EN

alone {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
That crucial point alone demonstrates that these proposals are a political fudge.
Alleen al uit dat cruciale feit blijkt dat deze voorstellen politieke humbug zijn.
But the Commission cannot be alone in bearing the consequences of its conduct.
De Commissie kan echter niet alleen de gevolgen voor haar handelwijze dragen.
This alone makes amendment of the directive and other measures necessary.
Alleen daarom zijn een wijziging van de richtlijn resp. andere maatregelen nodig.
They actually stick by intermolecular forces alone, van der Waals forces.
Ze kleven louter door intermoleculaire krachten, van der Waalskrachten.
It cannot be governed by market forces and competition alone.
Deze sector kan niet louter aan de leiband van de markt en de concurrentie lopen.
We discovered they work by intermolecular forces alone.
We ontdekten dat ze louter door intermoleculaire krachten werken.
This is simply going it alone and, Mrs Pack, I am very sorry that you have decided to depart from the route of cooperation which we were only too happy to travel.
Dat is soleren, en mevrouw Pack, ik ben er zeer bedroefd over dat u de weg van samenwerking, die wij graag willen gaan, hiermee verlaat.
The people alone have the authority to resolve their problems.
De enigen die bevoegd zijn om de problemen op te lossen zijn de volkeren zelf.
Wij zijn de enigen die dit kunnen.
They alone can bring down the bastion of nationalism.
Zij zijn de enigen die het nationalistische bastion kunnen slechten.

Voorbeeldzinnen voor "alone" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishNations have been left alone because they have built walls rather than bridges.
Naties zijn alleen gelaten doordat ze muren hebben gebouwd in plaats van bruggen.
EnglishThat crucial point alone demonstrates that these proposals are a political fudge.
Alleen al uit dat cruciale feit blijkt dat deze voorstellen politieke humbug zijn.
EnglishThe abolition of steel jaw traps alone will not necessarily solve the problem.
Het niet langer gebruiken van wildklemmen lost het probleem niet noodzakelijk op.
EnglishEurope ’ s ambitions cannot be bounded by the great market or by free trade alone.
Het Europese project kan niet beperkt blijven tot de vrije markt, tot vrijhandel.
EnglishThe costs of the disposal of carcasses must be borne by the United Kingdom alone.
De kosten van de opruiming van de krengen moet het Verenigd Koninkrijk zelf dragen.
EnglishInnovation, creativity, development comes not from the ideas in our mind alone.
Innovatie, creativiteit, ontwikkeling komen niet alleen van de ideeën in ons brein.
EnglishHowever, legislation alone is not enough to counter discrimination effectively.
Wetgeving alleen is echter niet genoeg om discriminatie doeltreffend te bestrijden.
EnglishFor this reason alone the Commission should not be putting forward more law.
Alleen al daarom moet de Commissie niet met nog meer wetgevingsvoorstellen komen.
EnglishWe can never in a million years solve Europe's environmental problems alone.
Wij kunnen de Europese milieuproblemen nooit als afzonderlijke landen oplossen.
EnglishAs Mr Cunha has just said, the volume of trade alone would make us significant.
Zoals de heer Cunha net zei, zijn we alleen al van belang vanwege ons handelsvolume.
EnglishAid alone is not enough: every nation needs freedom just as much as it needs bread.
Hulp alleen is niet genoeg: elk volk heeft vrijheid net zo hard nodig als voedsel.
EnglishIn Ireland alone, transport is the third largest contributor to CO2 emissions.
In Ierland is openbaar vervoer de op twee na grootste veroorzaker van CO2-emissies.
EnglishLast year saw 997 billion dollars in corporate fraud alone in the United States.
Vorig jaar was er 997 miljard dollar bedrijfsfraude alleen al in de Verenigde Staten.
EnglishIn India alone, in terms of family welfare, we are already spending ECU 200 million.
Alleen al voor India trekken wij 200 miljoen ecu uit ten behoeve van het gezin.
EnglishIn Scotland they paid out nearly ECU 0.5m in interest payments in 1995 alone.
In Schotland heeft men alleen al in 1995 bijna 0, 5 miljoen ecu rente betaald.
EnglishThat alone will lead to new jobs and the preservation of existing jobs in Europe.
Alleen dat leidt tot nieuwe werkgelegenheid en behoud van werkgelegenheid in Europa.
EnglishBut the Commission cannot be alone in bearing the consequences of its conduct.
De Commissie kan echter niet alleen de gevolgen voor haar handelwijze dragen.
EnglishTwenty-three instances of this have occurred in the last couple of weeks alone.
Alleen al in de afgelopen weken zijn er 23 van dit soort voorvallen geweest.
EnglishIt is clear that a successful foreign policy cannot stand on one pillar alone.
Het is duidelijk dat een succesvol buitenlands beleid niet op één pijler kan rusten.
EnglishI was elected on a mandate to combat politicians ' inability to leave things alone.
Ik ben gekozen op grond van een mandaat om te strijden tegen politieke bemoeizucht.