"to allow access" in het Nederlands

EN

"to allow access" - vertaling Nederlands

EN

to allow access {werkwoord}

volume_up
to allow access
volume_up
toegang verschaffen {ww.}

Voorbeeldzinnen voor "to allow access" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe contribution per person is too small to allow everyone access to the programme.
De bijdrage per jongere is te gering om iedereen toegang tot het programma te geven.
EnglishA Community framework would allow equitable access to port activities.
Een communautair kader zou eerlijke toegang tot de havenactiviteiten mogelijk maken.
EnglishA weak link in the chain may allow access to the market to easily.
Een zwakke schakel in de ketting kan de toegang tot de markt te gemakkelijk maken.
EnglishI wholeheartedly support measures to allow public access to environmental information.
Ik stem van harte in met de maatregelen voor toegang van het publiek tot milieu-informatie.
EnglishWe should establish actions which allow us to access the structural and cohesion funds.
De structuur- en cohesiefondsen moeten toegankelijker worden gemaakt.
EnglishWashington stubbornly refuses to allow poor countries free access to generic medicines.
Washington weigert hardnekkig de arme landen toegang te verschaffen tot generieke medicijnen.
EnglishThe WEU has already taken the decision to allow the EU direct access to these structures.
De WEU heeft er reeds mee ingestemd de Unie rechtstreekse toegang tot deze structuren te verlenen.
EnglishWe want, very importantly, to allow public access to the data.
We willen - en dat is heel belangrijk - dat het publiek toegang tot de gegevens kan krijgen.
EnglishIt's not that our technologies -- they provide access, they allow us to create pieces of creative work.
Niet dat onze technologie -- die geeft ons wel toegang en laat ons creatief werk produceren.
EnglishIt will allow them direct access to Chilean fish stocks.
Ze zullen rechtstreeks toegang hebben tot de Chileense visbestanden.
EnglishWe should allow visitors access to the House so that they can see the openness with which we operate.
Wij moeten bezoekers in het Parlement binnenlaten, zodat ze kunnen zien dat wij in alle openheid werken.
EnglishIt is patently failing to allow humanitarian access to some three million people in Darfur.
De regering blijft hardnekkig weigeren om humanitaire hulp toe te staan voor ongeveer drie miljoen mensen in Darfoer.
EnglishThey allow access to a company's capital and are one of the two forms of new equity issue.
Deze geven toegang tot het vermogen van een bedrijf en vertegenwoordigen een van de twee vormen van kapitaalvermeerdering.
EnglishFirstly, we are calling for a tool to be made available to us that will allow us access to more precise information.
Ten eerste vragen wij om een hulpmiddel waarmee wij toegang kunnen krijgen tot nauwkeurigere informatie.
EnglishThis is necessary so that they can allow effective access to their markets and, of course, so that they can gain access to our markets.
Dat is nodig om toegang te kunnen verlenen tot hun markt en zelf toegang tot onze markten te kunnen krijgen.
EnglishAre we adopting rules that will allow the police access to our own systems on very, very shoddy grounds?
Zijn we bezig bepalingen goed te keuren waardoor de politie toegang krijgt tot onze eigen systemen, en nog wel op een hele, hele wankele rechtsgrondslag?
EnglishIf the United States wants to be nominated to this new Council, it will have to allow unimpeded access to Guantánamo Bay.
Als de Verenigde Staten in aanmerking willen komen voor een zetel in deze nieuwe raad, zullen zij ongehinderde toegang moeten verlenen tot Guantánamo Bay.
EnglishTwenty people died during the first local elections alone, and those in power did not allow the opposition access to the media.
Alleen al tijdens de eerste lokale verkiezingen kwamen twintig mensen om het leven en de oppositiepartijen kregen van de machthebbers geen toegang tot de media.
EnglishI therefore call on the Commission to produce a directive which obliges all EU Member States to apply more transparency and allow public access.
Ik roep daarom de Commissie op om met een richtlijn te komen die alle EU-lidstaten tot meer transparantie en tot openbaarheid van bestuur dwingt.
EnglishFor instance, it is a foregone conclusion that Europol is less likely than a number of other institutions to allow public access to its documents.
Het spreekt voor zich dat bijvoorbeeld Europol niet dezelfde mogelijkheden heeft voor het openbaar maken van documenten als vele andere instellingen.

Vergelijkbare vertalingen voor "to allow access" in Nederlands

access zelfstandig naamwoord