"alternative energy sources" in het Nederlands

EN

"alternative energy sources" - vertaling Nederlands

EN

alternative energy sources {meervoud}

volume_up
1. technologie
alternative energy sources
The potential for alternative energy sources has not been exploited at all.
Het potentieel aan alternatieve energiebronnen is geenszins benut.
Alternative energy sources are vital for our future.
Alternatieve energiebronnen zijn van levensbelang voor onze toekomst.
It is far more important to examine alternative energy sources in these countries.
Veel belangrijker is echter dat men onderzoekt welke alternatieve energiebronnen in die landen kunnen worden gebruikt.

Voorbeeldzinnen voor "alternative energy sources" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe potential for alternative energy sources has not been exploited at all.
Het potentieel aan alternatieve energiebronnen is geenszins benut.
EnglishAlternative energy sources are vital for our future.
Alternatieve energiebronnen zijn van levensbelang voor onze toekomst.
EnglishIt is far more important to examine alternative energy sources in these countries.
Veel belangrijker is echter dat men onderzoekt welke alternatieve energiebronnen in die landen kunnen worden gebruikt.
EnglishThis is why we strongly advocate energy savings and the further stimulation of alternative energy sources.
Wij zijn daarom een sterk voorstander van energiebesparing en het verder stimuleren van alternatieve energiebronnen.
EnglishSecondly, because it proposes a balanced and logical approach to the promotion of alternative energy sources.
Ten tweede, het dringt aan op een verstandige benadering en evenwichtige stimulering van hernieuwbare energiebronnen.
EnglishWe talk about alternative energy sources and yet solar energy and wind energy are hardly being promoted.
Wij praten over alternatieve energiebronnen, terwijl het gebruik van zonne-energie en windenergie nauwelijks wordt gestimuleerd.
EnglishAt the Johannesburg Summit a 15 % increase in the production of alternative energy sources by 2010 was proposed.
De EU heeft op de Top van Johannesburg voorgesteld de productie van alternatieve energie tot 2010 met 15 procent te verhogen.
EnglishPossibilities are being considered, including a study into alternative energy sources and/ or the coal sector rehabilitation.
Zo wordt er een studie uitgevoerd naar het gebruik van alternatieve energiebronnen en/of modernisering van de kolensector.
EnglishWe need an unbalanced research policy that favours research into renewable, alternative energy sources.
Wij hebben echter juist het tegenovergestelde nodig, namelijk een onderzoeksbeleid dat het onderzoek naar hernieuwbare en alternatieve energiebronnen bevoordeelt.
EnglishIs this not inconsistent with the Commission's environmental policy of encouraging competitive and efficient alternative energy sources?
Is dat niet in strijd met het milieubeleid, dat gebruik van competitieve en doelmatige alternatieve energiebronnen wil aanmoedigen?
EnglishAs the Wijkman report proposes, alternative energy sources must be encouraged, particularly solar and geothermal energy.
Zoals wordt voorgesteld in het verslag-Wijkman, dient het gebruik van alternatieve energiebronnen te worden bevorderd, met name zonne-energie en aardwarmte.
EnglishThe last few months have shown in no uncertain way how important it is to develop alternative energy sources and make energy savings.
De afgelopen maanden hebben duidelijk aangetoond hoe belangrijk het is alternatieve energiebronnen te ontwikkelen en aan energiebesparing te doen.
EnglishWhat is probably also required, in spite of new technology and alternative energy sources, is less use of transport and lower energy consumption overall.
Waarschijnlijk zijn er ondanks nieuwe technologie en alternatieve energiebronnen ook minder transporten en een lager energieverbruik nodig.
EnglishHowever, we categorically oppose not only the liberalization of the energy sector more generally, but in particular the sector of alternative energy sources.
We zijn absoluut gekant tegen de liberalisering van de energiemarkt in het algemeen en de sector alternatieve energieën in het bijzonder.
EnglishI also share the concern of my colleague on the subject of the efforts we need to make in the field of solar energy and agricultural-based alternative energy sources.
Ik deel tevens de bekommering van mijn collega over de te leveren inspanningen op het vlak van zonne-energie en alternatieve landbouwenergiebronnen.
EnglishConsequently, research and development in the field of alternative energy sources is conducted and funded within the framework of the framework programme.
Bijgevolg worden het onderzoek en de technologische ontwikkeling op het gebied van de alternatieve energie ten uitvoer gelegd en gefinancierd overeenkomstig het kaderprogramma.
EnglishTherefore I strongly welcome the five-point plan of the Commission, especially its chapters on energy efficiency and the use of alternative energy sources.
Daarom verheug ik mij zeer over het vijfpuntenplan van de Commissie, met name over de hoofdstukken daarin over energie-efficiëntie en het gebruik van alternatieve energiebronnen.
EnglishI did vote for all the amendments intended to increase alternative energy sources, but I had hoped that we would be able to take a further step forward.
Ik heb wel voor al die amendementen gestemd die ertoe strekken de alternatieve energiebronnen uit te breiden, maar ik had van harte gehoopt dat men een verdere stap vooruit zou zetten.
EnglishAs long as there are good prospects of alternative energy sources, which are safer and for which waste production is less of a problem, then our preference goes to them.
Zolang er goede perspectieven zijn voor alternatieve energiebronnen, die ook nog eens veiliger zijn en waarvan het geproduceerde afval minder problemen oplevert, heeft dat onze voorkeur.
EnglishIs it possible to use the money or part of the money which was previously intended for nuclear energy provision to subsidise alternative energy sources in North Korea?
Is het mogelijk de gelden of een deel van de gelden die voorheen bestemd waren voor de nucleaire energievoorziening te gebruiken om alternatieve energiebronnen in Noord-Korea te subsidiëren?

Vergelijkbare vertalingen voor "alternative energy sources" in Nederlands

sources zelfstandig naamwoord
Dutch
alternative zelfstandig naamwoord
alternative bijvoeglijk naamwoord
energy zelfstandig naamwoord