"almost never" in het Nederlands

EN

"almost never" - vertaling Nederlands

EN

almost never [voorbeeld]

volume_up
almost never
volume_up
vrijwel nooit [vb.]
The chief difference between Britain and France in this field is that when an asylum claim in the United Kingdom is refused, deportation almost never follows.
Het voornaamste verschil tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk op dit gebied is dat wanneer in het eerstgenoemde land een asielaanvraag wordt afgewezen er vrijwel nooit uitzetting volgt.

Voorbeeldzinnen voor "almost never" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishExperience has shown that zero tolerance can almost never be guaranteed.
In de werkelijkheid zien we toch dat de nultolerantie bijna nooit haalbaar is.
EnglishThey would get all dressed up and wait for him, but he would almost never come.
Ze kleedden zich op, ze wachtten op hem, maar hij kwam bijna nooit.
EnglishI almost never show them off because of the issue of the idea of failure.
Ik toon ze bijna nooit, omwille van het probleem van het idee van falen.
EnglishThey don't understand that these things seem the same, but they're almost never the same.
Ze begrijpen niet dat deze dingen hetzelfde lijken maar het praktisch nooit echt zijn.
EnglishThe human factor is never, or almost never, taken into account.
Er wordt echter nooit, of bijna nooit, rekening gehouden met de menselijke factor.
EnglishThis is one field where rhetoric and action almost never meet.
Dit is een van die gebieden waarop het bijna altijd bij mooie woorden blijft.
EnglishAfter all, a single majority vote is almost never mentioned in the Treaty.
Pet slot van rekening wordt er in het Verdrag bijna nergens gesproken over een gewone meerderheid.
EnglishOne in a million, one in a billion -- they're both almost never.
Een op een miljoen, een op een miljard -- Dat is allebei bijna nooit.
EnglishBecause by definition, news is something that almost never happens.
Want nieuws is per definitie iets dat bijna nooit gebeurt.
EnglishOne almost never comes across a report which proposes that an institution or organisation should be abolished.
Je komt zo goed als nooit een verslag tegen waarin wordt voorgesteld om een instelling of organisatie op te heffen.
EnglishYou almost never hear someone say the office.
Je hoort bijna nooit mensen het kantoor noemen.
EnglishBut evolution is a balance: where you have fast change, you also have ultra-conservation -- things that almost never change.
Maar de evolutie is een evenwicht: waar iets snel verandert, heb je ook ultra-behoud - dingen die bijna nooit veranderen.
EnglishIf, for example, terrorism almost never happens, it's really hard to judge the efficacy of counter-terrorist measures.
Als, bijvoorbeeld, terrorisme bijna nooit voorkomt, is het moeilijk om te bepalen hoe effectief anti-terrorismemaatregelen zijn.
EnglishThey almost never do more than that.
EnglishThe particularly dreadful thing about it is that the splinters from the cluster bombs that remain in the human body are almost never capable of being removed.
Het ergste daarbij is dat de splinters die in het lichaam achterblijven, bijna nooit meer te verwijderen zijn.
EnglishI almost never cook with it.
EnglishCA: So you make an effort to ensure the documents are legitimate, but you actually almost never know who the identity of the source is?
CA: Dus jullie doen moeite om er zeker van te zijn dat de documenten echt zijn. ~~~ Terwijl jullie eigenlijk zelden weten wie de bron van de informatie is.
EnglishThe chief difference between Britain and France in this field is that when an asylum claim in the United Kingdom is refused, deportation almost never follows.
Het voornaamste verschil tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk op dit gebied is dat wanneer in het eerstgenoemde land een asielaanvraag wordt afgewezen er vrijwel nooit uitzetting volgt.

Vergelijkbare vertalingen voor "almost never" in Nederlands

never bijwoord
almost bijwoord
better late than never
almost all
almost ready