EN

alternative {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
alternative
I appreciate that these alternative raw materials are not readily available.
Ik begrijp dat die alternatieve grondstoffen niet zomaar voorhanden zijn.
I think this alternative way of spending development funding is an excellent idea.
Deze alternatieve besteding van ontwikkelingsgelden vind ik een uitstekend idee.
Here too there are numerous proposals and numerous alternative solutions.
Hiervoor circuleren veel voorstellen en alternatieve oplossingen.

Voorbeeldzinnen voor "alternative" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe alternative offered by the Communist movement is not much of an improvement.
Het alternatief van de communistische beweging is zeker niet meer bemoedigend.
EnglishI think this alternative way of spending development funding is an excellent idea.
Deze alternatieve besteding van ontwikkelingsgelden vind ik een uitstekend idee.
EnglishAquaculture is undoubtedly the alternative to overfishing, which has no future.
Aquacultuur is zonder twijfel hèt alternatief voor uitzichtloze overbevissing.
EnglishThat is why an alternative must be made available to those who want to escape.
Daarom moet voor diegenen die willen vluchten, een alternatief beschikbaar komen.
EnglishHomeopathic medicinal products represent an important alternative for many people.
Homeopathische geneesmiddelen zijn voor veel mensen een belangrijk alternatief.
EnglishThere is in fact an alternative, to wit, a coming together of supervisory systems.
Er is inderdaad een alternatief, namelijk convergentie van toezichtpraktijken.
EnglishThe alternative to the destruction we call war - how do we, how do you see it?
Wat is voor ons en voor u het alternatief voor de verwoesting die oorlog heet?
EnglishBut hey, I don't really see any alternative, given the way I read the situation.
Maar ik zie echt geen alternatief, gezien de manier waarop ik de situatie beoordeel.
EnglishThe alternative is that civilizations don't last very long, but destroy themselves.
Het alternatief is dat beschavingen niet lang bestaan, maar zichzelf vernietigen.
EnglishIt appears that two alternative solutions are being drawn up for this matter.
Wat dit punt betreft schijnen zich twee alternatieve oplossingen af te tekenen.
EnglishIn Kenya, mobile phone minutes have actually become an alternative currency.
In Kenia zijn mobiele-telefoonminuten eigenlijk een alternatieve valuta geworden.
EnglishAt this present time there is no alternative to the strict monetary policy.
Er bestaat momenteel overigens geen alternatief voor het strikte monetair beleid.
EnglishAnother alternative would be to use a different form of transport for freight.
Het andere alternatief is een andere vervoerswijze voor het vrachtverkeer te kiezen.
EnglishUntil then, going down the road of mass slaughter is only one alternative.
Het doden van de hele kudde is tot nu toe slecht één mogelijkheid onder meerdere.
EnglishThe first of these is that there is no alternative to the multilateral trading system.
Het eerste is dat er geen alternatief is voor het multilaterale handelsstelsel.
EnglishWe must of course ask ourselves whether there is any alternative to this policy.
Wij moeten ons uiteraard ook de vraag stellen of er een alternatief voor dit beleid is.
EnglishAnd all that is equally true for the alternative suggestion I made in Florence.
Dat alles geldt ook voor het alternatieve voorstel dat ik in Florence heb geformuleerd.
EnglishIs there any political alternative we can propose to this gradual approach?
Welk politiek alternatief kunnen we tegenover deze stapsgewijze benadering stellen?
EnglishPerhaps an alternative solution could be sought among the other available options.
Hier moet wellicht naar alternatieven worden gekeken die op de markt zijn.
EnglishThe review in 2008 of the GSP plus could prove to be a sound alternative for this.
De herziening in 2008 van het SAP Plus zou daarvoor een goed alternatief kunnen vormen.

Synoniemen (Engels) voor "alternative":

alternative