"alternative medicine" in het Nederlands

EN

"alternative medicine" - vertaling Nederlands

EN

alternative medicine {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Support for complementary and alternative medicine is quite central for us.
Een cruciaal onderdeel is voor ons de ondersteuning van de complementaire en alternatieve geneeswijzen.
Further, and more specifically, I welcome the amendments regarding the inclusion of alternative medicine in the programme.
Meer in het bijzonder, tot slot, ben ik blij met de amendementen over het opnemen van alternatieve geneeswijzen in het programma.
We have millions of people in the European Union who have had very positive experiences with complementary and alternative medicine, not forgetting environmental medicine.
Miljoenen mensen in de Europese Unie hebben zeer positieve ervaringen opgedaan met complementaire en alternatieve geneeswijzen, waarbij de milieugeneeskunde niet vergeten mag worden.
alternative medicine

Voorbeeldzinnen voor "alternative medicine" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishComplementary and alternative medicine must of course have its place there.
En daarin hoort natuurlijk plaats te zijn voor de complementaire en alternatieve geneeskunde.
EnglishSupport for complementary and alternative medicine is quite central for us.
Een cruciaal onderdeel is voor ons de ondersteuning van de complementaire en alternatieve geneeswijzen.
EnglishDifferent views are taken of alternative medicine.
Tegen de niet-conventionele geneeskunde wordt heel anders aangekeken.
EnglishAlongside conventional medicine, and in support of it, alternative medicine has developed.
Naast en ter ondersteuning van de traditionele geneeskunde is de zogenoemde niet-conventionele geneeskunde ontstaan.
EnglishThe spectrum of alternative and supplementary medicine requires common legislation in EU territory.
Het spectrum van de niet-conventionele en aanvullende geneeskunde behoeft op EU-niveau gemeenschappelijke wetgeving.
EnglishFurther, and more specifically, I welcome the amendments regarding the inclusion of alternative medicine in the programme.
Meer in het bijzonder, tot slot, ben ik blij met de amendementen over het opnemen van alternatieve geneeswijzen in het programma.
EnglishMadam President, I should like to thank Mr Lannoye for his good report and for highlighting the problems associated with alternative medicine.
Mevrouw de Voorzitter, ik dank de heer Lannoye voor zijn prima verslag en de daarin geschetste problemen met betrekking tot de niet-conventionele geneeskunde.
EnglishBecause of the differences of approach, it would be difficult to integrate alternative medicine as a whole into European social security systems.
Vanwege de verschillende benaderingswijzen is een algehele integratie van de niet-conventionele geneeskunde in de Europese socialezekerheidsstelsels problematisch.
EnglishIt should be borne in mind that conventional and alternative medicine are not mutually exclusive but in many cases, indeed, support each other, to patients ' advantage.
Er zij op gewezen dat de traditionele en de niet-conventionele geneeskunde elkaar niet uitsluiten, maar in veel gevallen elkaar juist ondersteunen in het voordeel van de patiënt.
EnglishWe have millions of people in the European Union who have had very positive experiences with complementary and alternative medicine, not forgetting environmental medicine.
Miljoenen mensen in de Europese Unie hebben zeer positieve ervaringen opgedaan met complementaire en alternatieve geneeswijzen, waarbij de milieugeneeskunde niet vergeten mag worden.
EnglishI am all too aware that alternative methods of medicine are all too often greeted with jeers, but the many people who derive benefit from them claim otherwise, of course.
Ik besef maar al te goed dat alternatieve geneeswijzen nog al te vaak op hoongelach worden onthaald, maar de vele mensen die er baat bij ondervinden, getuigen natuurlijk van het tegendeel.
EnglishIt is really important that we deal with this issue because of the increasing popularity of homeopathic products in particular and of natural and alternative medicine in general.
Wij dienen echt iets aan deze kwestie te doen gezien de stijgende populariteit van homeopathische producten in het bijzonder en van natuurlijke en alternatieve geneeswijzen in het algemeen.

Vergelijkbare vertalingen voor "alternative medicine" in Nederlands

medicine zelfstandig naamwoord
alternative zelfstandig naamwoord
alternative bijvoeglijk naamwoord
practice of medicine zelfstandig naamwoord
alternative energy zelfstandig naamwoord
alternative route zelfstandig naamwoord
cough medicine zelfstandig naamwoord
occupational medicine zelfstandig naamwoord
preventive medicine zelfstandig naamwoord
general medicine zelfstandig naamwoord