"allocation" in het Nederlands

EN

"allocation" - vertaling Nederlands

volume_up
allocated {volt.deelw.}
NL

"File Allocation Table" - vertaling Engels

EN

allocation {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Only then will the reform of the slot allocation system genuinely be complete.
Pas dan is de wijziging van het systeem voor de toewijzing van echt afgerond.
Action in terms of quotas is preferable to free and complicated allocation.
Het is beter om te werken met quota dan met een gratis en ingewikkelde toewijzing.
Everyone must be involved and the initial allocation of rights is free.
Iedereen moet meedoen, een eerste toewijzing van de rechten gebeurt gratis.
NL

File Allocation Table {de}

volume_up
1. IT
File Allocation Table

Voorbeeldzinnen voor "allocation" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt does, however, deem 0.41 % to be an acceptable minimum level for the allocation.
Het verslag vindt een steunniveau van minimaal 0,41 procent echter aanvaardbaar.
EnglishThe allocation for administrative expenses is decidedly paltry at a mere 5 %.
Het aandeel van de administratieve uitgaven is met slechts 5 % uitgesproken laag.
EnglishThe Council, in fact, refused to have any discussion at all about the allocation.
Feitelijk heeft de Raad gewoon geweigerd om überhaupt over de toewijzing te spreken.
EnglishOnly then will the reform of the slot allocation system genuinely be complete.
Pas dan is de wijziging van het systeem voor de toewijzing van echt afgerond.
EnglishAction in terms of quotas is preferable to free and complicated allocation.
Het is beter om te werken met quota dan met een gratis en ingewikkelde toewijzing.
EnglishFor that reason, the allocation must not, on any account, be reduced further still.
Daarom mag dit financieel kader in geen geval nog verder worden verminderd.
EnglishWe have taken this into account in our amendment on the allocation of resources.
In ons amendement over de verdeling van de middelen hebben wij daarmee rekening gehouden.
EnglishParliament has nurtured the wish to review the allocation of slots for a long time.
De wens om de toewijzing van de slots te herzien, leeft al geruime tijd in het Parlement.
EnglishSo a number of factors had to be taken into account in this allocation.
Er diende bij deze toekenning dus rekening te worden gehouden met meerdere factoren.
EnglishAs is often the case, this allocation is inadequate to handle the actual requirements.
Zoals vaak het geval is, blijft deze toewijzing achter bij de behoeften.
EnglishAnother example is the allocation of frequencies in the linear-digital field.
Een ander voorbeeld betreft de toekenning van frequenties op -gebied.
EnglishWe would also like information regarding the budget allocation for all this.
Ook willen wij graag weten hoeveel begrotingsmiddelen er voor dit alles zijn uitgetrokken.
EnglishThe allocation to Scotland is too small and he is not going to be there.
Het toegewezen aantal kaarten voor Schotland is te klein, en hij zal er niet bij zijn.
EnglishEveryone must be involved and the initial allocation of rights is free.
Iedereen moet meedoen, een eerste toewijzing van de rechten gebeurt gratis.
EnglishI hope the budgetary authority will be more helpful and increase the allocation.
Ik hoop dat de begrotingsautoriteit toeschietelijker zal worden en de toewijzing zal verhogen.
EnglishAmendments Nos 9 and 12 concern the allocation and approval of appropriations.
De amendementen 9 en 12 hebben betrekking op de verdeling en de vaststelling van de middelen.
EnglishWe consider that to be a more equal and more balanced allocation of funding.
Naar ons idee ontstaat daardoor namelijk een veel evenwichtigere verdeling van de middelen.
EnglishThe Markov report rightly calls for an increase in this allocation.
Terecht wordt dan ook in het verslag-Markov aangedrongen op verhoging hiervan.
EnglishThis represents a 13 % increase on this year’ s allocation to these subsections.
Vergeleken met dit jaar is de toewijzing voor deze drie onderdelen dus met 13 procent gestegen.
EnglishFurther debt relief could lead to further distortions in aid allocation.
Meer schuldverlichting kan dus leiden tot een grotere verstoring van de steuntoewijzing.

Synoniemen (Engels) voor "allocation":

allocation