EN

altered {voltooid deelwoord}

volume_up
altered (ook: changed, modified)
A purely national bill can always be altered, whereas an EU bill can never be altered.
Een zuiver nationaal voorstel kan altijd gewijzigd worden, een EU-voorstel nooit.
The order of the debate will not be altered as a result of your comment.
De gang van zaken in het debat zal niet worden gewijzigd als gevolg van uw opmerkingen.
I believe that the pension system must be altered in all of the EU countries.
Ik geloof dat de pensioenstelsels in ieder land van de EU moeten worden gewijzigd.

Voorbeeldzinnen voor "altered" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI believe that the pension system must be altered in all of the EU countries.
Ik geloof dat de pensioenstelsels in ieder land van de EU moeten worden gewijzigd.
EnglishThat is why we are firmly opposed to the Stability and Growth Pact being altered.
Daarom zijn wij er absoluut op tegen om het Stabiliteits- en Groeipact aan te passen.
EnglishA purely national bill can always be altered, whereas an EU bill can never be altered.
Een zuiver nationaal voorstel kan altijd gewijzigd worden, een EU-voorstel nooit.
EnglishThis fact cannot be altered and on this score, nothing should be overlooked.
Daaraan valt niet te tornen en op dat punt mag niets door de vingers worden gezien!
EnglishYet almost all the corn we eat has been altered genetically in some way.
Maar bijna alle mais die we eten is genetisch gemodificeerd op een of andere manier.
EnglishWe must never forget that 11 September altered the American psyche forever.
Wij mogen nooit vergeten dat 11 september de Amerikaanse psyche voorgoed heeft veranderd.
EnglishThe order of the debate will not be altered as a result of your comment.
De gang van zaken in het debat zal niet worden gewijzigd als gevolg van uw opmerkingen.
EnglishHowever, Europol's basic operational model and nature were not altered at Tampere.
In Tampere is het basismodel of de aard van de werkzaamheden van Europol echter niet veranderd.
EnglishOnce purchasing behaviour has been altered, it is extremely simple.
Zodra een consument zijn koopgedrag heeft aangepast is het zeer eenvoudig.
EnglishIf another legal basis is required, the Treaty must, in our view, be altered.
Als een andere rechtsgrondslag gewenst is, moet het Verdrag naar onze opvatting gewijzigd worden.
EnglishOver the years, a consumer may have altered the product in a number of ways.
Een consument kan het product in de loop van de jaren in verschillende opzichten gewijzigd hebben.
EnglishSecondly, space allowance requirements for cattle for slaughter should not be considerably altered.
Ten tweede, geen grote aanpassingen van de oppervlakte-eisen voor slachtvee.
EnglishWe climb the staircase and experience a state of altered consciousness.
We lopen de trap op en ervaren een staat van veranderd bewustzijn.
EnglishBut caution is needed in areas where natural landscapes would be altered.
Maar daar waar natuurlijke landschappen worden veranderd, dient voorzichtigheid geboden te zijn.
EnglishIn fact, both Amendment No 16 and Amendment No 23 contain parts that relate to the altered texts.
De amendementen 16 en 23 bevatten delen die op de gewijzigde teksten betrekking hebben.
EnglishIn less than 50 years we've altered it more thoroughly than in the entire history of mankind.
In minder dan 50 jaar hebben we ze grondiger gewijzigd dan in de hele menselijke geschiedenis.
EnglishMoreover, we're afraid that technology has altered our very assumptions of cultural consumption.
Bovendien zijn we bang dat technologie onze aannames over cultuurconsumptie heeft veranderd.
EnglishDuring this time it cannot be altered, meaning the Kyoto process will remain much too static.
Momenteel kan het niet gewijzigd worden, waardoor het proces van Kyoto veel te statisch blijft.
EnglishWe have therefore voted against the report in its altered form.
Wij hebben daarom tegen het verslag in zijn gewijzigde vorm gestemd.
EnglishIt must be realised that the Stability and Growth Pact no longer works, but must be altered.
Men moet beseffen dat het Stabiliteitspact niet meer functioneert en dat het herzien moet worden.

Synoniemen (Engels) voor "altered":

altered
alteration