"Alps" in het Nederlands

EN

"Alps" - vertaling Nederlands

volume_up
Alps {eigenn.}
NL
NL

"alp" - vertaling Engels

volume_up
Alpen {eigenn.}
EN
EN
EN

Alps {eigennaam}

volume_up
1. geografie
Alps
There are no limits on heavy goods traffic in the western Alps.
In de westelijke Alpen gelden geen beperkingen voor zware vrachtwagens.
France and Italy also have Alps, and the Pyrenees are also very vulnerable.
Frankrijk en Italië kennen ook Alpen, de Pyreneeën zijn ook zeer kwetsbaar.
The environmental situation in the Alps is particularly problematic.
De milieusituatie in de Alpen is bijzonder complex.
NL

alp {de}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "Alps" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishSince I am also a resident of the Alps, I will concentrate rather more on this area.
Aangezien ook ik een alpenbewoner ben, concentreer ik mij ietwat meer op dat gebied.
EnglishFrance and Italy also have Alps, and the Pyrenees are also very vulnerable.
Frankrijk en Italië kennen ook Alpen, de Pyreneeën zijn ook zeer kwetsbaar.
EnglishThere must also be some restriction of the number of lorries passing through the Alps.
Er moet ook een begrenzing zijn van het aantal vrachtwagens door de Alpen.
EnglishIn terms of the Alps in general, we have a set of very different rules.
We hebben, wat het Alpengebied in zijn geheel betreft, zeer uiteenlopende regelingen.
EnglishWe note that in the Alps, the glaciers have been melting since 1820.
Wij stellen vast dat de gletsjers in de Alpen zich sinds 1820 terugtrekken.
EnglishWe have a jet-copter, a son, two cats and a place in the Alps.
We hebben 'n straalkopter, een zoon...... twee katten en 'n huisje in de Alpen.
EnglishThat is the only real solution to the problem of transit traffic in the Alps.
Dat is de enige echte oplossing voor het vervoer door de Alpen.
EnglishIn the explanatory note to that amendment, reference is made to the Alps.
In de motivering van dat amendement refereert men aan de Alpen.
EnglishAfter Austria, the Alps barrier is now also disappearing in Switzerland.
Na Oostenrijk verdwijnt de Alpen-barrière nu ook in Zwitserland.
EnglishThere are no limits on heavy goods traffic in the western Alps.
In de westelijke Alpen gelden geen beperkingen voor zware vrachtwagens.
EnglishThe height of these mountains on either side of this valley is greater than the Alps in most cases.
Aan elke kant van de vallei zijn deze bergen meestal hoger dan de Alpen.
EnglishIn the winter, when you are skiing in the Alps, you may experience ultraviolet radiation.
Wanneer je 's winters in de Alpen skiet, is er misschien wel UV-straling, maar dat is allemaal UVA.
EnglishI would like to add a few words on the International Convention on the Protection of the Alps.
Dan wil ik graag nog iets zeggen over de Conventie over de Alpen.
EnglishBut there is also congestion on the French side of the Alps.
Maar ook aan de Franse zijde van de Alpen doen zich verstoppingen voor.
EnglishThe Alps provide a reservoir of potable water; one which we need.
De Alpen vormen een drinkwaterreservoir, en dat hebben we nodig.
EnglishPiggyback is the obvious answer to the unavoidable need to cross the Alps.
Er moet echter veel verkeer door de Alpen en daarom dienen we het rail-routevervoer verder te ontwikkelen.
EnglishFor once the Alps are destroyed, you 'll find yourselves under water all year long!
Als de Alpen eenmaal vernietigd zijn, zult u in uw land het hele jaar door met watersnood worden geconfronteerd.
EnglishIt should be possible to transfer trailer and container loads to the railways for transport across the Alps.
Vrachtwagentransporten en containerladingen moeten per spoor door de Alpen kunnen gaan.
EnglishThey carry rainwater and ice water from the Alps and the Carpathians to the North Sea and the Baltic.
Zij voeren regenwater en smeltwater uit de Alpen en de Karpaten af naar de Noordzee en de Oostzee.
EnglishThe situation has worsened dramatically, particularly in the case of north-south transit traffic through the Alps.
Met name bij het transitoverkeer over de Alpen is de situatie dramatisch verslechterd.

Synoniemen (Engels) voor "Alps":

Alps
English