EN

alongside {voorzetsel}

volume_up
Alongside rights, of course, as everyone realises, there are duties.
Zoals iedereen zal begrijpen, bestaan er naast rechten natuurlijk ook plichten..
They do not tolerate independent organisations and other centres of power alongside them.
Ze dulden geen onafhankelijke organisaties en andere machtscentra naast zich.
It is a particular pleasure for me to be speaking alongside President Barroso.
Het is een bijzonder genoegen hier het woord te mogen voeren naast voorzitter Barroso.
We in the Union must not sit back; we must organise social stability alongside monetary stability.
Behalve monetaire stabiliteit moeten wij ook sociale stabiliteit tot stand brengen.
Alongside these outward adaptations to reality, though, we are also altering the comitology procedure within MiFID.
Behalve deze formele aanpassingen aan de realiteit wijzigen we echter ook de comitologieprocedure binnen de MiFID.
There should be a European instrument for crisis management, alongside majority voting in the Council, of course.
Behalve een meerderheidsbesluit binnen de Raad dient er vanzelfsprekend ook een Europees instrument te zijn om deze crisis te beheersen.
alongside (ook: beside)

Voorbeeldzinnen voor "alongside" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAlongside positive points, there are also a few negative points to be identified.
Voorzitter, naast positieve punten zijn er ook wat negatieve punten te vinden.
EnglishMy group also places question marks alongside two specific Commission proposals.
Mijn fractie plaatst ook vraagtekens bij twee concrete voorstellen van de Commissie.
EnglishIt will include important elements of mutual recognition, alongside harmonisation.
Zij omvatten belangrijke elementen als wederzijdse erkenning en harmonisering.
EnglishAlongside the Council's formal legal argument, the Commission also has objections.
Naast dit formeel juridische argument van de Raad heeft ook de Commissie bezwaren.
EnglishAlongside this action plan for Africa, there is apparently a new plan by the FAO.
Naast dit actieplan voor Afrika, bestaat er naar verluidt een nieuw plan van de FAO.
EnglishNaturally, we hope that the entire donor community will stand alongside us.
Wij hopen uiteraard dat de hele donorgemeenschap zich bij ons zal aansluiten.
EnglishIt is a particular pleasure for me to be speaking alongside President Barroso.
Het is een bijzonder genoegen hier het woord te mogen voeren naast voorzitter Barroso.
EnglishFor me, as a liberal, it is always a pleasure to work alongside Mr Evans.
Voor mij als liberaal is het altijd prettig om met de heer Evans samen te werken.
EnglishRather, the Commission is called upon to work alongside the US Government.
Wij dringen bij de Commissie zelfs aan op samenwerking met de Amerikaanse regering.
EnglishWhatever the candidates say has to be laid alongside what the people say.
Wat de kandidaten ook zeggen moet geplaatst worden naast wat de mensen zeggen.
EnglishI would also like to fight alongside you to achieve a standard for low-energy housing.
Ik zou samen met u voor een norm voor energiezuinige huizen willen vechten.
EnglishWhat is needed is a strong Parliament alongside a strong Commission, Mr Prodi.
Wij willen een sterk Parlement en een sterke Commissie, mijnheer Prodi.
EnglishThey do not tolerate independent organisations and other centres of power alongside them.
Ze dulden geen onafhankelijke organisaties en andere machtscentra naast zich.
EnglishAlongside rights, of course, as everyone realises, there are duties.
Zoals iedereen zal begrijpen, bestaan er naast rechten natuurlijk ook plichten..
EnglishMr President, I would like to start by thanking those I have worked alongside.
Voorzitter, laat ik beginnen met mijn dank uit te spreken aan het adres van mijn collega's.
EnglishRail transport must be subjected to an honest appraisal that weighs benefits alongside costs.
Het spoorwegvervoer moet worden onderworpen aan een eerlijke kosten-batenanalyse.
EnglishThis minority has however lived peacefully alongside the Muslim majority for decades.
Deze minderheid leeft echter al tientallen jaren vreedzaam samen met de moslimmeerderheid.
EnglishWe have, alongside this, an absolute commitment to the universal service obligation.
Daarnaast wensen wij de verplichting tot universele dienstverlening absoluut te respecteren.
EnglishBy and large the Christians have lived alongside their neighbours for many years in peace.
Over het geheel genomen hebben de christenen jarenlang in vrede met hun buren gewoond.
EnglishMoreover, we now have Blair’ s theorem, which has taken its place alongside that of Pythagoras.
Nu blijft het bij de stelling van Blair, naast de bekende stelling van Pythagoras.

Synoniemen (Engels) voor "alongside":

alongside
English