"to allow for" in het Nederlands

EN

"to allow for" - vertaling Nederlands

EN

to allow for {werkwoord}

volume_up
Early steps need to be taken to allow for the problems of aging, rural depopulation, international migration and, above all, the environment.
Wij moeten ook dringend rekening houden met de vergrijzing, de plattelandsvlucht, de internationale migraties en vooral het milieu.
We should recognise the situation in Germany and Austria and allow an extension on the use of some of these brand new plants.
Wij moeten rekening houden met de situatie in Duitsland en Oostenrijk en toestaan dat een aantal van deze gloednieuwe fabrieken langer in bedrijf blijven.

Voorbeeldzinnen voor "to allow for" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAllow me to examine the Commissioner’ s communication in greater depth, however.
Maar sta me toe toch even dieper in te gaan op de mededeling van de Commissaris.
EnglishHowever, allow me to address in detail the amendments, which have been proposed.
Staat u mij echter toe om de voorgestelde amendementen in detail te behandelen.
EnglishI do not believe we should allow junior doctors to be able to practice medicine.
Ik vind dat wij artsen in opleiding niet mogen toestaan als artsen te handelen.
EnglishI hope you will allow me, Madam President, to call your attention to that point.
Sta mij toe, mevrouw de Voorzitter, dat ik daar nogmaals uw aandacht op vestig.
EnglishThis will allow the development and dissemination of good methods and practices.
Op die wijze kunnen methoden en best practices worden ontwikkeld en verspreid.
EnglishAllow me to make a few introductory remarks before responding to your questions.
Ik zal een paar inleidende opmerkingen maken alvorens in te gaan op uw vragen.
EnglishYet we should not allow the Council to dodge its responsibility in this respect.
Maar ook de Raad kan hier niet van zijn verantwoordelijkheid worden ontslagen.
EnglishMr President-in-Office of the Council, allow me to hide my amazement at your reply.
Mijnheer de Raadsvoorzitter, sta mij toe niet verbaasd te zijn over uw antwoord.
EnglishFinally, we are going to allow the harmonisation of conditions of competition.
Eindelijk gaan we nu harmonisering van de concurrentievoorwaarden mogelijk maken.
EnglishThe package will allow the European Union to deliver more, faster and better aid.
Met dit pakket zal de Europese Unie meer, snellere en betere hulp kunnen verlenen.
EnglishAll of you would like to speak, but the Rules of Procedure do not allow for this.
U zou allemaal het woord wel willen voeren, maar dat staat het Reglement niet toe.
EnglishHowever, our ideals and our principles do not allow us to accept such an approach.
Onze idealen en onze principes verbieden het ons echter om daaraan mee te doen.
EnglishMr President, the three interventions allow me to formulate one single comment.
Mijnheer de Voorzitter, ik kan op die drie interventies reageren met één antwoord.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, allow me to make it quite clear from the start.
Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, laat mij van in het begin duidelijk zijn.
EnglishThe European Union must not allow itself to be pushed from the path it has chosen.
De Europese Unie mag zich hierdoor niet van de ingeslagen weg laten afbrengen.
EnglishPerhaps you will allow me to draw your attention once more to a few elements.
Misschien dat ik een paar elementen nog eens onder uw aandacht zou mogen brengen.
EnglishYou have a consensus proposal here which, I think, will allow us to move forward.
Dat is denk ik een voorstel dat op consensus kan rekenen en ons verder kan brengen.
EnglishOur North American competitors do not allow themselves to be so easily deprived.
Onze Noord-Amerikaanse concurrenten laten zich niet zo gemakkelijk inpakken.
EnglishWithout this fundamental legal basis our actions will not allow us to be coherent.
Zonder een dergelijke juridische basis zullen we nooit consistent kunnen optreden.
EnglishMr Schulz, allow me to say that you cannot always know what others have requested.
Mijnheer Schulz, u wenst blijkbaar geen rekening te houden met wat anderen vragen.

Vergelijkbare vertalingen voor "to allow for" in Nederlands

for voorzetsel
for voegwoord