"along" in het Nederlands

EN

"along" - vertaling Nederlands

NL
NL

EN along
volume_up
{bijwoord}

along (ook: as, straight past, up, past)
We've been evolving just as long, just along different paths.
We zijn geëvolueerd, al even lang, maar langs verschillende wegen.
They are traced just by their known anatomical path along vasculature.
Ze worden alleen via hun bekende anatomische pad langs de vasculatuur gevolgd.
In plain terms, this translates into noise barriers along motorways.
In gewoon Nederlands heet dat het oprichten van geluidsschermen langs autowegen.

Synoniemen (Engels) voor "along":

along
English

Voorbeeldzinnen voor "along" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishTheir culture is being destroyed, along with the animals upon whom they depend.
Hun cultuur wordt vernietigd, tegelijk met de dieren waarvan ze afhankelijk zijn.
EnglishHowever, I, along with the Liberal Group, also have a few points of criticism.
Voor mij en de liberale fractie zijn er echter ook een aantal punten van kritiek.
EnglishIf not, maybe this is something that I, along with others, can do something about.
Zo niet, dan is dit wellicht iets waar ik samen met anderen iets aan kan doen.
EnglishHe convinced our folks that he needed to go to Europe, and I needed to come along.
Hij overtuigde onze ouders ervan dat hij naar Europa moest... en dat ik mee moest.
EnglishI voted against the committee proposal along with other members of my Group.
Ik heb met de andere leden van mijn fractie tegen het commissievoorstel gestemd.
EnglishThere is no freedom of religion, and there is no secularism along French lines.
Er is geen vrijheid van godsdienst, en er is geen secularisme naar Frans voorbeeld.
EnglishAnd then you explained how you intended to progress along the road to peace.
Bovendien hebt u ons uiteengezet hoe u denkt voort te gaan op de weg naar vrede.
EnglishIn conclusion, Commissioner, we will go along with you, but with our eyes open.
Tot slot, geachte commissaris, volgen wij u, maar wij volgen u wel heel aandachtig.
EnglishIf the economy is limping along, the currency will be weakened in the long term.
Als het slecht gaat met de economie, wordt de munt op de lange termijn ook verzwakt.
EnglishI, along with many other colleagues, am concerned about that different approach.
Ik en veel van mijn collega's maken ons zorgen over deze afwijkende aanpak.
EnglishAll along, all fantasy books have always had maps, but these maps have been static.
Heel lang hebben alle fantasieboeken mappen gehad maar die kaarten waren statisch.
EnglishI, along with others, believed that it was possible radically to change the world.
Net als anderen heb ook ik geloofd dat je de wereld radicaal kunt veranderen.
EnglishEarlier this week, we debated the Sainjon report which is along the same lines.
Wij bespraken deze week reeds het verslag-Sainjon dat in dezelfde lijn ligt.
EnglishThe Amsterdam Treaty represents progress along the road to equal opportunities.
Het Verdrag van Amsterdam is een stap naar voren op weg naar gelijke kansen.
EnglishIn addition, the Karen villages along the border are once again coming under attack.
Daarnaast zien wij dat de Karen-dorpen weer worden aangevallen in de grensstreek.
EnglishI therefore think it is good that the Commissioner is now talking along those lines.
Ik vind het dan ook een goede zaak dat de commissaris zich nu in die zin uitlaat.
EnglishIt is essential that the Commission be able to go along with this line of thought.
Het is van het allergrootste belang dat de Commissie deze gedachtengang kan volgen.
EnglishI cannot go along with that and I am therefore going to vote against the report.
Hier wil ik niet aan meewerken en ik zal dan ook tegen het verslag stemmen.
EnglishThat is why all of this is along the right lines, and why it is extremely important.
Ik denk daarom dat wij nu op de goede weg zijn en dat is bijzonder belangrijk.
EnglishWe now have this piece of legislation, along with the case law on the subject.
We hebben nu deze richtlijn, en we hebben de rechtsspraak over deze kwestie.