglishThat is why I am against any kind of manipulation of the origins of human life.
Daarom ben ik tegen elke manipulatie van de oorsprong van het menselijke leven.
EnglishMr van Velzen, the Council is indeed in attendance on Wednesday, I am assured.
Mijnheer Van Velzen, ik hoor hier dat de Raad woensdag wel degelijk aanwezig is.
EnglishI am only very curious as to how the Commission hopes to raise all this money.
Ik ben alleen zeer benieuwd hoe de Commissie dat geld bij elkaar denkt te halen.
EnglishI am going to withdraw the second, but Amendments Nos 1 and 3 stand as before.
Het tweede amendement zal ik intrekken, maar de amendementen 1 en 3 handhaaf ik.
EnglishI am happy to see that has carried on and followed the evolution of these issues.
Het doet mij deugt te zien dat een en ander verder tot ontwikkeling is gekomen.
EnglishWhatever happens, I am proud of the position adopted by these various governments.
Ik ben in elk geval trots op het standpunt dat deze regeringen hebben ingenomen.
EnglishThe ECSC - I am repeating myself - was a model for peace and progress in Europe.
De EGKS - ik val in herhaling - was een model voor vrede en vooruitgang in Europa.
EnglishAs a former member of the Committee on Budgetary Control I myself am also guilty.
Als voormalig lid van de Commissie begrotingscontrole ben ik ook zelf schuldig.
EnglishI see at least some sort of progress, but I am cautious because it will take time.
Ik zie wel iets van vooruitgang, maar ben voorzichtig omdat dit tijd zal kosten.
EnglishI am perturbed by their message that too many immigrants have been allowed in.
Ik ben verontrust over hun boodschap dat er te veel immigranten zijn toegelaten.
EnglishMr President, I am now speaking on the motion for a resolution on Western Sahara.
Mijnheer de Voorzitter, ik spreek nu over de resolutie over de westelijke Sahara.
EnglishAs a result, I am expressing great regret and great sorrow on behalf of my group.
Namens mijn fractie spreek ik een groot ongenoegen, een grote bedroefdheid uit.
EnglishWhat I want, the appeal that I am making, is not for economic sanctions à la Iraq.
Wat ik wil, waartoe ik oproep zijn helemaal geen economische sancties à la Irak.
EnglishYou are being measured against them there and I am measuring you against them.
U zult in die regio's daarop worden beoordeeld, net zoals ik u daarop beoordeel.

Synoniemen (Engels) voor "AM":

AM