"altar" in het Nederlands

EN

"altar" - vertaling Nederlands

NL
NL

"altaar" - vertaling Engels

EN
EN
EN
EN

altar {zelfstandig naamwoord}

volume_up
And you are sacrificing it on the altar of questionable multinational interests.
U wilt die nu opofferen op het altaar van deze verdachte, multinationale belangen?
We do not want Europe to be sacrificed on the altar of government stinginess!
We willen niet dat Europa wordt opgeofferd op het altaar van de krenterigheid van regeringen!
If we look more closely, we find that it was sacrificed on the altar of the WTO.
Op de keper beschouwd heeft de Commissie de wet geofferd op het altaar van de WHO.
NL

altaar {onzijdig}

volume_up
altaar
U wilt die nu opofferen op het altaar van deze verdachte, multinationale belangen?
And you are sacrificing it on the altar of questionable multinational interests.
We willen niet dat Europa wordt opgeofferd op het altaar van de krenterigheid van regeringen!
We do not want Europe to be sacrificed on the altar of government stinginess!
Op de keper beschouwd heeft de Commissie de wet geofferd op het altaar van de WHO.
If we look more closely, we find that it was sacrificed on the altar of the WTO.

Voorbeeldzinnen voor "altar" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd you are sacrificing it on the altar of questionable multinational interests.
U wilt die nu opofferen op het altaar van deze verdachte, multinationale belangen?
EnglishIf we look more closely, we find that it was sacrificed on the altar of the WTO.
Op de keper beschouwd heeft de Commissie de wet geofferd op het altaar van de WHO.
EnglishThe French textile industry is being sacrificed on the altar of Euro-internationalism.
De Franse textielindustrie wordt geofferd op het altaar van het euromondialisme.
EnglishWe do not want Europe to be sacrificed on the altar of government stinginess!
We willen niet dat Europa wordt opgeofferd op het altaar van de krenterigheid van regeringen!
EnglishDan, if she doesn't want to move the altar, can we just leave it there?
Dan, als ze dat niet wil verplaatsen, kunnen we het niet laten staan?
EnglishWe have sacrificed our principles of defence of human rights on the altar of trade.
Wij hebben onze beginselen op het gebied van de bescherming van de mensenrechten geofferd op het altaar van de handel.
EnglishDuring this period can we sacrifice our defence on the altar of unfounded fears?
Moeten wij in die tussentijd onze defensie opofferen op grond van angsten waarvan niet is vastgesteld dat ze terecht zijn?
EnglishIf you come to the south of the intiwatana, you find an altar.
Ten zuiden van de Intiwatana vind je een altaar.
EnglishLet us not sacrifice them on the altar of pure profit.
Laten wij ze niet opofferen ten bate van de winst.
EnglishWe cannot consent to the life of a woman being sacrificed on the altar of her family’ s honour in the 21st century.
Wij kunnen niet toestaan dat in de 21e eeuw het leven van een vrouw wordt geofferd op het altaar van de familie-eer.
EnglishClimb Huayna Picchu, find another altar.
Beklim Huayna Picchu, en je vindt nog een altaar.
EnglishThey must not nor cannot be sacrificed on the altar of mere political expediency or rhetorical commitment.
Die mogen en kunnen niet worden geofferd op het altaar van enkel en alleen politieke opportuniteit of retorische verplichtingen.
EnglishThe independence of our universities is far too important for them to be sacrificed on the altar of political integration.
De onafhankelijkheid van onze universiteiten is veel te belangrijk om op het altaar van de politieke integratie te offeren.
EnglishThe textile industry should therefore not be the sector sacrificed on the altar of free competition and the world market.
De textielsector hoeft dus niet de sector te zijn die op het altaar van de vrije concurrentie en de wereldmarkt wordt geofferd.
EnglishCivilized nations cannot put up with sacrificing public decency and environmental imperatives on the altar of free-trade.
In beschaafde naties kan het opofferen van het openbare fatsoen en van milieugeboden ten gerieve van vrijhandel niet door de beugel.
EnglishThe truth is that food quality has been sacrificed on the altar of productivity, the standardisation of lifestyles and flavourless products.
Hoe staat het met de verbranding van dierlijk meel en afval en met de invoering van verplichte tests binnen de Unie?
EnglishSome seven years ago, it still looked like the European water policy was going to be sacrificed on the altar of subsidiarity.
Een jaar of zeven geleden zag het er nog naar uit dat de Europese waterpolitiek geofferd zou worden op het altaar van de subsidiariteit.
EnglishOur duty to show this country legitimate solidarity must not and cannot be sacrificed on the altar of national trading interests.
Onze terechte solidariteitsplicht jegens dit land mag niet, en kan niet worden geofferd op het altaar van nationale commerciële belangen.
EnglishWe must avoid sacrificing security on the altar of efficiency, while at the same time not letting efficiency be undermined by bland platitudes.
We mogen de veiligheid niet opofferen aan de doeltreffendheid, maar we mogen evenmin de doeltreffendheid schaden met dooddoeners.
EnglishIn short, the nascent Romanian judicial system should not be sacrificed on the altar of EU integration, for then we will miss the boat.
Kortom, het ontluikende Roemeense rechtswezen mag toch niet worden geofferd op het altaar van de EU-integratie, want dan missen we de boot.

Synoniemen (Engels) voor "altar":

altar