"Alsace" in het Nederlands

EN

"Alsace" - vertaling Nederlands

NL
EN

Alsace {eigennaam}

volume_up
1. geografie
Alsace
Mrs Griesbeck pointed out the rerouting of traffic via the Alsace region.
Mevrouw Griesbeck wees op de omleiding van verkeer via de Elzas.
The same comments apply, moreover, to the people of Alsace and Lorraine, to whom I pay homage.
Dat lot trof overigens ook de mannen in de Elzas en Lotharingen, die ik bij deze eer wil bewijzen.
Instead, I will use a language which is very close to Strasbourg and the Alsace region.
Ik zal in plaats daarvan gebruik maken van een taal die zeer nauw verbonden is met de stad Straatsburg en met de Elzas.

Voorbeeldzinnen voor "Alsace" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishMrs Griesbeck pointed out the rerouting of traffic via the Alsace region.
Mevrouw Griesbeck wees op de omleiding van verkeer via de Elzas.
EnglishThe same comments apply, moreover, to the people of Alsace and Lorraine, to whom I pay homage.
Dat lot trof overigens ook de mannen in de Elzas en Lotharingen, die ik bij deze eer wil bewijzen.
EnglishInstead, I will use a language which is very close to Strasbourg and the Alsace region.
Ik zal in plaats daarvan gebruik maken van een taal die zeer nauw verbonden is met de stad Straatsburg en met de Elzas.
EnglishToday, the problem is crémant, whether it comes from the Loire, the Jura, Alsace, Languedoc or Luxembourg.
Nu gaat het om de crémant, afkomstig uit de Loirestreek, de Jura, de Elzas, de Languedoc of uit Luxemburg.
EnglishAs far as I know, Alsace and Andalucia are, in terms of farming, fairly prosperous regions.
Voor zover ik weet zijn de Elzas en Andalusië regio's die wat de landbouw betreft eerder als ' rijk ' kunnen worden bestempeld.
EnglishAs a Member of this House and a native of Alsace, I protest against the choice of Brussels for this extraordinary sitting.
Als Parlementslid en als Elzasser verzet ik mij tegen de keuze van Brussel voor deze buitengewone vergadering.
EnglishAs the Member for Alsace, I am also very alive to the problems facing those who have to cross frontiers to work.
Als afgevaardigde uit de Elzas ben ik ook extra ontvankelijk voor de problemen waarmee de grensarbeiders te maken hebben.
EnglishAnyone travelling to Strasbourg by car or by rail would have been able to see for themselves that storms raged in Alsace as well.
Wie met de auto of trein naar Straatsburg is gekomen, heeft kunnen vaststellen hoeveel schade de storm ook in de Elzas heeft aangericht.
EnglishThis is why everyone in Europe, especially the young, needs the continuing presence of European democracy in the capital of Alsace.
Daarom is het voor iedereen in Europa, de jeugd voorop, van nut dat de Europese democratie een zetel houdt in de hoofdstad van de Elzas.
EnglishBut at the same time, let me appeal to the farmers from Alsace that when they come to Parliament on Friday, they bring some live animals with them.
Maar laat mij dan ook een oproep doen aan de veehouders uit de Elzas dat zij aanstaande vrijdag met levende dieren naar het Parlement komen.
EnglishThus, in the Alsace region alone, more than 6.5 million cubic metres of woodland has been devastated, which is essentially equivalent to one to three years ' harvests.
Alleen al in de Elzas werd meer dan 6,5 miljoen kubieke meter bomen vernield, wat overeenkomt met de oogst van een à drie jaar.
EnglishI simply hope that the French, and in particular those from Alsace, will be able to give their opinion on the subject and reject the Treaty of Amsterdam.
Ik hoop alleen maar dat de Fransen, en in het bijzonder de Elzassers, hun mening hierover kunnen geven en het Verdrag van Amsterdam verwerpen.
EnglishSo we can talk about Crémant d'Alsace, Crémant de Bourgogne, Crémant de Loire, Crémant du Jura, etc., and not just 'crémant ' on its own.
We spreken over crémant uit de Elzas, crémant uit Bourgogne, crémant uit de Loirestreek, crémant uit de Jura, enz. en we mogen de term crémant dus niet los gebruiken.
EnglishToday we will take note of what you say and have a glass or two of Alsace wine, although we do not know how much tax is put on it, but I suppose it is a lot.
Uw woorden indachtig zullen wij vanavond een glaasje Elzaswijn - of misschien zelfs wel twee - nuttigen waar ongetwijfeld ook hoge accijnzen op worden geheven.
EnglishWe must ensure that there is support for such activity as it plays an important role in preserving the fabric of rural society in a number of regions, such as in Alsace.
Nu is deze activiteit in heel wat regio's, waaronder de Elzas, van groot belang voor het plattelandsleven, en we mogen haar dus niet verloren laten gaan.
EnglishI would mention, by way of example, the serious difficulties that the Alsace region is encountering in terms of reducing the catastrophic effects of transit traffic by road.
Als voorbeeld wil ik de Elzas noemen, waar men ernstige moeilijkheden heeft om de rampzalige effecten van het transitovervoer over de weg te beperken.
EnglishMr President, I always have the privilege, when I make my way to Strasbourg, of driving through the wonderful regions of the Palatinate and Alsace, where I buy my wine.
-- Voorzitter, ik heb altijd het voorrecht wanneer ik naar Straatsburg rijd dat ik door prachtige regio's rijd, door de Pfalz en door de Elzas waar ik wijn haal.
EnglishCrémant d'Alsace differs in composition, grape variety and characteristics, from the crémants from the Loire, Burgundy, the Jura, etc. and it must remain different.
De crémant uit de Elzas is anders van samenstelling, van wijnstokras, van karakter dan de crémant uit de Loirestreek, uit Bourgogne, uit de Jura enz. en dat moet ook zo blijven.
EnglishMr President, today when I flew from Stockholm, in over Germany and then drove on down to historic Alsace, I could not help but feel grateful for this Europe of mine.
Mijnheer de Voorzitter, toen ik vandaag vanuit Stockholm over Duitsland vloog en verder met de auto naar de historische Elzas reed, had ik een goed gevoel over het Europa waarin ik woon.

Synoniemen (Engels) voor "Alsace":

Alsace