EN

altogether {bijwoord}

volume_up
altogether
Altogether this is an ill-conceived, irrational and ultimately unnecessary piece of legislation.
Alles bij elkaar is dit een slecht, onlogisch en in feite onnodig stuk wetgeving.
Having traffic doing such things as taking detours or going elsewhere altogether is just not on.
Dit alles mag niet tot sluipverkeer en alternatieve vervoersroutes e.d. leiden.
Their humanitarian consequences are altogether less significant, and they are an indispensable military weapon as long as there are tanks on the battle field.
De humanitaire gevolgen daarvan zijn alles bij elkaar minder groot en ze vormen een onmisbaar militair wapen zolang er tanks op het slagveld zijn.
altogether (ook: in all)
That is over ECU 700 million altogether on first reading.
Dat is in totaal meer dan 700 miljoen ecu in de eerste lezing.
They have lasted for 20 years altogether.
In totaal hebben zij twintig jaar stand gehouden.
Altogether, ECU 4.3 billion has been transferred to a later year - a sum which can only be described as substantial.
In totaal is er 4, 3 miljard ecu overgedragen naar een later jaar, hetgeen een opmerkelijk bedrag genoemd kan worden.
altogether
In addition there are the running costs, altogether a very costly business.
Daarbij komen de beheerskosten, wat het allemaal tot een vrij dure zaak maakt.
Whether we vote for this Charter, against it, or abstain altogether, nothing will change.
Of we nu voor of tegen dit Handvest stemmen, of ons van stemming onthouden, het verandert allemaal niets aan de situatie.
altogether (ook: in all)
Altogether this is an ill-conceived, irrational and ultimately unnecessary piece of legislation.
Alles bij elkaar is dit een slecht, onlogisch en in feite onnodig stuk wetgeving.
Their humanitarian consequences are altogether less significant, and they are an indispensable military weapon as long as there are tanks on the battle field.
De humanitaire gevolgen daarvan zijn alles bij elkaar minder groot en ze vormen een onmisbaar militair wapen zolang er tanks op het slagveld zijn.
In actual fact, monetary union would mean that Member States would lose the possibility of applying monetary policy altogether.
In werkelijkheid leidt de Monetaire Unie ertoe dat de mogelijkheid om monetair beleid in te zetten überhaupt wordt afgeschaft voor de lid-staten van de Unie.
altogether (ook: all in all)
Altogether, restriction of democratic rights and freedom is extensive in Cuba.
Al met al zijn de democratische rechten en vrijheden op Cuba sterk ingeperkt.
The most recent economic growth and employment forecasts in Europe are altogether encouraging.
De jongste prognoses voor economische groei en werkgelegenheid in Europa zijn al met al hoopgevend.
So it would be altogether premature to talk about the nature of our negotiating mandate for a negotiation that does not currently exist.
Het zou dus al met al voorbarig zijn om over de aard van ons onderhandelingsmandaat te spreken voor onderhandelingen die er momenteel niet zijn.

Voorbeeldzinnen voor "altogether" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt is, however, naive to assume that we will manage to banish smoking altogether.
Het is echter naïef te veronderstellen dat we roken de wereld uit zullen krijgen.
EnglishMultilateral cooperation in international waters would be another matter altogether.
Een andere zaak zou de multilaterale samenwerking in internationale wateren zijn.
EnglishAltogether, restriction of democratic rights and freedom is extensive in Cuba.
Al met al zijn de democratische rechten en vrijheden op Cuba sterk ingeperkt.
EnglishHowever this does not mean that supplementary financing is altogether excluded.
Dat betekent evenwel niet dat bijkomende middelen volledig uitgesloten zijn.
EnglishCommissioner, I can tell you that I am altogether dissatisfied with the response given.
-- Commissaris, ik kan u zeggen dat ik allerminst tevreden ben met dit antwoord.
EnglishIn addition there are the running costs, altogether a very costly business.
Daarbij komen de beheerskosten, wat het allemaal tot een vrij dure zaak maakt.
EnglishAnd as a result, they lose their gifts, or worse, they stop playing altogether.
Met als gevolg dat ze hun gaven verliezen, of erger nog, helemaal ophouden met spelen.
EnglishOur Amendment 7 tries, in fact, to remove this wording altogether from the text.
Ons amendement 7 probeert die formulering ook weg te halen uit de tekst.
EnglishIn recent months, though, things have moved ahead altogether more quickly.
In de voorbije maanden zijn de zaken echter in een stroomversnelling terechtgekomen.
EnglishSome of them were threatened or assaulted before disappearing altogether.
Het is bekend dat zij vóór hun verdwijning werden bedreigd of gemolesteerd.
EnglishSome of these procedures are simply going to cancel that effort altogether.
Sommige van deze procedures zullen deze inspanningen volledig tenietdoen.
EnglishIn that case we could forget the directive altogether, because it would correspond to ISO.
Dan kunnen we toch afzien van de hele richtlijn, want dan is die net als ISO.
EnglishThey're both shrinking and retreating -- and some of them have disappeared altogether.
Ze krimpen en trekken zich terug. ~~~ Sommige zijn al helemaal verdwenen.
EnglishBut to believe that this muddle can be autonomous is another matter altogether.
Denken dat zoiets autonoom kan zijn is echter nog iets heel anders.
EnglishOn many occasions, we have mentioned the need to combat and eradicate fraud altogether.
Wij hebben ik weet niet hoe vaak gezegd dat fraude bestreden en uitgeroeid moet worden.
EnglishMember States such as Belgium or the Netherlands have deregulated package sizes altogether.
Lidstaten als België en Nederland hebben de verpakkingsmaten volledig gedereguleerd.
EnglishTo date, efforts on the part of the Member States have not been altogether convincing.
Tot nu toe waren de inspanningen van de lidstaten niet erg overtuigend.
EnglishIt is altogether reasonable to support the promotional fund too to the tune of 60 million ECU.
Het is alleszins redelijk om het promotiefonds ook met 60 miljoen ecu te steunen.
EnglishAnd of course, if it happens, it will transform our view of life altogether.
En als het gebeurt, zal het onze kijk op het leven totaal veranderen.
EnglishCan we impose multiethnicity on people who have turned their backs on it altogether?
Kunnen wij multietniciteit opdringen aan mensen die zich daar volledig van hebben afgekeerd.