EN

ally {zelfstandig naamwoord}

volume_up
We also have to insist on democracy in those countries that are supposed to be our allies.
Men moet ook in de zogeheten geallieerde landen democratie eisen.
Our American allies, for misleading reasons, have not always joined us in this fight.
Onze Amerikaanse geallieerde bondgenoten hebben zich om bedrieglijke redenen nog altijd niet bij ons aangesloten in deze strijd.
Since the evening of 24 March, the allied air force has been attacking targets in Yugoslavia.
Sedert de avond van 24 maart voeren de geallieerde strijdkrachten luchtaanvallen op doelwitten in Joegoslavië uit.
Throughout the Cold War, Turkey was a steadfast ally on the side of the West.
Turkije was gedurende de hele koude oorlog een trouwe bondgenoot van het Westen.
These days, we consider Russia to be an ally and supplier of energy.
Tegenwoordig zien we Rusland als een bondgenoot en leverancier van energie.
The United States of America is Europe’ s biggest and best ally.
-- De Verenigde Staten van Amerika zijn Europa's belangrijkste en beste bondgenoot.

Voorbeeldzinnen voor "ally" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThroughout the Cold War, Turkey was a steadfast ally on the side of the West.
Turkije was gedurende de hele koude oorlog een trouwe bondgenoot van het Westen.
EnglishUkraine, however, cannot throw itself into the arms of one single ally.
Oekraïne kan zich echter niet in de armen van één enkele bondgenoot werpen.
EnglishI therefore call upon the Commission to be our ally in this reform.
Ik roep de Commissie daarom op om onze bondgenoot te zijn bij deze hervorming.
EnglishI would say the same thing to our important ally, the United States of America.
Datzelfde geldt ook voor een belangrijke bondgenoot, namelijk de Verenigde Staten van Amerika.
EnglishI knew, Mr President, that I would find an ally in the European Parliament.
Mijnheer de Voorzitter, ik wist dat ik in het Europees Parlement een bondgenoot zou vinden.
EnglishToday, the Commission is my ally, in spite of the fact that the reform does not go far enough.
Vandaag is de Commissie mijn bondgenoot, ook al gaat de hervorming niet ver genoeg.
EnglishThese days, we consider Russia to be an ally and supplier of energy.
Tegenwoordig zien we Rusland als een bondgenoot en leverancier van energie.
EnglishThe United States of America is Europe’ s biggest and best ally.
-- De Verenigde Staten van Amerika zijn Europa's belangrijkste en beste bondgenoot.
EnglishUnfair competition is the biggest ally of protectionist impulses.
Die praktijken maken de toch al problematische situatie nog veel ernstiger.
EnglishI am talking about the NATO alliance, with the United States of America as a strong ally.
Ik bedoel het NAVO-bondgenootschap met als sterke bondgenoot de Verenigde Staten van Amerika.
EnglishFor many years Turkey has been our neighbour, ally and partner.
Turkije is al vele jaren lang een buurland, bondgenoot en partner van ons.
EnglishPutin, on the other hand, congratulated his ally on his victory.
Poetin heeft zijn bondgenoot echter gefeliciteerd met diens overwinning.
EnglishI would like the European Parliament to be our closest ally and supporter in this process.
Ik hoop dat het Europees Parlement bij dit proces onze belangrijkste steun en bondgenoot zal zijn.
EnglishI hope that this House will be our firmest ally in supporting those efforts.
Ik hoop dat het Europees Parlement bij het bieden van die steun onze betrouwbaarste bondgenoot zal zijn.
EnglishYet Egypt - as we have heard from Mr Posselt - is a friend and ally.
Dat neemt niet weg dat Egypte - zoals de heer Posselt al zei - een vriend en bondgenoot van ons is.
EnglishThat is one of the problems that we have with Turkey, which is an important partner and ally.
Dit is een van de problemen in onze betrekkingen met onze belangrijke partner en bondgenoot Turkije.
EnglishThe Taliban's closest ally, Pakistan, intervened without success.
Pakistan, de meest nauwe bondgenoot van de Taliban, heeft vergeefs geprobeerd om te interveniëren.
EnglishToday the same fate faces European industry if we cannot make change our ally.
Vandaag wacht de Europese industrie hetzelfde lot, als wij onze bondgenoot niet tot verandering kunnen bewegen.
EnglishThis poverty, this marginalisation is the best ally of the extreme paramilitary organisations.
Die armoede en die marginalisatie zijn de beste bondgenoten van de extreme paramilitaire organisaties.
EnglishIt will be a good ally for us in the European Union.
In dit land woont een Duitse minderheid, die de nodige rechten geniet.

Synoniemen (Engels) voor "ally":

ally
English