"already" in het Nederlands

EN

"already" - vertaling Nederlands

EN

already {bijwoord}

volume_up
already (ook: all, by now, yet, even if)
It already starts with deregulation; it already starts with the division of companies.
Het begint al bij de deregulering, het begint al bij de opsplitsing van bedrijven.
As has already been said, climate change is already happening here.
Dat is al eerder gezegd: Er is nu al sprake van een klimaatverandering.
That option had already been attempted and had already failed and there was no other.
Die optie is immers al een keer uitgeprobeerd, is al een keer mislukt en er is geen andere optie.
already (ook: by now, yet)
Mrs Schreyer, you have already acted as if all of this were already in the bag.
Mevrouw Schreyer, u heeft zojuist gesproken alsof alles reeds in kannen en kruiken is.
These agencies are generally already used to working within a regulated framework.
Deze bureaus functioneren doorgaans reeds binnen een degelijk regelgevingskader.
Moreover, we already receive generous allowances for precisely those expenses.
Wij hebben bovendien reeds royale vergoedingen voor juist dergelijke uitgaven.
already (ook: by now, yet)
That might already be, as I hope, the conclusion of the Council on 15 and 16 June.
Dat zou alvast - naar ik hoop - de conclusie kunnen zijn van de Raad van 15 en 16 juni.
Mr McCartin has already mentioned the right key words in his report.
De heer McCartin heeft in zijn verslag alvast de belangrijkste sleutelwoorden vermeld.
I would already like to thank Mr Olle Schmitt for his support for part of these amendments.
Ik dank de heer Olle Schmidt alvast voor zijn steun voor een deel van deze amendementen.
already (ook: by now, yet)
It's already immersed in social networks.
Het is alreeds ingebed in sociale netwerken.
The only alternative to growing raw tobacco is unemployment, in regions which are already suffering the highest unemployment levels in the EU.
Het enige alternatief voor de teelt van ruwe tabak is werkloosheid, in regio's die alreeds te kampen hebben met de hoogste werkloosheidscijfers van de hele Unie.
Mr President, as has already been underlined, criticism must be made of the lack of balance in the conciliation committee between Parliament and the Council.
Mijnheer de Voorzitter, het -alreeds aangetoonde - gebrek aan overeenstemming in het Bemiddelingscomité, tussen het Parlement en de Raad, valt niet goed te keuren.

Voorbeeldzinnen voor "already" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe negative consequences of liberalisation are already being felt by travellers.
De kwalijke gevolgen van liberalisering doen zich voor de reiziger nu al gelden.
EnglishWe may ask whether this will lead to a cancellation of projects already planned.
We kunnen ons afvragen of hierdoor reeds geplande projecten komen te vervallen.
EnglishRoads, schools and clinics are being built and many of them are already working.
Er worden wegen, scholen en klinieken gebouwd en vele daarvan zijn al in gebruik.
EnglishThey are unnecessary, as they are already contained in the Commission's proposal.
Deze zijn overbodig, omdat ze al in het voorstel van de Commissie zijn opgenomen.
EnglishThese agencies are generally already used to working within a regulated framework.
Deze bureaus functioneren doorgaans reeds binnen een degelijk regelgevingskader.
EnglishThere is a lot of money in already existing funds that is not used to the full.
In de bestaande fondsen zijn genoeg middelen aanwezig die niet gebruikt worden.
EnglishIndeed, the work we have done has already gained and secured widespread support.
Zo is een breed draagvlak ontstaan voor het werk dat wij tot nu toe hebben verzet.
EnglishAs you know, Mr MacCormick has already raised this question in a different way.
Zoals u weet heeft de heer MacCormick deze vraag al op een andere manier gesteld.
EnglishI have great admiration for what the accession countries have already achieved.
Ik heb veel bewondering voor de prestaties tot nu toe van de toetredingslanden.
EnglishThey've actually built two cities already in China and are preparing the third.
Ze hebben al twee steden gebouwd in China en zijn een derde aan het voorbereiden.
EnglishAs the rapporteur has already stated, it is a critical, but constructive report.
Zoals de rapporteur reeds zei, is het een kritisch, maar constructief verslag.
EnglishI think the Commissioner has already said which amendments are being accepted.
Ik dacht dat de commissaris reeds had gezegd welke amendementen worden aanvaard.
EnglishThe public already finds globalization difficult, as well as loss of identity.
De burger heeft al problemen met de globalisering en het verlies van identiteit.
EnglishIf it only served this purpose, closer cooperation would already be very useful.
Als dat het enige doel is, zou de nauwere samenwerking al heel nuttig kunnen zijn.
EnglishIn my home region, the farmers already have quite some experience of these things.
In mijn regio zijn de landbouwers inmiddels flink veel ervaring rijker geworden.
EnglishThe present division of funds between Objectives 3 and 4 is already quite similar.
Ook nu al geldt dezelfde verdeling van de middelen tussen doelstellingen 3 en 4.
EnglishMany border regions are already marginal areas with large structural deficits.
Veel grensstreken zijn nu al marginale gebieden met grote structurele tekorten.
EnglishThe equivalent communication for 2001 is already more than one month overdue.
De vergelijkbare mededeling voor het jaar 2001 is al meer dan een maand te laat.
EnglishThe Commission's proposal already gives the new committee considerable powers.
Het Commissievoorstel verleent het nieuwe comité al verstrekkende bevoegdheden.
EnglishWe have already received the draft national programmes from 21 Member States.
Van 21 lidstaten hebben wij inmiddels de nationale ontwerpprogramma's ontvangen.