"also known as" in het Nederlands

EN

"also known as" - vertaling Nederlands

EN

also known as {bijwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "also known as" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd then we do the OPEC stimulus package also known as 200 dollars a barrel.
En dan krijgen we het OPEC stimuluspakket, ook bekend als 200 dollar per vat.
EnglishThis could particularly benefit the CO2-problem, also known as the greenhouse problem.
Hier is met name winst te behalen met betrekking tot het CO2-probleem, het broeikasprobleem.
EnglishIt was all due to this woman, Sister Mary Marastela, also known as my mom.
Dat heeft alles te maken met deze vrouw, Zuster Mary Marastela, beter bekend als mijn moeder.
EnglishWe have also known for a few days now that there are dioxin chickens.
Sinds enkele dagen weten wij nu ook dat er dioxine-kippen zijn.
EnglishIt is also known that citizens have complained to the Ombudsman about this administrative defect.
Het is ook bekend dat burgers deze administratieve misstand bij de ombudsman hebben aangekaart.
EnglishIt is also known about in Tunisia, both by the authorities and the people.
Ook in Tunesië, bij zowel de overheid als de burgers.
EnglishThis, which is helicodiceros, is also known as dead horse arum.
Dit is helicodiceros, ook bekend als dood-paardaronskelk.
EnglishAnd I gave up salt, I went vegan, and I started taking huge doses of sildenafil, also known as Viagra.
Ik ging zoutloos eten, veganistisch, en slikte hoge doses -- sildenafil -- beter bekend als Viagra.
EnglishThe Cologne Summit reached a decision on the Secretary-General, also known as the High Representative.
De Top van Keulen heeft een besluit genomen over de secretaris-generaal, de zogenaamde hoge afgezant.
EnglishThe saddle-shaped structure is also known as a "hyperbolic paraboloid surface," or an "anticlastic surface."
De zadelvormige structuur staat bekend als een 'hyperbolisch paraboloïde oppervlak', of een 'anticlastisch oppervlak'.
EnglishThe third question is the legal status of publicly available specifications, also known as PAS, in Community law.
De derde kwestie is de status van de openbaar beschikbare specificaties, ook PAS genoemd, in het Gemeenschapsrecht.
EnglishNow, it's also known to architects.
EnglishThe fact that advertisements, also known as commercial communication, are to be regulated at EU level is bad for consumers.
Dat reclame, zogenaamde commerciële communicatie, op EU-niveau moet worden geregeld, is volgens mij negatief voor ons, consumenten.
EnglishThat is a generally known fact, but it is also known that if we really put our minds to it, we can still achieve them, and to that we must commit ourselves.
Dat is algemeen bekend, maar ook bekend is dat, als we écht willen, we ze nog steeds kunnen halen en daarvoor moeten we ons inzetten.
EnglishThe Economic Partnership, Political Coordination and Cooperation Agreement, also known as the Global Agreement, was signed in December 1997.
De overeenkomst inzake partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking, ook wel de algemene overeenkomst genoemd, kwam tot stand in december 1997.
EnglishThe Prodi Commission ’ s initial response is already known, and it is also known that the Commissioner concerned will remain in office.
We weten al dat de Commissie-Prodi een begin heeft gemaakt met deze hervorming, en we weten ook dat de verantwoordelijke commissaris zijn post zal behouden.
EnglishThe third phase of economic and monetary union saw the beginning of informal meetings of the Euro Council or Euro 11 as it also known.
Bij het ingaan van de derde fase van de Economische en Monetaire Unie is men begonnen met het organiseren van informele vergaderingen van een " Euro-11 " -Raad.
EnglishTwo types of tax instruments have been considered: the taxation of aviation fuel and a levy on airline tickets, also known as a departure tax.
Er worden twee soorten instrumenten in overweging genomen: een belastingheffing op vliegtuigbrandstof en een belastingheffing op vliegtickets, ook wel bekend als de vertrekbelasting.
EnglishIt is also known that the Algerian government has actively opposed attempts by international organizations to enter the country and investigate the facts.
Het is ook bekend dat de Algerijnse regering de pogingen van internationale organisaties om het land binnen te komen om de situatie te onderzoeken actief heeft tegengewerkt.

Synoniemen (Engels) voor "also known as":

also known as

Vergelijkbare vertalingen voor "also known as" in Nederlands

known bijvoeglijk naamwoord
known werkwoord
Dutch
also bijwoord
as bijwoord