EN

alteration {zelfstandig naamwoord}

volume_up
It will therefore be accepted with a slight alteration to the wording.
Dit amendement zal worden overgenomen na een lichte wijziging in de bewoordingen.
It is my recollection that this alteration was not made at the meeting.
Ik kan mij niet herinneren dat deze wijziging tijdens de vergadering werd ingediend.
This is not a substantial alteration but a purely technical one.
Dit is geen inhoudelijke, maar een puur technische wijziging.
It reiterates the fact there will be no alteration in employment.
Daarin wordt herhaald dat er geen verandering zal plaatsvinden in de werkgelegenheid.
A second alteration relates to the restrictions on the operation of Chapter 2 aeroplanes.
Een tweede verandering betreft het beperken van de exploitatie van H2-vliegtuigen.
I am sure this small alteration will be agreed by all concerned.
Ik ben er zeker van dat alle betrokkenen het met deze kleine verandering eens zullen zijn.
When they are finalised the decisions relating to changes that do not require alteration of the Staff Regulations will be implemented.
Nadat de besluitvorming is afgerond, zullen de besluiten die betrekking hebben op wijzigingen die geen aanpassing van het Statuut van de ambtenaren vergen, ten uitvoer worden gebracht.

Voorbeeldzinnen voor "alteration" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe amendment will therefore be accepted with a slight alteration in the wording.
Het amendement zal dan ook aangenomen worden in licht gewijzigde bewoordingen.
EnglishA second alteration relates to the restrictions on the operation of Chapter 2 aeroplanes.
Een tweede verandering betreft het beperken van de exploitatie van H2-vliegtuigen.
EnglishIt will therefore be accepted with a slight alteration to the wording.
Dit amendement zal worden overgenomen na een lichte wijziging in de bewoordingen.
EnglishIt is my recollection that this alteration was not made at the meeting.
Ik kan mij niet herinneren dat deze wijziging tijdens de vergadering werd ingediend.
EnglishIt reiterates the fact there will be no alteration in employment.
Daarin wordt herhaald dat er geen verandering zal plaatsvinden in de werkgelegenheid.
EnglishI am sure this small alteration will be agreed by all concerned.
Ik ben er zeker van dat alle betrokkenen het met deze kleine verandering eens zullen zijn.
EnglishHe mentioned that he proposes to make a slight alteration to one amendment by Mr van den Berg.
Hij heeft erop gewezen dat hij een amendement van de heer Van den Berg enigszins wil wijzigen.
EnglishWe believe that even taking into account the oral alteration we have a rather clearer amendment.
Wij vinden dat ons amendement, met inbegrip van de mondelinge wijziging, iets duidelijker is.
EnglishThis is not a substantial alteration but a purely technical one.
Dit is geen inhoudelijke, maar een puur technische wijziging.
EnglishSubject to that alteration, I recommend that the House adopt this amendment so as not to discriminate against Poland.
Verder raad ik het Parlement aan dit amendement aan te nemen, om Polen niet te discrimineren.
EnglishIt seems more like an alteration of concessions in order to ultimately distribute the same volume of water.
Het lijkt ons veeleer een verschuiving van concessies om uiteindelijk dezelfde hoeveelheid water te verdelen.
EnglishThe Socialist Group welcomes the Commission's proposal for the alteration to the JET statutes.
De Fractie van de Partij van de Europese Sociaal-Democraten staat achter het Commissievoorstel tot wijziging van de statuten van JET.
EnglishFor this reason we would oppose any alteration to the existing rules for suckler cow premia and beef special premia.
Daarom zijn we tegen wijziging van de bestaande regels voor de zoogkoeienpremies en de speciale rundvleespremies.
EnglishThis House regarded the Marco Polo II draft as already satisfactory and saw little need to make any fundamental alteration to it.
Het Parlement zag in principe weinig reden tot wijziging van de toch al goede tekst van Marco Polo II.
EnglishAn alteration also occurred in Kyoto; six gases rather than three were included in the calculations as part of the reduction.
In Kyoto is er ook een verandering gekomen: in plaats van drie zijn er nu zes gassen meegeteld voor de reductie.
EnglishThat is moving towards the other alteration that Mrs García Arias made, which is to remove the United States.
Dit brengt ons op de andere wijziging die mevrouw García Arias heeft aangebracht, namelijk het schrappen van de verwijzing naar de Verenigde Staten.
EnglishHowever, the Commission cannot accept the removal or any alteration of Article 5, as proposed in Amendments Nos 2, 22 and 98.
De Commissie kan echter niet aanvaarden dat artikel 5 wegvalt of gewijzigd wordt, zoals in de amendementen 2, 22 en 98 wordt voorgesteld.
EnglishThe Commission proposal needs alteration, otherwise it would drive execution-only business out of business by making it uneconomic.
Het voorstel van de Commissie dient gewijzigd te worden, anders verdwijnen de louter uitvoerende opdrachten omdat deze oneconomisch worden.
EnglishOn ethics in biotechnology, the proposals allow funding of research into the alteration of the germline of human beings.
Wat betreft de ethiek in de biotechnologie, is in de voorstellen sprake van de financiering van onderzoek naar de modificatie van de menselijke kiembaan.
EnglishWhat, in other words, we are concerned with here is a quite extensive alteration to the incentive measures which, in a way, were good enough originally.
Er is met andere woorden sprake van een nogal omvangrijke wijziging van de stimuleringsmaatregelen, die op zich al voldeden.

Synoniemen (Engels) voor "alteration":

alteration
altered