EN

to alternate [alternated|alternated] {werkwoord}

volume_up
From that point, you can then, if you want to, acquire multiple languages, alternate them so there is no interference.
Van daaruit, kan je dan, als je wilt, verschillende talen verwerven en ze zo afwisselen dat er geen interferentie is.
And that alternates with a sediment that looks like this.
Dat wordt afgewisseld met een sediment dat er zo uitziet.
Throughout his or her life, the individual must alternate between work and training, moving from one to the other without any unwanted break.
Mensen zouden hun leven lang actieve periodes moeten afwisselen met periodes van scholing, waarbij men van de ene in de andere periode overgaat zonder ongewilde onderbreking.
It lacks the notion of alternating, or taking turns, and it's always on the minor road, allowing the major one to have primacy.
Er is geen notie van alterneren, of om de beurt invoegen.
NL

Phase Alternating Line {het}

volume_up
1. telecommunicatie
Phase Alternating Line

Voorbeeldzinnen voor "to alternate" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd then they alternate in their propulsion, but the patterns are all the same.
Ze wisselen elkaar af bij hun voortstuwing, maar de patronen zijn allemaal hetzelfde.
EnglishIf necessary, combinations of countries can alternate in appointing a Euro Commissioner.
Eventueel kunnen combinaties van landen roulerend een Eurocommissaris leveren.
EnglishI shall alternate speeches according to the groups of the speakers.
Ik zal de beurten van de sprekers verdelen overeenkomstig de fracties.
EnglishWe think it is a good custom for the presidency to alternate.
Wij vinden het goed dat het voorzitterschap beurtelings wordt uitgeoefend.
English The Board of Directors shall consist of twenty-six directors and sixteen alternate directors.
    De Raad van bewind bestaat uit zesentwintig bewindvoerders en zestien plaatsvervangers.
EnglishMr Powell and Mr Solana keep travelling there - on alternate weeks.
In de even weken gaat de heer Powell naar het Midden-Oosten en in de oneven weken de heer Solana.
EnglishI found an alternate route, but it's gonna cost us time.
Ik heb een alternatieve route gevonden, maar die gaat ons tijd kosten.
EnglishThe members of the Committee and an equal number of alternate members shall be appointed for five years.
De leden van het Comité en een gelijk aantal plaatsvervangers worden voor vijf jaar benoemd.
EnglishConsequently, the suggestion by the rapporteur, Mrs Berès, about alternate members should be given particular attention.
In dat verband verdient het voorstel van mevrouw Berès een zorgvuldig onderzoek.
EnglishDays of unbroken drought alternate with days of torrential rain and with heat waves.
Klimaatverandering ligt aan de wortel van natuurrampen, of het nu gaat om overstromingen, extreme droogte of bosbranden.
EnglishIt became an alternate existence, my virtual reality.
Het werd een alternatief bestaan, mijn virtuele werkelijkheid.
EnglishIf a Governor is unable to be present, he may nominate an alternate to cast his weighted vote.4.
Indien een president verhinderd is, mag hij een plaatsvervanger aanwijzen om zijn gewogen stem uit te brengen.4.
EnglishAs is the case in the United States, the work of scientists should alternate between academia and industry.
Nu heeft commissaris Busquin aangegeven hoe een Europese onderzoeksruimte gerealiseerd zou kunnen worden.
Englishone alternate nominated by common accord between the Kingdom of Spain and the Portuguese Republic,
een plaatsvervanger in onderlinge overeenstemming aangewezen door het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek,
EnglishWe said we were willing, and we stand by that promise, to give up one member and one alternate.
Wij hebben ons bereid verklaard en wij doen die belofte ook gestand om één lid en ook één plaatsvervanger af te geven.
EnglishThe Board of Governors shall lay down what activities are incompatible with the duties of a director or an alternate.
Hij bepaalt welke functie eventueel onverenigbaar is met die van bewindvoerder en van plaatsvervanger.
Englishone alternate director nominated by the Commission.
een plaatsvervanger aangewezen door de Commissie.
EnglishApplying what they had learned about their enemy...... the machines turned to an alternate and readily available power supply:
Door toe te passen wat zij over hun vijand geleerd hadden... hadden de machines een kant en klare
EnglishThe alternate directors shall be appointed by the Board of Governors for five years as shown below:
De plaatsvervangende bewindvoerders worden door de Raad van gouverneurs voor een periode van vijf jaar benoemd, en wel als volgt:
Englishone alternate nominated by common accord between the Kingdom of Denmark, the Hellenic Republic and Ireland,
een plaatsvervanger in onderlinge overeenstemming aangewezen door het Koninkrijk Denemarken, de Helleense Republiek en Ierland,

Synoniemen (Engels) voor "alternative":

alternative