EN

to alter [altered|altered] {werkwoord}

volume_up
It's going to change the way we manage and alter our emotions.
Het gaat de manier veranderen waarop we omgaan met onze emoties en hoe we ze veranderen.
For that reason alone, we need to alter the system.
Alleen om die redenen al zou het nodig zijn om het systeem te veranderen.
They'll alter their vocal tone, often making their vocal tone much lower.
Ze veranderen hun stemgeluid, maken het vaak veel lager.
NL

alter ego {het}

volume_up
alter ego

Voorbeeldzinnen voor "to alter" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishYet this does not alter the fact that Russia acted as though it had conquered Poland.
Dit neemt echter niet weg dat Rusland ons als onderworpen land heeft behandeld.
EnglishAll this does not alter the fact that I think highly of the action programme.
Dit alles neemt niet weg dat ik veel waardering heb voor het actieprogramma.
EnglishAustria is, from a historical perspective, in the best position to alter this process.
Oostenrijk is historisch gezien het best toegerust om dit proces ten goede te keren.
EnglishIt could alter the vector, but like Artemisia, it had been produced only in East Asia.
Het kon de vector wijzigen, maar net zoals alsem werd het enkel in Oost-Azië gemaakt.
EnglishSecondly, the amendments should not alter or block the MEDA Programme.
Ten tweede mogen de amendementen het MEDA-programma niet verminken noch blokkeren.
EnglishI hasten to add that this does not in any way alter the 'first to file ' principle.
Dat verandert overigens niets aan het principe van de eerste aanvraag.
EnglishI understand that there have been amendments to alter certain parts of the report.
Ik begrijp dat er amendementen zijn ingediend om bepaalde delen van het verslag te wijzigen.
EnglishThat does not alter the fact that I can agree with many paragraphs of the resolution.
Dat neemt niet weg dat ik met veel paragrafen van de resolutie zonder meer kan instemmen.
EnglishAmendment No 2 proposed by our group seeks to alter the choice of the rate.
Amendement 2 van onze fractie heeft tot doel de keuze van de omrekeningskoers te wijzigen.
EnglishOf course this does not alter the fact that the situation in Ambon is serious.
Dit doet natuurlijk niets af aan de ernst van de situatie op Ambon.
EnglishIn economic terms, the only way to achieve this is to alter patterns in demand.
Economisch gezien kan dit alleen door de vraag worden beïnvloed.
EnglishThis does not, however, alter the fact that the committee has been overtaken by events.
Dat laat echter onverlet dat de Commissie achter de feiten aanloopt.
EnglishThis Directive is not intended to alter any training already provided by a country.
Als een land echter reeds een opleiding heeft, moet deze niet door de richtlijn worden veranderd.
EnglishIt does not contain anything new which might alter my analysis.
Daarin staat geen enkel nieuw feit dat mijn analyse zou kunnen tegenspreken.
EnglishI will be voting in favour of this text, provided that no amendments alter it significantly.
Ik zal voor deze tekst stemmen, tenzij deze door amendementen ingrijpend wordt veranderd.
EnglishAt the moment, therefore, users have no incentive to alter their transport habits in any way.
Voor gebruikers is er thans dus geen enkele prikkel om hun verkeersgedrag te veranderen.
EnglishAre we fully in control of the consequences of what happens if we alter foods so drastically?
Hebben wij de gevolgen volledig in de hand, wanneer wij ons voedsel zo drastisch wijzigen?
EnglishThe presidency's strategic document does nothing to alter this trend.
De strategienota van het voorzitterschap zwakt die tendens niet af.
EnglishBut, unfortunately, gradually extending the allowed list could alter this situation.
Het probleem is dat een geleidelijke uitbreiding van een positieve lijst deze situatie kan wijzigen.
EnglishThe system proposed by the Commission does not alter these matters.
Het door de Commissie voorgestelde systeem verandert hier niets aan.

Synoniemen (Engels) voor "altered":

altered
alteration