"alpine" in het Nederlands

EN

"alpine" - vertaling Nederlands

NL
NL

"alpine" - vertaling Engels

EN
EN

alpine {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
These changes in the alpine world are accelerating.
Deze veranderingen in de alpine wereld versnellen.
This red dot marks the Great Basin of North America, and I'm involved with an alpine biodiversity project there with some collaborators.
Deze rode stip markeert het Grote Bekken van Noord-Amerika, en ik ben daar met een aantal medewerkers bezig met een project van alpine biodiversiteit.
More than 40 000 jobs were lost at Voest Alpine, but since privatization the firm is now back in profit and is certain to...
Bij Voest Alpine werden meer dan 40.000 banen geschrapt, maar na de privatisering maakt het bedrijf grote winsten en biedt het eigenlijk de zekerheid dat men met een gecombineerde...
Equally important, a viable solution has now been found for alpine transit.
Even belangrijk is dat we een levensvatbare oplossing hebben gevonden voor het transitvervoer door de Alpen.
The next item is the continuation of the joint debate on Alpine transit.
Aan de orde is de voortzetting van het gecombineerde debat over het transitvervoer door de Alpen.
We must also recognize the need to protect the Alpine environment, including the Alpine areas of Switzerland.
We moeten ook erkennen dat het noodzakelijk is het milieu in de Alpen te beschermen, ook de Zwitserse Alpen.
NL

alpine {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Deze veranderingen in de alpine wereld versnellen.
These changes in the alpine world are accelerating.
Deze rode stip markeert het Grote Bekken van Noord-Amerika, en ik ben daar met een aantal medewerkers bezig met een project van alpine biodiversiteit.
This red dot marks the Great Basin of North America, and I'm involved with an alpine biodiversity project there with some collaborators.
Bij Voest Alpine werden meer dan 40.000 banen geschrapt, maar na de privatisering maakt het bedrijf grote winsten en biedt het eigenlijk de zekerheid dat men met een gecombineerde...
More than 40 000 jobs were lost at Voest Alpine, but since privatization the firm is now back in profit and is certain to...

Voorbeeldzinnen voor "alpine" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe same applies to the other Alpine passes that are crossed by transit routes.
Dat is ook het geval in andere Alpenvalleien waardoor de transitowegen lopen.
EnglishAn expansion of motorways in the Alpine region would therefore not be necessary.
Van uitbreiding van het snelwegennet in de Alpenregio mag derhalve geen sprake zijn.
EnglishThe second relates to ratification of the Transport Protocol to the Alpine Convention.
Ten tweede: de ratificatie van het vervoersprotocol bij de Alpenovereenkomst.
EnglishBut the people who live in the Alpine regions also have a right to a healthy environment.
De bewoners van de alpenregio's hebben echter ook recht op een gezond milieu.
EnglishThe Commissioner mentioned, for example, the transport protocol to the Alpine Convention.
De commissaris heeft bijvoorbeeld het Vervoerprotocol bij de Alpenovereenkomst genoemd.
EnglishThe Alpine regions are a part of Austria, but not only of Austria.
De alpiene regio's maken deel uit van Oostenrijk, maar niet alleen van Oostenrijk.
EnglishCould the Commissioner tell me when the Pyrenees will have its own 'Alpine Convention '?
Kan de commissaris mij vertellen wanneer de Pyreneeën hun eigen ' Alpenconventie? krijgen?
EnglishWhat we need here is a uniform set of rules for the whole Alpine region.
Wij hebben hier uniforme regelingen voor het hele Alpengebied nodig.
EnglishIt makes no mention of the people of Austria and the Alpine region.
De mensen in Oostenrijk en het Alpengebied worden daarin niet genoemd.
EnglishIts significance goes beyond Austria and even the Alpine region as a whole.
Het belang overstijgt Oostenrijk en ook het hele Alpengebied.
EnglishAlpine transit is an integral problem which needs to be addressed in integral terms.
De problematiek van het transalpiene verkeer vormt één geheel en moet ook als zodanig bekeken worden.
EnglishTo answer Mrs van Dijk, the European Community is obviously party to the Alpine Treaty.
De Europese Gemeenschap is uiteraard partij bij het Alpenverdrag, zo antwoord ik mevrouw Van Dijk.
EnglishThe next item is the continuation of the joint debate on Alpine transit.
Aan de orde is de voortzetting van het gecombineerde debat over het transitvervoer door de Alpen.
EnglishThe Commission would thus also be put into a position to watch over Alpine protection.
Daardoor wordt de Commissie ook in staat gesteld toe te zien op de bescherming van het alpengebied.
EnglishWe cannot look separately at Brenner, toll roads and Alpine transit.
De Brenner, de tolproblematiek en het transitverkeer kunnen niet van elkaar gescheiden worden.
EnglishIn the world of the arctic and alpine environments, where the ice is, it's real and it's present.
Aan de polen en in de alpiene milieus waar ijs is, is [klimaatverandering] echt aanwezig.
EnglishFor we have a particular responsibility to the people and their alpine habitat.
We hebben immers een bijzondere verantwoordelijkheid tegenover de mensen in het Alpengebied en hun milieu.
EnglishIn the Alpine regions, for example, the institution of voluntary fire brigades is taken for granted.
In het Alpengebied is de vrijwillige brandweer bijvoorbeeld een vanzelfsprekend gegeven.
EnglishTransit traffic in a sensitive Alpine region is the secondary issue.
Het gaat slechts secondair om de nadelen van het transitoverkeer voor het kwetsbare Alpengebied.
EnglishI can, however, accept Amendment No 3, which calls for a reference to the Alpine Convention.
Amendement 3, waarin gevraagd wordt om een verwijzing naar het Alpenverdrag, kan ik wel overnemen.